Historia Kościoła powszechnego w starożytności i średniowieczu (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z dziejami Kościoła od jego założenia do Soboru Laterańskiego V (1512-1517).
C2 – Kształtowanie u studentów umiejętności postrzegania historii Kościoła w szerokim kontekście dziejów politycznych i społecznych oraz jej interpretowania i oceniania w świetle obiektywnych źródeł i najnowszych badań naukowych.
Wymagania wstępne
W1 – Znajomość podstawowych wydarzeń z historii powszechnej.
W2 – Umiejętność posługiwania się mapami i ich czytania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie nauk biblijnych i teologii systematycznej, historii Kościoła, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej – T_W01
2. Student zna terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskie – T_W03
3. Student rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym – T_W014

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej – T_U01
2. Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych – T_U06
3. Student potrafi integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii, odnajdywać powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego – T_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności – T_K01
2. Student rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – T_K02
3. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role – T_K03
4. Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów – T_K05
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów źródłowych z dyskusją;
Analiza zdarzeń historycznych.
Treści programowe przedmiotu
1. Historyczne początki Kościoła i działalność apostołów;
2. Przyczyny rozszerzania się chrześcijaństwa i postępy ewangelizacyjne w Imperium Rzymskim i poza jego granicami;
3. Kształtowanie się prymatu biskupa Rzymu;
4. Spory natury teologicznej i dyscyplinarnej pierwszych wieków;
5. Przyczyny i przebieg prześladowań;
6. Przełom konstantyński
7. Sobory powszechne niepodzielonego Kościoła;
8. Powstanie i rozwój życia zakonnego;
9. Chrystianizacja narodów celtyckich i germańskich;
10. Powstanie i rozwój Państwa Kościelnego;
11. Kościół państwowy w imperium Karola Wielkiego;
12. Chrystianizacja ludów słowiańskich (misja św. Cyryla i Metodego);
13. Saeculum obscurum – upadek autorytetu papieskiego w X wieku;
14. Wielka schizma wschodnia;
15. Gregoriańska reforma Kościoła;
16. Wyprawy krzyżowe: geneza, przebieg i znaczenie;
17. Herezje XII i XIII wieku oraz walka o czystość wiary – inkwizycja;
18. „Niewola awiniońska” papieży i wielka schizma zachodnia;
19. Papiestwo w okresie renesansu i humanizmu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Teksty Ojców Kościoła;
Teksty dokumentów Soborów Powszechnych i synodów Kościoła Wschodniego i Zachodniego.

Literatura uzupełniająca:
Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. I-II, Warszawa 1986-1987;
Bihlmeyer K., Tuechle H., Historia Kościoła, t. I: Starożytność chrześcijańska, tłum. J. Klenowski, Warszawa 1971;
Kumor B., Historia Kościoła, t. I-IV, Lublin 2001;
Danielou J., Marrou H.I., Historia Kościoła, t. I-II, Warszawa 1984;
Rops D., Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1997.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę