Religiologia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Fundamentalnej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – przedyskutowanie wybranych zagadnień poruszanych na wykładzie – rozumienia niektórych podstawowych terminów religioznawczych, znaczenia nauk religioznawczych w badaniach nad określeniem istoty, miejsca i funkcji religii w życiu człowieka i społeczeństwa.
C2 – ukazanie sensu prowadzenia etnograficznych badań terenowych nad religijnością ludową zaniedbaną do niedawna w etnologii i religioznawstwie.
Wymagania wstępne
W1 - uczestniczenie w wykładach z religiologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 – student zna zakres znaczeniowy głównych pojęć religioznawczych i jest świadom trudności związanych z jego określaniem
W2 – student zna podstawowe sposoby prowadzenia badań terenowych
UMIEJĘTNOŚCI
U1 – student umie samodzielnie znaleźć, analizować i integrować informacje pochodzące z różnych źródeł
U2 – student umie formułować krytyczne sądy na podstawie zdobywanej wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 – rozwija w sobie postawę szacunku wobec poznawanych tradycji religijnych i ich wyznawców, w odniesieniu zarówno do ich „oficjalnych” form przejawów, jak i do religijności ludowej
Metody dydaktyczne
czytanie i analiza tekstów; prezentacja wybranych zagadnień przez studentów; dyskusja;
Treści programowe przedmiotu
Aktualne znaczenie religioznawstwa. Przedmiot badań religioznawczych. Problem definicji religii. Elementy religijności ludowej. Problem magii a religii. Rytuały, ceremonie, obrzędy. Zapoznanie studentów z metodą etnograficznych badań terenowych. Zwyczaje i wierzenia w dorocznej obrzędowości ludowej. Zwyczaje i wierzenia pogrzebowe oraz zaduszkowe w obrzędowości ludowej. Wielkie tradycje religijne świata. Sekty czy nowe ruchy religijne. Symbolika afrykańskich rytuałów agrarnych (wierzenia o ziemi, sanktuaria ziemi).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność i aktywne uczestnictwo w dyskusjach prowadzonych w czasie ćwiczeń; przygotowanie prezentacji i poprowadzenie dyskusji na przynajmniej jedno z wybranych zagadnień
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E. Barker. Nowe ruchy religijne. Kraków 1997; Z. Kupisiński. Adwent i Boże Narodzenie w regionie opoczyńskim. Studium religijności ludowej. Warszawa 1997. Tenże. Wielki post i Wielkanoc w regionie opoczyńskim. Studium religijności ludowej. Warszawa 2000. Tenże. Śmierć jako wydarzenie eschatyczne. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe oraz zaduszkowe mieszkańców regionu opoczyńskiego i radomskiego. Lublin 2007. G. Lanczkowski. Wprowadzenie do religioznawstwa. Warszawa 1986; M. Pacwa. Katolicy wobec New Age. Kraków 1994; M. Rusecki. Istota i geneza religii. Lublin-Sandomierz 1997; H. Zimoń /red./. Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. Lublin 2000; H. Zimoń /red./. Kultury i religie Afryki a ewangelizacja. Lublin 1995; H. Zimoń. Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba. Warszawa 1992.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę