Historia zbawienia (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Prezentacja koncepcji biblijnej historii zbawienia, zdefiniowanie pochodzenia, charakterystyki literackiej i teologii wiodących źródłowych tradycji Starego i Nowego Testamentu
C2 - Ukazanie różnorodności i jedności Starego i Nowego Testamentu: 1)kulturowo-religijny kontekst cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Małej Azji; 2) monoteizm jahwistyczny i prawda o trójjedynym Bogu; 3) świątynny kult ofiarniczy i kult w duchu i prawdzie; 4) Izrael - naród wybrany i Kościół Jezusa Chrystusa; 5) starotestamentowe i nowotestamentowe ujęcie idei: zbawienia, przymierza, prawa, moralności
C3 - Ukazanie teologicznej struktury Biblii Starego i Nowego Testamentu w oparciu o prawdę o osobie i zbawczym dziele Jezusa Chrystusa
Wymagania wstępne
W1: Znajomość treści następujących tradycji biblijnych: Rdz 1,1-9,29; 11,27-25,18; Wj 1,1-15,21; Joz 1,1-2,24; Sdz 1,1-3,6; 2Sm 6,1-7,29; Ps 23; 28; 51; 103; Iz 1,1-31; 6,1-7,25; Jr 20,7-18; Oz 1,1-3,5; 11,1-9; Mt 5,1-9,38; Mk 1,1-2,28; Łk 1,1-2,52; J 18,1-21,25; Dz 1,1-3,26; Rz 4,1-5,21; Ap 1,1-3,22
W2: Treść Konstytucji Dogmatycznej Dei Verbum \"O Bożym Objawieniu\"
W3: Ogólna wiedza na temat historii biblijnego Izraela oraz starożytnych cywilizacji Bliskiego Wschodu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
T_W01 student ma podstawową wiedzę w zakresie teologicznego orędzia Biblii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
T_W05 student ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z najbardziej reprezentatywnych treści Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu
T_W12 student ma podstawową wiedzę o powiązaniach teologii biblijnej z naukami humanistycznymi pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
T_W15 student ma ogólną znajomość w zakresie zasad interpretacji tekstu biblijnego

UMIEJĘTNOŚCI
T_U01 student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z wykorzystaniem źródeł biblijnych oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
T_U02 student posiada umiejętności badawcze w zakresie analizy tekstów biblijnych i teologicznych, syntezy różnych idei i poglądów, opracowania i prezentacji wyników.
T_U05 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę biblijną i poszerzać umiejętności egzegetyczne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swoich kompetencji zawodowych
T_U09 student posiada umiejętność prowadzenia merytorycznej dyskusji dotyczącej zagadnień teologicznych i życia Kościoła z wykorzystaniem zdobytej wiedzy biblijnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
T_K02 student rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie nauk biblijnych
T_K06 student identyfikuje i rozstrzyga dylematy — zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne — związane z życiem indywidualnym i społecznym z wykorzystaniem zdobytej wiedzy na temat historii zbawienia
T_K08 student interesuje się dokonaniami, ośrodkami i szkołami badawczymi w zakresie teologii biblijnej
Metody dydaktyczne
Zajęcia mają formę wykładu kursorycznego oraz praktycznych ćwiczeń w formie: konwersatorium, prezentacji multimedialnej, dyskusji problemowej, wspólnej analizy tekstów źródłowych. Teoretyczna część zajęć ma pomóc studentowi w przyswojeniu gruntownej wiedzy na temat procesu powstawania tekstów biblijnych, ich ogólnej charakterystyki literackiej oraz orędzia teologicznego, które z nich wypływa. Ćwiczeniowy aspekt zajęć ma umożliwić studentowi bezpośredni kontakt z biblijnym materiałem źródłowym i nauczyć praktycznego zastosowania i utrwalenia przyswojonej wiedzy z zakresu egzegezy i teologii biblijnej. Ponadto zajęcia stwarzają możliwość poznania najważniejszych i najczęściej stosowanych metod interpretacji tekstów biblijnych: metody historyczno-krytycznej oraz metody narracyjnej i retorycznej, a także prezentują ogólny zarys środowiska kulturowego i religijnego, w którym powstawały poszczególne tradycje Starego i Nowego Testamentu
Treści programowe przedmiotu
1) Ogólna koncepcja biblijnej historii zbawienia
2) Kontekst historyczny, kulturowo-religijny tradycji Starego i Nowego Testamentu
3) Starotestamentowe etapy historii zbawienia: stworzenie świata i człowieka (Rdz 1-2); upadek pierwszych ludzi i jego konsekwencje (Rdz 3,1-11,9); czas patriarchów (Rdz 11,27-50,26), geneza narodu wybranego - Izraela (Wj 1 - Pwt 34); zdobycie i utrata ziemi obiecanej (Joz - 2Krl); czas królów, proroków, kapłanów i mędrców w epoce drugiej świątyni (dzieło prorockie)
3) Paschalne dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa (Ewangelie)
4) Czas pierwotnego Kościoła i apostolska aktywność Pawła (Dzieje Apostolskie i Corpus Paulinum)
5) Wizja czasów ostatecznych i ostatecznego zwycięstwa Jezusa Chrystusa (Apokalipsa)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
ocena niedostateczna - brak podstawowej wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena dostateczna - fundamentalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena dobra - gruntowna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena bardzo dobra - pogłębiona i poszerzona w wyniku własnych studiów i poszukiwań badawczych wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
Sposoby weryfikacji wiedzy: dwa kolokwia z treści wskazanych tradycji biblijnych oraz końcowy egzamin w formie pisemnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) J. Kudasiewicz, Wstęp do historii zbawienia (Lublin 1974)
2) L. Moran, Chrystus w historii zbawienia (Warszawa 1982)
3) G. von Rad, Teologia Starego Testamentu (Warszawa 1986)
4) T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia (Kraków 1991)
5) M. Peter, Prehistoria biblijna (Poznań 1994)
6) M. Bednarz, Historia zbawienia (Tarnów 1997)
7) D. Dziadosz, Tak było na początku. Izrael opowiada swoje dzieje (Przemyśl 2011)
8) The Bible Timeline: The Story of Salvation 2.0
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę