Prawo karne procesowe (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
w zakresie WIEDZY
C 1 - uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce oraz reguł prawa autorskiego
C 2 – pogłębienie wiedzy w zakresie postępowania karnego przy wykorzystaniu judykatury i dorobku doktryny

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
C 1 - wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z nowoczesnych technologii w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem dysertacji doktorskiej
C 2 - wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów prawnych, procesów i wybranych zjawisk oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania w obszarze problematyki dysertacji doktorskiej
C 3 - wyrobienie umiejętności precyzyjnego i spójnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień będących przedmiotem dysertacji z zakresu postępowania karnego przy użyciu różnych ujęć teoretycznych i wykorzystaniu dorobku nauk prawnych, innych dyscyplin oraz judykatury

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
C 1 - krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury poparte odpowiednią argumentacją, wola poszukiwania nowych rozwiązań prawnych i interpretacyjnych.
Wymagania wstępne
Seminarium doktorskie przeznaczone jest dla uczestników studiów doktorskich I - IV roku prowadzonych na kierunku Prawo.
W 1 - wymagania wstępne zgodne z ogólnymi wymaganiami rozpoczęcia studiów doktoranckich
W 2 – szczególne kompetencje w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego
W 3 – predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W 10 - zna techniki i metody pozyskiwania danych w postaci aktów prawnych, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa karnego procesowego
K_W15 - ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce
K_W 16 - zna i rozumie pojęcia i zasady prawa autorskiego

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI doktorant:
K_U04 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym), nowoczesnych technologii w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie rozprawy doktorskiej
K_U05 - posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki rozprawy doktorskiej
K_U07 - potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin
K_U08 - potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie prawa karnego procesowego.
K_U09 - posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tez, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań i oceny wybranych problemów

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH doktorant:
K_K01 - jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K02 - potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów; bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne
dyskusja, analiza orzecznictwa, rozwiązywanie kazusów, prezentacja referatów.
Treści programowe przedmiotu
Wykładnia przepisów regulujących poszczególne etapy i tryby postępowania karnego; poszerzenie wiedzy z zakresu tematów wybranych przez doktorantów jako tematy rozpraw doktorskich: 1) instytucja przedstawienia zarzutów w procesie karnym; 2) model udziału oskarżonego w rozprawie głównej; 3) wdrożenie dyrektywy unijnej o dostępie do adwokata w polskim procesie karnym; 4) ochrona tajemnicy lekarskiej w polskim procesie karnym; 5) orzeczenie sądu cywilnego jako prejudykat w postępowaniu karnym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przy zaliczeniu każdego roku studiów doktoranckich ocenie podlegają: czynne uczestnictwo w seminariach doktoranckich; współprowadzenie zajęć (praktyki dydaktyczne); publikacja badań w punktowanych czasopismach naukowych; czynny udział w konferencjach; uczestnictwo w zespołach badawczych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) Bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania karnego; 2) bieżące orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące postępowania karnego; 3) bieżące orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące postępowania karnego;
4) System prawa karnego procesowego (kolejne tomy) pod red. naukową P. Hofmańskiego.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem