Multidyscyplinarność doradztwa kariery (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jadwiga Plewko
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zaznajomienie studentów z wymaganiami zawodu doradcy kariery wynikającymi z wieloaspektowości usług doradczych
C2 Przekazanie przydatnej wiedzy z zakresu nauk społecznych jako podstawy wspierającej usługi doradcze
C3 Rozwój umiejętności ciągłego doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem wiedzy wielodyscyplinarnej
Wymagania wstępne
Bez wymagań wstępnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje dotyczące kariery i doradztwa kariery
K_W05 Student ma podstawową wiedzę w zakresie rozumienia społecznych, ekonomicznych, psychologicznych aspektów doradztwa kariery
K_W03 Student posiada rozeznanie w zakresie zjawisk związanych z funkcjonowaniem człowieka na rynku pracy w wymiarze krajowym i zagranicznym
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Student potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, ekonomii i zarządzania do badania i opisu procesów i zjawisk doradztwa kariery, a także formułować na tej podstawie własne opinie i krytyczne sądy
K_U02 Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę do badania i opisu wybranych procesów i zjawisk społecznych charakterystycznych dla doradztwa zawodowego i doradztwa personalnego
K_U14 Posiada umiejętność planowania i realizowania działań związanych ze społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami doradztwa kariery
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K10 Student ma świadomość wielowymiarowych skutków doradztwa kariery, rozumie znaczenie procesu doradztwa dla klientów
K_K02 Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia i samodzielnego poszerzania nabytej wiedzy
K_K03 Ma świadomość znaczenia etycznego wymiaru pracy doradcy kariery i potrafi stosować w praktyce pozytywne wzorce doradztwa kariery oparte na poczuciu dobra wspólnego i tolerancji
Metody dydaktyczne
Przekaz wiedzy za pomocą metod audiowizualnych
Dyskusja
Burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie i teorie kariery
2. Profesjonalne doradztwo kariery
3. Etyczny i prawny wymiar doradztwa kariery
4. Psychologiczny wymiar doradztwa kariery
5. Socjologiczno-pedagogiczne aspekty doradztwa zawodowego i doradztwa kariery
6. Ekonomiczne aspekty doradztwa kariery
7. Edukacja i komunikacja międzykulturowa w doradztwie kariery
8. Poradnictwo transnacjonalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność (udział w dyskusji i innych formach interaktywnych) na zajęciach oraz wynik końcowego egzaminu pisemnego.
Kryteria oceny z egzaminu: ocena bardzo dobra (5) - 90-100%, ocena dobra plus (4+) - 80-89,9%, ocena dobra (4) - 70-79,9%, ocena dostateczna plus (3+) - 60-69,9%, ocena dostateczna (3) - 51-59,9%, ocena niedostateczna (2) - 0-50,9%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. A. Bańka, Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2016;
2. E. Solarczyk-Ambrozik, Nowe trendy w teoriach rozwoju karier - implikacje dla poradnictwa kariery, \"Studia Edukacyjne\" nr 25, 2015, s. 21-53
3. A. Bańka, Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzynarodowego doradztwa karier, Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego - zeszyt 36, Warszawa 2006
4. Nowoczesne doradztwo kariery, pośrednictwo pracy, formy szkolenia młodzieży. Podręcznik programowy cz. 1, red. Cz. Noworol, OHP, Warszawa 2010.
5. A. Czerkawska, A. Czerkawski, Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2005
6. A. Bilon, Współczesne tendencje w badaniach poradnictwa kariery, \"Studia Poradoznawcze\" 2013.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę