Software i aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Kwiatosz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przygotowanie studentów do stosowania software i aplikacji smartfonowych w doradztwie kariery. Poszerzenie horyzontów i zwiększenia perspektyw mobilności zawodowej. Kształcenie kompetencji w zakresie znaczenia software i aplikacji smartfonowych na rynku
pracy.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza na temat oprogramowania i aplikacji smartfonowych oraz doradztwa kariery.
Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie Zarządzania karierą jednostki we współczesnym społeczeństwie. K_W02
Zna i potrafi wykorzystawć jakościowe i ilościowe metody i techniki dla doradców dostępne w Internecie oraz w klasycznej formie. K_W04
Rozumie na poziomie podstawowym tekst w języku obcym w kontekście doradztwa kariery K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętności wykorzystania możliwości technik informatycznych (ICT) w obszarze kariery, potrafi wykorzystać metody i narzędzia pozwalające opisywać internetowe struktury i instytucje rynku pracy. K_U11
Potrafi zarządzać informacją. Ma umiejętność konstruowania lokalnych strategii rozwoju, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój rynku pracy. K_U12
Potrafi wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia K_K02
Potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań zwłaszcza w kontekście multidyscyplinarności doradztwa kariery. K_K04
Potrafi samodzielnie przetwarzać nabytą wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania i przekazu. K_K08
Metody dydaktyczne
Praca w grupach, dyskusja, projekt, elementy wykładu.
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do problematyki roli software i aplikacji smartfonowych w doradztwie kariery.
Software wykorzystywane w doradztwie kariery (konstrukcja i znaczenie - stan badań w Polsce i na świecie) - praca w grupach i dyskusja.
Aplikacje smartfonowe w doradztwie kariery (konstrukcja i znaczenie - - stan badań w Polsce i na świecie) - praca w grupach i dyskusja.
Próba zaprojektowania software lub aplikacji smartfonowej użytecznej na rynku pracy - praca w grupach.
Zaliczenie na ocenę - prezentacja projektu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Praca na zajęciach, prezentacja projektu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Orzeł Barbara: Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów. Katowice 2014.
2. Zichermann Gabe, Cunnigham Christopher: Grywalizacja: mechanika gry na stronach WWW i w aplikacjach mobilnych. Przeł. R. Jońca. Gliwice 2012.
3 Appmaniak.pl: A. Żółciak: Zbuduj prototyp aplikacji mobilnej. [dostęp:20.08.2013]. URL: http://www.appmaniak.pl/system/ios/zbuduj-prototypaplikacji-mobilnej-pop.
4. Komorkomania.pl: J. Blinstrub: Kinetise. Polski start-up, dzięki któremu każdy może zrobić aplikację mobilną. [dostęp: 23.08.2014]. URL:
http://komorkomania.pl/1711,kinetise-polski-startup-dzieki-ktoremu-kazdymoze-zrobic-aplikacje-mobilna.

Literatura uzupełniająca:
1. Kariera”, Wyd. Universum Polska Sp. z o.o., Bielsko-Biała, dostępna również w wersji elektronicznej: www.kariera.com.pl
2. Ćwiklak Dariusz: Apki rządzą światem. „Newsweek” 2014. nr 44, s. 74-77.
3. Osterwalder Alexander, Pigneur Yves: Tworzenie modeli biznesowych.
4. Podręcznik wizjonera. Przeł. B. Sałbut. Gliwice 2012.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę