Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Janina Zabielska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Prezentacja problematyki dotyczącej różnego typu relacji zachodzących w organizacjach
C2 - Wyjaśnienie specyfiki relacji pracodawca - pracownik
C3- Przedstawienie mechanizmów i zjawisk zachodzących w relacjach pracowniczych
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma orientację we współczesnym rynku pracy K_W12
2. Ma podstawową wiedzę w zakresie relacji pracowniczych we współczesnym społeczeństwie K_W02
3. Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia zależności pracodawca-pracownik K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi K_U15
2. Potrafi w sposób podstawowy wykorzystywać wiedzę do badania i opisów relacji zachodzących pomiędzy pracodawcą a pracownikiem K_U02
3. Potrafi samodzielnie identyfikować potrzeby pracowników, interes społeczny, uczestniczyć w dialogu, i konsultacjach społecznych K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi aktywnie włączać się w zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji K_K01
2. Posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się a także działania w warunkach niepewności i stresu K_K06
3. Posiada poczucie misji obywatelskiej, wrażliwość na potrzebę promowania odpowiednich i odpowiedzialnych relacji pracownik – pracodawca K_K03
Metody dydaktyczne
ćwiczenia, część w formie wykładowej, część zakładająca aktywne uczestnictwo studentów poprzez prezentację przygotowanych prac, wspólną analizę przypadków, dyskusję etc
Treści programowe przedmiotu
1. Relacje w strukturze organizacyjnej 2. Komunikowanie jako podstawa relacji społecznych 3. Zarządzanie konfliktem 4. Kulturowe uwarunkowanie relacji w grupie 5. W pływ osobowości na kształtowanie się zachowań pracowników 6. Metody zarządzania relacjami 7. Stosunki pracy - zarys 8. Partycypacja pracownicza 9. Cele i cechy zachowań współczesnych pracowników. 10. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania pracowników 11. Motywowanie pracowników 12. Ocena pracownicza 13. Patologie w organizacjach
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Błaszczyk, Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Warszawa 2006; M. Armstrong Zarządzanie zasobami ludzkimi Kraków 2002. Bylok F., Robak E.,Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Częstochowa 2009, Listwan T,. Zarządzanie kadrami. Warszawa 2006 Potocki A Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Kraków 2001,
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę