Doradztwo kariery w sieciach regionalnych (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Aneta Nowicka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie z zasadami doboru i zastosowania metod doradztwa zawodowego w sieciach regionalnych, rozwinięcie umiejętności pracy doradczej z klientami o zróżnicowanych potrzebach doradczych, rozwinięcie umiejętności wykorzystywania IT w doradztwie indywidualnym i grupowym.
Wymagania wstępne
umiejętność pracy z komputerem, podstawowa wiedza na temat doradztwa kariery
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma podstawy wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania karierą jednostki we współczesnym społeczeństwie. K_W02
Zna i potrafi wykorzystawć jakościowe i ilościowe metody i techniki dla doradców dostępne w Internecie oraz w klasycznej formie. K_W04
Rozumie na poziomie podstawowym tekst w języku obcym w kontekście doradztwa kariery K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętności wykorzystania możliwości technik informatycznych (ICT) w obszarze kariery, potrafi wykorzystać metody i narzędzia pozwalające opisywać internetowe struktury i instytucje rynku pracy. K_U11
Potrafi zarządzać informacją. Ma umiejętność konstruowania lokalnych strategii rozwoju, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój rynku pracy. K_U12
Potrafi wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji. K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia K_K02
Potrafi wyznaczać priorytety w realizacji zadań zwłaszcza w kontekście multidyscyplinarności doradztwa kariery. K_K04
Potrafi samodzielnie przetwarzać nabytą wiedzę i korzystać z różnych form jej zdobywania i przekazu. K_K08
Metody dydaktyczne
aktywność na zajęciach, opracowanie doradczego projektu grupowego
Treści programowe przedmiotu
Przedmiot ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji studentów w zakresie projektowania, realizowania i ewaluowania różnorodnych działań z zakresu doradztwa indywidualnego i grupowego w sieciach regionalnych. Studenci są przygotowywani do projektowania i realizacji usług doradczych dla zróżnicowanych grup adresatów w sieciach regionalnych. Zajęcia zawierają treści związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym w systemie edukacyjnym (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) oraz treści związane ze wspieraniem karier osób dorosłych. Studenci rozwijają kompetencje z zakresu doradztwa indywidualnego, grupowego oraz w obszarze wykorzystywania technologii informacyjnych w doradztwie zawodowym w sieciach regionalnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
praca na zajęciach, prezentacja projektu grupowego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Bolles R.N., Spadochron. Praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód, Warszawa 2000.
2. Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Warszawa 2011
3. ABC poradnictwa zawodowego w szkole. Praca zbiorowa, Koweziu, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:
1. Gäde E-G., Listing T., Skuteczne prowadzenie grupy, Kraków 2005.
2. Gladding S.T., Poradnictwo zawodowe zajęcie wszechstronne, Warszawa 1994.
3. Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Kraków 2005.
4. Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Warszawa 2008.
5. Molitor S.U., Strategia planowania kariery. Jak świadomie kształtować własną drogę zawodową, Warszawa 2008.
6. Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa 2002.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę