Doradztwo kariery w systemie edukacji (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wiesław Talik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z zadaniami doradcy kariery oraz zasadami organizacji zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych.
C2 – rozwój umiejętności opracowywania dokumentów regulujących pracę doradcy kariery w systemie edukacji.
C3 – rozwój umiejętności posługiwania się wybranymi narzędziami diagnostycznymi, wykorzystywanymi w procesie doradztwa kariery.
Wymagania wstępne
Równoległe uczestnictwo w wykładzie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna zadania doradcy kariery w placówkach oświatowych.
2. Student zna narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w pracy doradcy zawodowego, pracującego w placówkach oświatowych.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi opracować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz zaplanować zajęcia z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych.
2. Student potrafi stosować narzędzia diagnostyczne, wspierające proces doradztwa karier dla uczniów różnych typów szkół.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest odpowiedzialny wobec uczniów, których będzie diagnozował z wykorzystaniem narzędzi wspierających doradztwo karier.
Metody dydaktyczne
Dyskusja, burza mózgów, analiza przypadku, praca zespołowa.
Treści programowe przedmiotu
1. Zadania doradcy kariery oraz organizacja zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych.
2. Zasady konstruowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa i planów pracy doradcy kariery w placówkach oświatowych.
3. Narzędzia diagnostyczne i wspomagające pracę doradcy kariery w systemie edukacji (m.in. Test Edukacja-Zawód, Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ, Kotwice Kariery, Labirynt zawodów, Kalejdoskop Kariery, Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zadań doradcy kariery w systemie edukacji i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w pracy doradcy.
(U) - Student nie potrafi opracować wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego, ani zaplanować zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. Nie potrafi stosować narzędzi diagnostycznych, wspierających proces doradztwa karier dla uczniów różnych typów szkół.
(K) - Student nie jest odpowiedzialny wobec uczniów, których będzie diagnozował z wykorzystaniem narzędzi wspierających doradztwo karier.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna niektóre zadania doradcy kariery w systemie edukacji i niektóre narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w pracy doradcy.
(U) - Student potrafi częściowo opracować wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego oraz zaplanować niektóre zajęcia z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. Potrafi stosować niektóre narzędzia diagnostyczne, wspierające proces doradztwa karier dla uczniów różnych typów szkół.
(K) - Student rzadko jest odpowiedzialny wobec uczniów, których będzie diagnozował z wykorzystaniem narzędzi wspierających doradztwo karier.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość zadań doradcy kariery w systemie edukacji i większość narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w pracy doradcy.
(U) - Student potrafi prawidłowo opracować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz zaplanować zajęcia z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. Potrafi stosować narzędzia diagnostyczne, wspierające proces doradztwa karier dla uczniów różnych typów szkół.
(K) - Student jest w miarę odpowiedzialny wobec uczniów, których będzie diagnozował z wykorzystaniem narzędzi wspierających doradztwo karier.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie zadania doradcy kariery w systemie edukacji i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w pracy doradcy.
(U) - Student potrafi opracować innowacyjny wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz zaplanować efektywne i ciekawe zajęcia z doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. Potrafi stosować narzędzia diagnostyczne, wspierające proces doradztwa karier dla uczniów różnych typów szkół.
(K) - Student jest odpowiedzialny wobec uczniów, których będzie diagnozował z wykorzystaniem narzędzi wspierających doradztwo karier.

Warunki uzyskania zaliczenia:
1. Aktywny udział w zajęciach wyrażający się przygotowaniem z zadanych lektur.
2. Praca semestralna - diagnoza predyspozycji edukacyjno-zawodowych ucznia z wykorzystaniem wybranych co najmniej dwóch poznanych narzędzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Paszkowska-Rogacz, A. (2011). Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – MŁOKOZZ. Warszawa: Fundacja Realizacji Programow Społecznych.
Porzak, R., Talik, W. (2013). Test \"Edukacja-Zawód\". Lublin: Innovatio Press.
Filipiuk, D., Knopik, T., Koperwas, A., Pękalska, E. (2015). Kotwice kariery. Lublin: Lechaa Consulting.
Bielak, B. (2009). Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? Warszawa: WSiP.
Kania, I. (2010). Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą. Warszawa: Difin.
Pfeiffer, A. (red.) (2014). Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania. Warszawa: KOWEZiU.

Literatura uzupełniająca
Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Warszawa: KOWEZiU.
Wolan-Nowakowska, M. (red.) (2016). Poradnictwo zawodowe w szkole – ku możliwościom przeciw ograniczeniom. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Rosalska, M., Wawrzonek, A. (2012). Między szkołą a rynkiem pracy. Warszawa: Difin.
Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin.
Bielecki,J., Dziedzic A.,, Łuczak M. (2010). Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Warszawa: KOWEZiU.
Wojtasik, B. (2011). Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: KOWEZiU.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę