Wprowadzenie do metodologii doradztwa kariery (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Wiesław Talik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z metodyką pracy doradcy kariery.
C2 – rozwój umiejętności stosowania różnych metod stosowanych w doradztwie kariery.
C3 – rozwój umiejętności świadczenia usług doradztwa kariery dla różnych odbiorców.
Wymagania wstępne
---
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna metodykę pracy doradcy kariery i etapy procesu doradczego.
2. Student zna metody stosowane w doradztwie kariery.
3. Student zna zasady prowadzenia doradztwa grupowego i indywidualnego dla różnych adresatów.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi stosować różne metody wykorzystywane w doradztwie kariery.
2. Student potrafi prowadzić rozmowę doradczą i opracować Indywidualny Plan Działania.
3. Student potrafi świadczyć usługi doradcze dla różnych grup klientów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest odpowiedzialny wobec klientów doradztwa karier.
Metody dydaktyczne
Dyskusja, burza mózgów, analiza przypadku, praca zespołowa, praca indywidualna.
Treści programowe przedmiotu
1. Metody stosowane w doradztwie kariery
2. Etapy procesu doradczego
3. Metodyka doradztwa grupowego
4. Metodyka doradztwa indywidualnego
5. Techniki i narzędzia stosowane w pracy doradcy kariery
6. Rozmowa doradcza
7. Procedura Indywidualnego Planu Działania (IPD).
8. Realizacja usług doradczych dla zróżnicowanych grup adresatów (m.in. dzieci, młodzieży, dorosłych, bezrobotnych, osób pracujących, osób niepełnosprawnych).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia:
1. Kolokwium semestralne.

Kryteria oceny:
ocena bardzo dobra (5) 90-100%
ocena dobra plus (4,5) 80-89,9%
ocena dobra (4,0) 70-79,9%
ocena dostateczna plus (3,5) 60-69,9%
ocena dostateczna (3) 51-59,9%
ocena niedostateczna (2,0) 0-50,9%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Pfeiffer, A. (red.) (2014). Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania. Warszawa: KOWEZiU.
Wojtasik, B. (2011). Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: KOWEZiU.
Paszkowska-Rogacz A., (2002). Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: KOWEZIU.
Paszkowska-Rogacz, A., Tarkowska, M. (2004). Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZIU.
Bielecki, J., Dziedzic A.,, Łuczak M. (2010). Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Warszawa: KOWEZiU.
Pisula, D. (2010). ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza. Warszawa: KOWEZiU.

Literatura uzupełniająca
Paszkowska-Rogacz, A. (2009). Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Warszawa: Difin.
Bodzińska-Guzik, E., Szmigielska, D. (red.) (2012). Doradztwo zawodowe. Zarys problematyki i metod. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
Dołęga-Herzog, H., Rosalska, M. (2014). Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych. Warszawa: KOWEZIU.
Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Warszawa: KOWEZIU.
Mrozek, M. (2009). Praca z klientem dorosłym. Warszawa: KOWEZIU.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę