Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Adam Szafrański prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu rozumienia społecznych aspektów relacji pracowniczych
Wymagania wstępne
- brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 - student ma podstawy teoretyczne w zakresie zarządzania karierą jednostki we współczesnym społeczeństwie;
UMIEJĘTNOŚCI
K_U1 - student posiada podstawowe umiejętności w zakresie zarządzania karierą we współczesnym społeczeństwie w perspektywie łączącej klasyczne i współczesne tendencje w naukach społecznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 - student posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny, metoda dialogowa
Treści programowe przedmiotu
1/ Ujęcia osoby
- uwarunkowania filozoficzno-kulturowe;
2/ Aktywność człowieka (wymiar społeczny)
- od zachowań do działań;
- od działań do interakcji;
- od interakcji do stosunków społecznych;
- od stosunków społecznych do organizacji
3/ Aktywność człowieka (wymiar kulturowy) /k. werbalna, dźwięk w procesie komunikacji, kolor w procesie komunikacji, cielesny wymiar komunikacji)
4/ Aktywność człowieka (wymiar psychologiczny)
- budowanie relacji w firmie (np. rola zaufania, szacunku do siebie i innych)
5/ Stosunku międzyludzkie w \"zdrowej\" organizacji
5/ Relacje społeczne w \"uczącej się\" organizacji
6/ Warunki dynamicznej kooperacji - od konfliktu do współpracy
7/ Toksyczne zachowania - ich pokonywanie ( znaczenie strategii negocjacyjnych)
9/ Spory zbiorowe w świetle badań społecznych;
10/ Istota coachingu w organizacji
- obserwacja i rozmowa;
- coaching aktywny i sesja kontrolna
11/ Style zarządzania kobiet i mężczyzn w biznesie;
12/ Religia a zachowania w firmie (wyniki badań)
13/ Dobre praktyki i rekomendacje w organizacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Na ocenę 2
- student nie ma wiedzy nt. jednostki jako istoty społecznej, zarządzania karierą jednostki we współczesnym społeczeństwie. Nie posiada umiejętności w zakresie zarządzania karierą w perspektywie łączącej klasyczne i współczesne tendencje w naukach społecznych. Nie jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy,
Na ocenę 3
- student na wiedzę w zakresie tradycyjnego zarządzania karierą jednostki, posiada umiejętności w zakresie zarządzania karierą jednostki z punktu widzenia klasycznych tendencji w naukach społecznych oraz w niewielkim zakresie (teoretycznym) jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy;
Na ocenę 4:
- student ma pogłębioną wiedzę nt. osoby jako istoty społecznej, zarządzania karierą jednostki we współczesnych realiach społecznych, jak również nt. zależności pracodawca - pracownik z punktu widzenia klasycznych i współczesnych tendencji w naukach społecznych. Jest już gotów do krytycznej oceny własnej własnej wiedzy (w zastosowaniu do problemów teoretycznych).
Na ocenę 5:
- student ma pogłębioną wiedzę nt. kulturowego wymiaru osoby, zarządzania karierą jednostki we współczesnych realiach społecznych - w tym nt. zależności pracodawca-pracownik w ramach określonych stylów zarządzania mężczyzn i kobiet. Jest gotów do oceny krytycznej własnej wiedzy ( w zastosowaniu do problemów teoretycznych i praktycznych)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Bacon, T. R. (2015) Budowanie relacji w firmie. Jak stworzyć zaangażowany i zadowolony zespół? Sopot
- Armstrong M. (1996) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków,
- Forsyth P. (2004) Jak motywować ludzi, Helion
- Wilk, R. K. (1996) Osobowy charakter relacji międzyludzkich według Karola Wojtyły, Częstochowa-Jasna Góra
Literatura uzupełniająca:
- Człowiek w zmieniającej się współczesnej kulturze, (2009) red. K. Kalka i A. Musielewicz, Elbląg
- Drozda Ł (2017) Na arenie biznesu. Z życia coacha i szkoleniowca, Warszawa
- Stachowicz-Stanusch (2001) Kultura marketingowa przedsiębiorstw, Warszawa
- Vanier J. (1991) Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Warszawa
- Kotarbiński T. (1975) Traktat o dobrej robocie
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin