Doradztwo kariery w systemie edukacji (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Jakimiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – zapoznanie studentów z zadaniami zawodowymi, kompetencjami i wymaganiami kwalifikacyjnymi dotyczącymi pracy doradcy kariery w placówkach edukacyjnych oraz z podstawami prawnymi doradztwa edukacyjno-zawodowego
C2 - wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
C3 - zapoznanie studentów z metodami prowadzenia doradztwa kariery w kolejnych etapach edukacyjnych; sposobami wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu, planowania kariery edukacyjnej i zawodowej
Wymagania wstępne
W1 – podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student charakteryzuje pojęcie, zadania i elementy systemu edukacji, zmiany po reformie, z uwzględnieniem celów kształcenia odnoszących się do wspierania uczniów w zakresie - doradztwa edukacyjno-zawodowego w kolejnych etapach kształcenia - K_W02
2. Student zna zadania zawodowe oraz kompetencje doradcy kariery w systemie edukacji -K_W05
3. Student zna metody pracy doradcy zawodowego, narzędzia i środki diagnostyczne, sposoby rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów w różnych typach placówek oświatowych w kolejnych etapach edukacyjnych - K_W04.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student projektuje działania edukacyjno-zawodowe w różnych typach placówek oświatowych w kolejnych etapach edukacyjnych - K_U02
2. Student analizuje kompetencje doradcy i sposób prowadzenia doradztwa kariery - K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest zorientowany na rozwijanie aktywności poznawczej w odniesieniu do działań doradcy kariery w systemie edukacji w zakresie wspierania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych - K_K02
2. Student przejawia postawę rzetelności, sumienności i odpowiedzialności - K_K06
Metody dydaktyczne
wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi
Treści programowe przedmiotu
1. System edukacji - pojęcie, zadania i elementy. System edukacji w Polsce po reformie. Podstawy programowe, cele kształcenia odnoszące się do doradztwa kariery w systemie edukacji, podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem doradztwa edukacyjno-zawodowego.
2. Kwalifikacje i kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego.
3. Zadania doradcy kariery w różnych placówkach oświatowych i kolejnych etapach edukacyjnych: w etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w szkołach - podstawowej i ponadpodstawowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach i ośrodkach specjalnych.
4. Metody pracy doradcy kariery w systemie edukacji.
5. Narzędzia diagnostyczne i wspomagające pracę doradcy kariery w systemie edukacji.
6. Konstruowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa (WSD), prowadzenie dokumentacji doradcy.
7. Etyka pracy doradcy kariery w systemie edukacji, zagrożenia psychospołeczne i sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zadań, kompetencji, metod pracy doradcy kariery w systemie edukacji
(U) - Student nie potrafi projektować i analizować działań doradcy kariery w systemie edukacji
(K) - Student nie wykazuje zaangażowania w zajęcia

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane zadania, kompetencje, metody pracy doradcy kariery w systemie edukacji
(U) - Student potrafi projektować i analizować niektóre działania doradcy kariery w systemie edukacji
(K) - Student rzadko przejawia zaangażowanie w zajęcia, jest rzetelny

Ocena dobra
(W) - Student zna większość zadań, kompetencji, metod pracy doradcy kariery w systemie edukacji
(U) - Student potrafi projektować i analizować działania doradcy kariery w systemie edukacji w odniesieniu do wieku i sytuacji ucznia
(K) - Student wykazuje zaangażowanie, jest aktywny, rzetelny

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane zadania, kompetencje, metody pracy doradcy kariery w systemie edukacji

(U) - Student potrafi projektować i analizować działania doradcy kariery w systemie edukacji w odniesieniu do wieku i sytuacji ucznia, inicjuje własne rozwiązania
(K) - Student wykazuje zaangażowanie, jest aktywny, rzetelny, zainteresowany problematyką wykładu, poszukuje informacji i ciekawych rozwiązań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bielecki,J., Dziedzic A.,, Łuczak M. (2010). Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji. Warszawa: KOWEZiU.

Ertelt, B-J., Schultz, W. E. (2010). Podstawy doradztwa kariery. Warszawa-Kraków: Narodowe Forum Doradztwa Kariery.
Górka, B. (2015). Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych. Warszawa: KOWEZiU.

Jakimiuk, B. (2012). Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia, [w:] B. Baraniak (red.), Człowiek w pedagogice pracy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Jakimiuk, B. (2012). System doradztwa zawodowego i jego miejsce w reformowanej szkole, [w:] A. Maj, E. Domagała-Zyśk (red.), Zarządzanie szkołą w procesie zmian oświatowych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Jaskulska, A. (2015).Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomaganie z pasją. Warszawa: KOWEZiU.

Kargulowa, A. (2011). O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa: PWN.
Łuczak, M. (2008). ABC poradnictwa zawodowego w szkole.

Pfeiffer, A. (2014). Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania. Warszawa: KOWEZiU.

Rożnowski, B. (2009). Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce : analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wojtasik, B. (2011). Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: KOWEZiU.

Literatura uzupełniająca
Bogdańska, P. (2011). Profesjonalne wsparcie dla doradców zawodowych – kto troszczy się o tych, którzy troszczą się o innych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dołęga-Herzog, H., Rosalska, M. (2014). Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu Propozycje rozwiązań metodycznych. Warszawa: KOWEZiU.

Druczak, K., Minta, J. (2013). Poradnictwo zawodowe w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli przedmiotu. Warszawa: KOWEZiU.

Jakimiuk, B. (2015). Zagrożenia psychospołeczne w pracy nauczyciela, [w:] J. Chmielewski, M. Szpringer (red.), Zdrowie Praca Środowisko – współczesne dylematy. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Jakimiuk, B. (2016). Proces budowania kariery zawodowej, [w:] D. Kukla, W. Duda (red.), Poradnictwo zawodowe – rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kukla, D. (2010). Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji. Warszawa: UKSW.

Minta, J. (2012). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery. Warszawa: KOWEZiU.

Obidniak, D., Pfeiffer, A., Suliga, M. (2013). Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Warszawa: KOWEZiU.

Paszkowska-Rogacz, A. (2002). Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: KOWEZiU.
Pisula, D. (2009). Poradnictwo kariery przez całe życie. Warszawa: KOWEZiU.
Pisula, D. (2010). ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza. Warszawa: KOWEZiU.

Popowska, D. (2012). Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Warszawa: KOWEZiU.

Rosalska, M. (2012). Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy. Warszawa: KOWEZiU.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin