Wprowadzenie do ICT (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Alina Betlej
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1.Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i usystematyzowanie wiedzy z zakresu rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.
2.Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej.
3.Zapoznanie studentów z problemami etycznymi związanymi oceną nowych technologii.
Wymagania wstępne
W1- zainteresowanie tematyką zajęć.
W2- podstawowa wiedza o rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Posiada wiedzę na temat różnych technik informacyjnych (m.in. Software i aplikacje smartfonowe) i sposobów ich zastosowania w obszarze kariery i doradztwa personalnego, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu oprogramowania internetowego przydatnego przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy- S1A_W02
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność planowania i realizowania procesów związanych ze społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami doradztwa kariery- S1A_U06, S1A_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia- S1A_K01, S1A_K06
Posiada poczucie misji obywatelskiej, wrażliwość na potrzebę promowania pozytywnych wzorców doradztwa kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji- S1A_K03
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, case studies
Treści programowe przedmiotu
1.Historia rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podstawowe pojęcia i definicje. Dane, informacja, wiedza.
2.Informacja w rozwoju ludzkości. Społeczeństwo informacyjne- społeczeństwo sieci.
3.Zarządzanie informacją w sieci. Zarządzanie wiedzą w sieci. Zarządzanie siecią.
4.Zasoby www w środowisku internetowym- narzędzia do wyszukiwania zasobów (przeglądarki, wyszukiwarki). Wirtualizacja zasobów.
5.Komunikacja w środowisku internetowym- narzędzia. Media i multimedia. Charakterystyka kanałów informacyjnych w Internecie. Analiza komunikatów.
6.Bezpieczeństwo zasobów i komunikacji w Internecie. Cyberbezpieczeństwo.
7.Od Sieci do globalnej ekonomii. Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w biznesie.
8.Rozwój komputeryzacji. Tendencje rozwoju technologii ICT.
9.Internet przyszłości. Prognozy przyszłości.
10.Ocena technologii ICT. Technology assessment.
11.Wykluczenie cyfrowe, podziały cyfrowe.
12.Badanie stopnia wykorzystania technologii ICT w gospodarce i społeczeństwie- wskaźniki, rankingi.
13.Technologie ICT w doradztwie zawodowym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Na ocenę 2:
W- Student nie posiada wiedzy na temat różnych technik informacyjnych (m.in. Software i aplikacje smartfonowe) i sposobów ich zastosowania w obszarze kariery i doradztwa personalnego, nie ma podstawowej wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu oprogramowania internetowego przydatnego przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy.
U- Student nie posiada umiejętności planowania i realizowania procesów związanych ze społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami doradztwa kariery
K- Student nie zauważa konieczności i nie wyrabia w sobie umiejętności i potrzeby ciągłego kształcenia. Student nie ma poczucia misji obywatelskiej, wrażliwości na potrzebę promowania pozytywnych wzorców doradztwa kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji.
Na ocenę 3:
W- Student posiada podstawową wiedzę na temat różnych technik informacyjnych (m.in. Software i aplikacje smartfonowe) i sposobów ich zastosowania w obszarze kariery i doradztwa personalnego, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu oprogramowania internetowego przydatnego przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy.
U- Student nie posiada umiejętności planowania i realizowania procesów związanych ze społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami doradztwa kariery
K- Student zauważa konieczność, ale wyrabia w sobie słabą umiejętności i potrzebę ciągłego kształcenia. Student ma poczucia misji obywatelskiej, wrażliwości na potrzebę promowania pozytywnych wzorców doradztwa kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji.
Na ocenę 4:
W- Student posiada dobrą wiedzę na temat różnych technik informacyjnych (m.in. Software i aplikacje smartfonowe) i sposobów ich zastosowania w obszarze kariery i doradztwa personalnego, ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu oprogramowania internetowego przydatnego przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy.
U- Student posiada umiejętność planowania i realizowania procesów związanych ze społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami doradztwa kariery
K- Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia. Student ma poczucia misji obywatelskiej, wrażliwości na potrzebę promowania pozytywnych wzorców doradztwa kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji.
Na ocenę 5:
W- Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat różnych technik informacyjnych (m.in. Software i aplikacje smartfonowe) i sposobów ich zastosowania w obszarze kariery i doradztwa personalnego, ma bardzo dobrą wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu oprogramowania internetowego przydatnego przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy.
U- Student posiada umiejętność planowania i realizowania procesów związanych ze społecznymi, prawnymi, ekonomicznymi i psychologicznymi aspektami doradztwa kariery
K- Student zauważa konieczność i wyrabia w sobie umiejętność i potrzebę ciągłego kształcenia. Student ma poczucia misji obywatelskiej, wrażliwości na potrzebę promowania pozytywnych wzorców doradztwa kariery opartej na tolerancji, poczuciu dobra wspólnego i pluralizmu ideowego, w warunkach demokracji w dyskusji.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic, Warszawa.
Zacher L. W. (red.), (2012), \"Nauka. Technika. Społeczeństwo Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne\", Warszawa, POLTEXT.
Zacher L. W. (red.), (2013), \"Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki\", Warszawa, POLTEXT.
Literatura uzupełniająca
Castells M. (2009), Communication power. Oxford/New York, Oxford University Press.
Siapera E. (2012), Understanding New Media, Dublin City University, SAGE Publication.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin