Elementy psychologii społecznej (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jacek Śliwak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. - Prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu psychologii społecznej.
C2. .- Zapoznanie z metodologią uprawiania psychologii społecznej.
C3. - Zrozumienie procesów zachodzących w środowisku społecznym oraz przygotowanie do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom takim np. jak: agresja, stereotypy, uprzedzenia, manipulacja.
Wymagania wstępne
W1. Zainteresowanie psychologicznym opisem zjawisk społecznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma wiedzę o przedmiocie i zakresie psychologii społecznej, zna aparat pojęciowy właściwy dla tej dyscypliny - K_WO1.
Zna teorie psychologiczne wyjaśniające mechanizmy funkcjonowania człowieka w jego otoczeniu - K_W01
Zna odniesienia psychologii społecznej zarówno do innych dyscyplin nauki (zwłaszcza socjologii, antropologii kulturowej) - K_WO1
Posiada wiedzę na temat aktywności człowieka w relacjach i grupach - K_WO2
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wyjaśniania zjawisk społecznych i rozwiązywania problemów społecznych - K_ UO2
Potrafi samodzielnie diagnozować i interpretować zjawiska społeczne i funkcjonowanie człowieka w tych zjawiskach w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną - K_ UO5
Potrafi formułować własne opinie i sądy na podstawie zdobytej wiedzy - K_UO2
• czytać ze zrozumieniem współczesne prace naukowe z zakresu psychologii społecznej
Potrafi opracowywać programy zmiany postaw i zachowań społecznych - KUO11
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Wrażliwy na problemy społeczne - K_KO3
Potrafi dobrze funkcjonować w relacjach społecznych i w grupie - K_KO3
Włącza si e kompetentnie do dyskusji - K_KO1
Dostrzega konieczność ciągłego kształcenia się - K_KO2
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę - K_KO8
Metody dydaktyczne
Dyskusja z elementami wykładu
Pomoce dydaktyczne – tablica i kreda, rzutnik multimedialny, laptop
Treści programowe przedmiotu
1. Przedmiot i zakres psychologii społecznej, relacja do innych dyscyplin psychologicznych. Metody badań stosowane w psychologii społecznej.
2. Zachowanie społeczne i społeczne funkcjonowaniem człowieka w specyficznych teoriach psychologicznych - teoria pola, teoria ról społecznych, socjobiologia.
3. Zagadnienie postaw - definicje, struktura, przedmiot. Kształtowanie i zmiana postaw. Postawy wartościujące.
4. Zagadnienie atrakcyjności interpersonalnej.
5. Zachowania prospołeczne. Altruizm i typologia altruizmu.
6. Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja.
7. Problematyka zachowań agresywnych - teorie wyjaśniające agresję.
8. Środki masowego przekazu a agresja. Jak radzić sobie z agresją i uprzedzeniami.
9.Psychologiczna problematyka grupy - cele, normy, interakcje.
10. Przywództwo grupowe.
11. Style kierowania grupą.
12. Konformizm grupowy.
13. Ingracjacja
14.Inne formy psychomanipulacji
15. Wywieranie wpływu na ludzi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest obecność na przynajmniej większości zajęć i uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium. Kolokwium ma charakter testowy (test jednokrotnego wyboru) i podstawą zaliczenia egzaminu są trafne odpowiedzi na co najmniej 60% pytań.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych terminów z zakresu psychologii społecznej
(U) - Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do wyjaśnienia i rozwiązania problemów społecznych
(K) - Student nie widzi potrzeby dokształcania się

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu psychologii społecznej
(U) - Student ma wiedzę teoretyczną, ale nie potrafi jej wykorzystać do rozwiązania problemów
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu funkcjonowania społecznego człowieka
(U) - Student ma wiedzę teoretyczną i potrafi ją wykorzystać do rozwiązania problemów społecznych
(K) - Student ma umiejętność poszerzania nabytej wiedzy

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie pojęcia dotyczące społecznego funkcjonowania człowieka
(U) - Student dostrzega pojawiające się problemy , potafi jej zdiagnozować i znajduje dobre rozwiązanie
(K) - Student samodzielnie poszerza nabytą wiedzę i dokształca się
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Aronson, E,. Wilso,n T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
2. Bohner, G., Wanke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: GWP.
3. Kenrick, D. T., Neuberg S. L., Cialdini, R. B. (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: GWP.
4. Lewicka, M., Grzelak, J. (red). (2002). Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk: GWP.
5. Oyster, C. K., (2002). Grupy - psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.
Literatura uzupełniająca
6. Aronson, E., (2001). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7. Cialdini, R. (1996). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
8. Jarymowicz (red). (1999). Psychologia rozumienia zjawisk społecznych. Warszawa: PWN.
9. Leary M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych - o sztuce autoprezentacjl. Gdańsk: GWP.
10. Lewicka, M., Trzebiński, J. (1985). Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa: Wiedza i Życie
11. Macrae, C.N., Stanger, Ch, Hewstone, M. (1999). Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk:
GWP..
12. Nęcki, Z. (1996). Atrakcyjność wzajemna. Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
13. Śliwak J. (2001) Osobowość altruistyczna. Lublin.
14. Śliwak. J, Bartczuk. R, Wiechetek. M, Zarzycka. B, (2016) Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży o Polsce i Polakach. Media i Rynek: Kalisz.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę