Mikrostruktury społeczne (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Sławomir Partycki
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studenta z wybranymi teoriami i koncepcjami z zakresu małych struktur i procesów społecznych.
C2. Przedstawienie studentom możliwości analizowania, diagnozowania, wyjaśniania i prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w małych strukturach społecznych, w tym również w kontekście przemian gospodarczych, kulturowych, politycznych.
C3. Zapoznanie studentów ze specyfiką struktury i dynamiką wybranych małych grup i procesów społecznych.
Wymagania wstępne
W1- w II semestrze wykład łączy się z ćwiczeniami
W2- umiejętność pracy z tekstami naukowymi
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu małych struktur i procesów społecznych K_W01, K_W04
Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu jednostek, grup społecznych, organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro. K_W02
Student ma wiedzę o specyfice struktur społecznych i dynamice wybranych małych grup i procesów społecznych. K_W04
Umiejętności
Student rozpoznaje, analizuje i prognozuje działania jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. K_U01
Student porównuje różne stanowiska badaczy dotyczące wybranych problemów małych struktur społecznych. K_U04
Student wykorzystuje podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu małych struktur i procesów społecznych w analizie wybranych problemów społecznych. K_U02
Kompetencje
Student jest świadomy znaczenia procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w strukturach społeczno-zawodowych. K_K02
Student jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne odnoszące się do wybranych problemów małych struktur społecznych. K_K06
Student jest otwarty na stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych struktur społecznych. K_K02
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny.
Treści programowe przedmiotu
1. Statyka i dynamika a życie społeczne.
2. Cyberprzestrzeń i przestrzeń fizykalna w życiu społecznym.
3. Jednostka a społeczeństwo- rys historycznych uwarunkowań.
4. Kody wolności w rzeczywistości cyfrowo-sieciowej.
5. Człowiek w interpretacji teologicznej i socjologicznej.
6. Specyfika wybranych procesów w przestrzeni realnej i wirtualnej.
7. Komunikacja społeczna i jej znaczenie w rzeczywistości fizykalnej i sieciowej.
8. Werbalne i niewerbalne formy komunikacji.
9. Socjalizacja społeczna w epoce informacji.
10. Tożsamość społeczna jednostki i zbiorowości.
11. Działanie, czynność społeczna w różnej perspektywie teoretycznej.
12. Interakcje i relacje społeczne w ujęciu teoretycznym.
13. Partnerstwo- współczesny imperatyw społeczny.
14. Osobowość społeczna. Postawa społeczna.
15. Konstytuowanie osoby społecznej w relacyjnych układów sieciowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Ocena 2
W-Student nie zna podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu małych struktur i procesów społecznych.Student nie posiada wiedzy w zakresie funkcjonowania, jednostki, grup społecznych, organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro.
U-Student nie potrafi rozpoznawać, analizować i prognozować działania jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. Student nie potrafi oceniać ani formułować kształtu współczesnego świata.
K- Student nie jest świadomy znaczenia procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w strukturach społeczno-zawodowych. Student nie jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne odnoszące się do wybranych problemów małych struktur społecznych. Student nie jest otwarty na stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych struktur społecznych.

Ocena 3
W-Student zna niektóre pojęcia i koncepcje z zakresu małych struktur i procesów społecznych
Student posiada niewielką wiedzę w zakresie funkcjonowania, jednostki, grup społecznych, organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro.
U-Student potrafi w niewielkim zakresie rozpoznawać, analizować i prognozować działania jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. Na podstawie ich oceny częściowo formułuje sądy na temat problemów współczesnego świata.
Student częściowo rozumie znaczenie procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w strukturach społeczno-zawodowych, wiedzę zdobytą w niewielkim stopniu odnosi do rozwoju własnej ścieżki zawodowej.
K- Student jest świadomy znaczenia wybranych procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w strukturach społeczno-zawodowych. Student jest w stopniu dostatecznym otwarty na nowe koncepcje teoretyczne odnoszące się do wybranych problemów małych struktur społecznych. Student jest w stopniu dostatecznym otwarty na stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych struktur społecznych.

Ocena 4
W-Student zna większość podstawowych pojęć i koncepcji z zakresu małych struktur i procesów społecznych. Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu jednostki, grup społecznych, organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro.
U-Student potrafi rozpoznawać, analizować i prognozować działania jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. Na podstawie ich oceny częściowo formułuje sądy na temat problemów współczesnego świata. Student rozumie działania jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. Wiedzę zdobytą odnosi do rozwoju własnej ścieżki zawodowej.
K- Student jest świadomy znaczenia wybranych procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w strukturach społeczno-zawodowych. Student jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne odnoszące się do wybranych problemów małych struktur społecznych. Student jest otwarty na stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych struktur społecznych.

Ocena 5
W-Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje z zakresu małych struktur i procesów społecznych. Student posiada wiedzę o funkcjonowaniu jednostki, grup społecznych, organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych na płaszczyźnie mikro.
U-Student potrafi precyzyjnie rozpoznawać, analizować i prognozować działania jednostek i grup społecznych w ramach procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. Student rozumie działania jednostek i grup społecznych, procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych w obrębie mikrostruktur. Wiedzę zdobytą odnosi do rozwoju własnej ścieżki zawodowej.
K- Student jest w wysokim stopniu świadomy znaczenia procesów na płaszczyźnie mikro, przeobrażeń w strukturach społeczno-zawodowych. Student jest otwarty na nowe koncepcje teoretyczne odnoszące się do licznych problemów małych struktur społecznych. Student jest w wysokim stopniu otwarty na stałe pogłębianie wiedzy w zakresie małych struktur społecznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
R. A. Podgórski, Socjologia. Mikrostruktury, Bydgoszcz- Olsztyn 2008.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczna, Kraków 2002.
I. Machaj, Małe struktury społeczne, Lublin 1998.
J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001.
Literatura uzupełniająca:
M. T. Frankowski, Socjologia. Mikrostruktury społeczne, Warszawa 2004.
S. Partycki, Życie społeczne w krainie liczb, Lublin 2016.
S. Partycki, Miłość a życie społeczne, Lublin 2018.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin