Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zaznajomienie studentów z historycznym kształtowaniem się wybranych systemów opieki nad dzieckiem oraz z podstawowymi kierunkami działalności opiekuńczej realizowanej w ich ramach.
C2 - zaznajomienie studentów z myślą i działalnością pedagogiczną głównych twórców teorii i systemów opieki oraz z działalnością placówek opiekuńczo-wchodzących, które powstały z ich inicjatywy.
C3 - rozbudzenie u studentów wrażliwości na problem troski o twórczy rozwój i jakość działalności opiekuńczej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych zagadnień z pedagogiki ogólnej i historii wychowania.
W2 - znajomość podstawowych pojęć zakresu pedagogiki społecznej i opiekuńczej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W60 Ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej, obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze.
K_W65 Ma podstawową wiedzę na temat podmiotów placówek opieki, wychowania i resocjalizacji (podopiecznych, wychowawców i rodziców), możliwych relacji między nimi i sposobów ich integracji.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U52 Potrafi posługiwać się wybranymi koncepcjami funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacji oraz projektować autorskie koncepcje i innowacyjne sposoby realizacji funkcji w określonych placówkach.
K_U56 Potrafi ocenić przydatność poznanych metod oddziaływań wychowawczych dla rozwiązania rozpoznawanych problemów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K29 Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej.
K_K32 Jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną, w tym na współpracę międzyinstytucjonalną.
wychowawczymi.
Metody dydaktyczne
- podające (objaśnienie),
- problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące),
- eksponujące, programowe (prezentacja multimedialna).
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe zajęć obejmują:
- uwarunkowania społeczno-wychowawcze kształtowania się myśli opiekuńczej,
- podstawy formowania się teorii i systemów opieki,
- rozwój teorii i systemów opieki nad dzieckiem w Polsce,
- wybrani polscy twórcy teorii i systemów opieki,
- zakres działań opiekuńczych w wybranych teoriach i systemach opieki,
- charakterystyka porównawcza teorii i systemów opieki nad dzieckiem,
- nowe obszary zagrożeń dziecka w rozwoju a kształtowanie się współczesnych teorii opieki,
- tendencje rozwojowe polskiego systemu opieki nad dzieckiem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie ustanej.
Wymagania na poziomie oceny:
Bardzo dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu z uwzględnieniem jej znaczenia teoretycznego i praktycznego, częste wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę i jest w stanie samodzielnie wskazać jej znaczenie teoretyczne i praktyczne oraz określić pojawiające się trudności; fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dobra – regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu, wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dostateczna - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotu i jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; brak wypowiedzi ustnych na zajęciach, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie elementarnym;.
Niedostateczna – nieobecność na zajęciach, brak lub błędne odpowiedzi na egzaminie ustnym, brak umiejętności korekty popełni mych błędów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Brągiel J., Badora S., red., Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005.
Dąbrowski Z., Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza. Historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000.
Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1, 2, Olsztyn 2000.
Jundziłł E., Pawłowska R., (red.) Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Gdańsk 2008.
Kępski C., Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2003.
Sowa J., Pstroąg D., Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej, t. 1, 2, Rzeszów 1999.
Wosik-Kawula D., Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.
Literatura uzupełniająca:
Kępski C., Dziecko sieroce i opieka nad nim w Polsce w okresie międzywojennym, Lublin 1991.
Kępski C., Opieka i wychowanie w rodzinie, Lublin 2003.
Kuźma J., (red.) Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce, Kraków 2007.
Matyjas B., Stojecka-Zuber R., Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku, Kielce 2007.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin