Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Arkadiusz Gudaniec prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. przedstawienie sposobów uprawiania antropologii, wskazanie na specyfikę antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej
C2. przedstawienie najistotniejszych koncepcji człowieka, jakie wyłoniły się w historii myśli filozoficznej, oraz istotnych zrębów kształtującej się od XIX wieku antropologii kulturowej
C3. prezentacja metod antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej, ze zwróceniem uwagi na autonomiczność metod wobec nauk szczegółowych
C4. ukazanie systematycznie opracowanej filozoficznej teorii człowieka, w tym jego struktury bytowej i specyficznie osobowych działań
Wymagania wstępne
W1. podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04. student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej.
K_W14. student ma uporządkowaną przedmiotową wiedzę szczegółową, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej.
K_W23, K_W30, K_W33. student ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym społeczeństwo i kulturę
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04. student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz
paradygmatami badawczymi z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej
K_U01. student potrafi porządkować i wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej
K_U06. student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01. student rozumie potrzebę uczenia się
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny z zastosowaniem technik prezentacji audiowizualnej
Treści programowe przedmiotu
Wykład zawiera część metaprzedmiotową, historyczną oraz systematyczną. W części pierwszej przedstawione są: rodzaje antropologii, specyfika antropologii filozoficznej oraz szersze omówienie antropologii kulturowej. W części historycznej: najważniejsze koncepcje człowieka na przestrzeni całych dziejów myśli ludzkiej. W części systematycznej (filozoficznej): analiza punktu wyjścia antropologii (tj. opis faktu ludzkiego), tzw. wewnętrzne doświadczenie bycia człowiekiem, struktura bytu ludzkiego, w tym rozumienie duszy jako racji jedności bytowej w wielości działań, rozumienie ciała jako czynnika współkonstytuującego człowieka itp. Ponadto omawia się: podstawy rozumienia człowieka jako osoby oraz wyróżnione w tym kontekście właściwości osoby, takie jak: poznanie, miłość, wolność i wynikające z nich działania moralne, twórcze (kulturowe), społeczne i religijne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pisemny test (egzamin) na koniec semestru - 100%
SZCZEGÓŁY:
NA OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ: WIEDZA - student nie posiada dostatecznej wiedzy, obejmującej terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Nie posiada podstawowej wiedzy o człowieku; UMIEJĘTNOŚCI: student nie potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; nie potrafi porządkować i wykorzystywać informacji z zakresu antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej; nie posiada umiejętności merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie rozumie potrzeby uczenia się, nie angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ DOSTATECZNĄ: WIEDZA - student posiada minimalną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Posiada elementarną wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi w stopniu minimalnym posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; potrafi porządkować informacje z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej; posiada w stopniu minimalnym umiejętność merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student w minimalnym stopniu angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ DOBRĄ: WIEDZA - student posiada ogólną i szczegółową wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną; potrafi wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej oraz antropologii kulturowej; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania; KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student rozumie potrzebę uczenia się i angażuje się w proces nauki
NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ: WIEDZA - student posiada uporządkowaną i ugruntowaną ogólną i szczegółową wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej. Opanował podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy społeczeństwa i kultury; UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi posługiwać się podstawową aparaturą pojęciową i teoretyczną oraz paradygmatami badawczymi z zakresu antropologii filozoficznej i antropologii kulturowej; potrafi porządkować oraz wykorzystywać informacje z zakresu antropologii filozoficznej i kulturowej; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków; KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Student rozumie potrzebę uczenia się, sumiennie angażuje się w proces nauki i chętnie poszerza swoją wiedzę
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. M. A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 2005
2. E. Krawczak, Antropologia kulturowa, klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2009
2. M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996
3. W.J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998
4. J. Gajda, Antropologia kulturowa. Cz. 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę