Logika (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Lipski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kursu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia logiki oraz krytycznego myślenia, a także wskazanie ich aplikacji w komunikacji społecznej i analizie argumentów. Przedstawione zostaną podstawowe kategorie syntaktyczne, główne typy definicji i podstawowe rodzaje argumentów. Szczególny nacisk położony zostanie na rozpoznawanie pseudo - argumentów i sprawdzanie poprawności argumentów.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logiki oraz krytycznego myślenia. Zna podstawowe rodzaje definicji oraz kryteria ich poprawności. Wie czym jest argument, zna podstawowe rodzaje argumentów oraz rozumie na czym polega prawomocność (poprawność formalna) argumentów. (Un_W13)

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi konstruować poprawne definicje oraz wskazywać błędy w definicjach niepoprawnych. Student jest w stanie analizować argumenty (nawet złożone) i oceniać ich prawomocność. Potrafi rozpoznawać podstawowe pseudo-argumenty. (Un_U10, Un_U11, Un_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie zasady logicznego i krytycznego myślenia. Student jest wrażliwy na racjonalne argumenty. Student samodzielnie wyraża sądy oraz potrafi argumentować na ich rzecz, a także jest odporny na manipulacje. (Un_K13)
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacjami. Konieczne będą komputer oraz rzutnik multimedialny.
Uzupełnieniem wykładu są towarzyszące mu ćwiczenia, w trakcie których student uczy się zastosowania w praktyce wprowadzonych na wykładzie pojęć.
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia i historia logiki oraz krytycznego myślenia. Główne kategorie syntaktyczne (zdania, nazwy, funktory). Podział logiczny. Definicje - ich rola, rodzaje oraz kryteria poprawności. Natura, struktura i rodzaje argumentów. Pseudo – argumenty. Klasyczny rachunek zdań.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Znajomość podstawowych informacji z zakresu treści programowych przedmiotu.
2. Zdolność rozpoznawania podstawowych rodzajów definicji oraz argumentów.
3. Umiejętność oceniania poprawności definicji.
4. Umiejętność oceniania prawomocności argumentów.
5. Zdolność rozpoznawania pseudo-argumentów.
Zdobyta wiedza i umiejętności zweryfikowane zostaną w formie egzaminu pisemnego, przeprowadzonego w trakcie sesji egzaminacyjnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. K. Ajdukiewicz, \"Zarys logiki\", dowolne wydanie.
2. P. J. Hurley, \"A Concise Introduction to Logic\", Wadsworth Publishing Company, 1999.
3. W. Hodges, \"Logic\", dowolne wydanie.

Literatura uzupełniająca:
1. K. Ajdukiewicz, \"Logika pragmatyczna\", dowolne wydanie.
2. J. Baggini, P. S. Fosl, \"The Philosopher’s Toolkit. A Compedium of Philosophical Concepts and Methods\", Wiley-Blackwell, 2010.
3. Z. Ziembiński, \"Logika praktyczna\", dowolne wydanie.
4. T. Hołówka, \"Kultura logiczna w przykładach\", PWN.
5. K. Szymanek, K. Wieczorek, A. Wójcik, \"Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów\", PWN, 2005.
6. K. Szymanek, \"Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny\", PWN, 2012.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin