Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Michał Wąsowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 6/90
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Opanowanie mówienia w języku chińskim na poziomie A2
C2 Opanowanie słuchania w języku chińskim na poziomie A2
C3 Opanowanie czytania w języku chińskim na poziomie A2
C4 Opanowanie pisania w języku chińskim na poziomie A2
Wymagania wstępne
Zaliczenie semestru zimowego z przedmiotu \\\'Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs podstawowy\\\'
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

K_W09 Ma podstawową wiedzę z zakresu współczesnego języka chińskiego, zna podstawowy zasób chińskich hieroglifów

UMIEJĘTNOŚCI

K_U17 Porozumiewa się w języku chińskim przy załatwianiu bieżących spraw związanych z pobytem w Chinach, podróżami, wizytami, spotkaniami biznesowymi, zakupem biletów, uzyskiwaniem zezwoleń, kontrolą ilości i jakości towarów przed załadunkiem, etc.

KOMPETENCJE

K_K09 Potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne
K_K10 Potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur
Metody dydaktyczne
Studentom zadawane są ćwiczenia wymowy, pisowni oraz ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, aby móc odczytywać, rozumieć i formułować proste wypowiedzi zarazem ustnie jak i pisemnie.
Treści programowe przedmiotu
Słownictwo i struktury gramatyczne są przedstawiane zgodnie z podręcznikiem wiodącym oraz dodatkowymi materiałami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test leksykalno gramatyczny.
100%-95% bdb
95%-90% db+
90%-80% db
80-70% dst +
70%-60% dst
60%-0% ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręcznik i ćwiczenia ‘Integrated Chinese’ poziom 1 część 2
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę