Wybrane zagadnienia z teorii języka (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Dorota Śliwa
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie metod prowadzenia badań w językoznawstwie.
C2 Uzyskanie sprawności czytania tekstów naukowych z językoznawstwa.
C3 Zredagowanie streszczenia artykułu naukowego.
Wymagania wstępne
Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.
Umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku francuskim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Student posiada podstawową wiedzę o wybranej metodzie badań językoznawczych.
EK W2 Student zna terminologię właściwą dla językoznawstwa.
EK W3 Student posiada wiedzę odnośnie narzędzi informatycznych na potrzeby wyszukiwania literatury przedmiotu.
UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie rozumienia tekstów naukowych.
EK U2 Student potrafi poprawnie posługiwać się terminologią językoznawczą.
EK U3 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze.
EK U4 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę językoznawczą posługując się właściwą terminologią językoznawczą.
EK U5 Student potrafi samodzielnie streścić artykuł naukowy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Student potrafi sformułować celowość badań językoznawczych.
EK K2 Student posiada umiejętność słuchania innych i aktywnego udziału w dyskusji.
EK K3 Student umie potrafi zaprezentować i obronić własne stanowisko.
EK K4 Student posiada umiejętność tworzenia własnego warsztatu pracy nauczyciela lub tłumacza.
EK K5 Student czynnie angażuje się w proces tworzenia nauki na rzecz poprawy warunków życia innych.
Metody dydaktyczne
Metody podawcze: czytanie i rozumienie tekstów naukowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Le signe linguistique selon Ferdinand de Saussure ; langue (système) et parole (usage)
2. Le signe linguistique : une approche cognitive fondée sur la métaphysique réaliste
3. Le sens du signe linguistique et la structure ontologique (conceptuelle)
4. Les relations conceptuelles hiérarchiques entre les signes linguistiques : générique (hyperonymie) / spécifique (hyponymie)
5. Les relations conceptuelles hiérarchiques entre les signes linguistiques : tout (holonymie) / partie (méronymie)
6. Les relations logiques internes (inhérentes) et externes au concept ; connecteurs
7. Les unités lexicales (noms, verbes, adjectifs) : prédications sur la réalité et sa représentation conceptuelle
8. Les unités polylexicales (« phraséologiques ») : unités lexicales composés et collocations
9. Le mot et le terme : la polysémie du mot et la « monosémie » du terme
10. Les relations entre les mots : la synonymie
11. Les relations entre les termes : la variation
12. Les mots composés
13. Les termes composés
14. Les collocations verbo-nominales
15. Les collocations adjectivo-nominales
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę bardzo dobrą:
EK 1. Student posiada uporządkowaną wiedzę z omawianych teksów naukowych i usytuowania ich w szerszym kontekście badawczym.
EK 2. Student odpowiednio prezentuje wywód naukowy omawianego tekstu posługując się właściwą terminologią. Potrafi także omówić krytycznie pojawiające się w nim definicje terminów.
EK 3. Student potrafi obronić wybraną teorię badań i określić ich celowość. Inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.
Na ocenę dobrą:
EK 1. Student posiada uporządkowaną wiedzę z omawianych teksów naukowych.
EK 2. Student odpowiednio prezentuje wywód naukowy omawianego tekstu posługując się właściwą terminologią.
EK 3. Student potrafi obronić wybraną teorię badań i określić ich celowość. Angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.
Na ocenę dostateczną:
EK 1. Student posiada ogólną wiedzę z omawianych teksów naukowych.
EK 2. Student ogólnie prezentuje wywód naukowy omawianego tekstu posługując się właściwą terminologią.
EK 3. Student potrafi określić wybraną teorię badań, odpowiada na propozycję uczestniczenia we wspólnym działaniu.
Na ocenę niedostateczną:
EK 1. Student nie posiada wiedzy z omawianych teksów naukowych.
EK 2. Student nie potrafi zaprezentować wywodu naukowego omawianego tekstu i nie posługuje się właściwą terminologią.
EK 3. Student nie potrafi określić wybranej teorii badań, nie uczestniczy w 10 zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
NEVEU, Frank (2004), Dictionnaire des sciences du langage, Paris, Armand Colin,
ŚLIWA, Dorota (2013), Formation des noms et des termes composés français et polonais : de la cognition à la traduction, Lublin, TN KUL
Szczegółowa bibliografia będzie podawana na zajęciach.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę