Praktyczna nauka języka włoskiego - wypowiedź pisemna B1-B2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B1-B2
C2. poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień leksykalnych języka włoskiego na poziomie B1-B2
C3. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim z zakresu gramatyki, słownictwa oraz samodzielnego konstruowania wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie B1-B2
C4. rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych konstrukcji leksykalno-gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, zarówno w codziennej komunikacji, jak i w określonych sytuacjach formalnych
C5. rozwinięcie umiejętności poprawnego przekazania informacji przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji leksykalno-gramatycznej oraz w odpowiednim rejestrze
C6. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w podręcznikach oraz źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
C7. rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych z zakresu wybranych zagadnień
C8. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu
C9. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
C10. rozwijanie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
C11. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Wymagania wstępne
1. ukończenie I roku studiów I stopnia na kierunku filologia romańska
2. znajomość języka włoskiego na poziomie A2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK1. W1. zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień gramatycznych języka włoskiego na poziomie B1-B2
EK2. W2. poszerzenie wiedzy na temat wybranych zagadnień leksykalnych języka włoskiego na poziomie B1-B2

UMIEJĘTNOŚCI
EK3. U1. poszerzenie kompetencji językowych - przede wszystkim zakresu gramatyki, słownictwa oraz samodzielnego konstruowania wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie B1-B2
EK4. U2. rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych konstrukcji leksykalno-gramatycznych przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, zarówno w codziennej komunikacji, jak i w określonych sytuacjach formalnych
EK5. U3. rozwinięcie umiejętności poprawnego przekazania informacji przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji leksykalno-gramatycznej oraz w odpowiednim rejestrze
EK6. U4. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania zdolności badawczych pod kierunkiem wykładowcy
EK7. U5. rozwinięcie umiejętności poprawnego wyszukiwania informacji w źródłach włoskojęzycznych z zakresu wybranych zagadnień
EK8. U6. rozwijanie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnych z zakresu wybranych zagadnień
EK9. U7. rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytych informacji teoretycznych w praktycznej analizie tekstu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK10. K1. zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju kompetencji językowych i zdobywania wiedzy
EK11. K2. rozwinięcie umiejętności pracy w grupie i przyjmowania w niej określonych ról
EK12. K3. rozwijanie umiejętności wypowiadania się na wybrane tematy oraz wyrażania i uzasadniania swojej opinii
Metody dydaktyczne
Podręczniki, materiały dodatkowe przygotowane przez prowadzącą.
Wypowiedzi pisemne i ustne studentów (dialogi, dyskusja, praca w grupach, praca w parach).
Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne.
Wykład, objaśnienie, inscenizacje.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu poszerzenie znajomości języka włoskiego na poziomie B1-B2, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia znajomości struktur gramatyczno-leksykalnych na tym poziomie oraz tworzenia wybranych form wypowiedzi pisemnych.
Wśród realizowanych tematów pojawią się:
Semestr III.
1. Introduzione e presentazione.
2. La descrizione fisica.
3. La descrizione del carattere.
4. La famiglia e la casa.
5. Istruzioni per l’uso.
6. Il lavoro e le professioni – CV.
7. Statistiche.
8. Biografia.
9. Ricetta. Mangiare e bere in italia.
10. E-mail e lettera informale.
11. Protestare.
12. Corrispondenza formale.
13. Esprimere opinioni.
14. Prova scritta.
15. Ripetizione del materiale.
Studenci poznają praktyczne zwroty potrzebne do tworzenia formalnych i nieformalnych wypowiedzi pisemnych. Podczas zajęć studenci zapoznają się również z formami wypowiedzi pisemnej występującymi na różnych certyfikatach z języka włoskiego (CILS, CELI).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
F1 ocena obecności i aktywności studentów podczas zajęć (wypowiedzi ustne, dialogi, praca indywidualna oraz praca w grupach) – dopuszczalna nieusprawiedliwiona liczba nieobecności to 2 ;
F2 ocena przygotowania studentów do zajęć (przygotowanie ćwiczeń, materiałów, wyszukanie i analiza informacji, prace domowe, w tym prace pisemne)
P1 ocena wypowiedzi ustnych i pisemnych na wybrane tematy
P2 ocena prac kontrolnych – testy i kartkówki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Aust D., McKeane Pagliolico R., Come scrivere, leggere, ascoltare, parlare, Guerra Edizioni, Perugia 2006.
-Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico, Alma Edizioni, Firenze 2003.
-Guastalla C., Giocare con la scrittura. Attività e giochi per scrivere in italiano, Alma Edizioni, Firenze 2004.
-Guglielmino, L. Paterna E. Una parola tira l’altra 2, Guerra Edizioni, Perugia 2005.
Autorskie materiały oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącą.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę