Projekt dyplomowy: Scena (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mariusz Lach
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Kod ECTS:00001-04-0403LAB0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
C2 sprawne rozwiązywanie problemów badawczych
C3 znajomość i ocena środowiska kulturowego
Wymagania wstępne
W1 ogólna orientacja we współczesnym życiu literackim i kulturalnym
W2 znajomość i sprawna obsługa podstawowych programów komputerowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 wiedza z zakresu tworzenia i moderowania wydarzeń o charakterze kulturalno-literackim i artystycznym w Sieci
W2 wiedza z zakresu kształtowania wizerunku i reklamy wydarzenia w Sieci
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - tworzenie, moderowanie, animacja wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w Sieci
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 umiejętność pracy w grupie
K2 poszanowanie powierzonego sprzętu komputerowego
Metody dydaktyczne
praca w programach komputerowych (projekt, animacja, moderacja), dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. promocja wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w Sieci
2. dobór narzędzi komputerowych do promocji wydarzeń
3. określanie celów i grupy docelowej projektu
4. specyfika projektu w Sieci
5. cyfrowe źródła wiedzy
6. prawo autorskie w Sieci
7. specyfika socjologiczna odbiorcy w Sieci
8. marketing w Sieci
9. Specyfika grup społecznościowych w Sieci
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- aktywna praca na zajęciach
- przedstawienie opisu projektu (cel, grupa docelowa, opis, narzędzia, inspiracje, terminarz pracy, bibliografia)
- wprowadzenie wydarzenia charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w przestrzeń publiczną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jura J., Praca dyplomowa - technia pisania, Warszawa 2007
Kornak A.S, Konstruujemy i piszemy pracę dyplomową, Częstochowa 2004.
Korzeniowski R, Praca magisterska i licencjacka: poradnik metodyczny dla studentów, 2012.
Kierunek studiów: Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-06-13czwartekGG-13 15:00 - 15:50