Projekt dyplomowy: Scena (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mariusz Lach
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej
C2 sprawne rozwiązywanie problemów badawczych
C3 znajomość i ocena środowiska kulturowego
Wymagania wstępne
W1 ogólna orientacja we współczesnym życiu literackim i kulturalnym
W2 znajomość i sprawna obsługa podstawowych programów komputerowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 - zna i rozumie terminologię związaną z technologiami informacyjnymi na poziomie rozszerzonym
K_W12 - zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej oraz etos pracy naukowej
K_W13 - wyjaśnia kryteria doboru źródeł; zasady przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów; zasady pisania i redakcji pracy naukowej, zasady rozwiązywania problemów naukowych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 - umiejętnie wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie dydaktycznym
K_U09 - postępuje, stosując zasady sumienności, rzetelności, szacunku dla prawdy oraz postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 - dokonuje krytycznej oceny tekstów własnych i cudzych
K_K09 - potrafi logicznie i ekonomicznie zaplanować działania służące realizacji stawianych sobie celów
Metody dydaktyczne
praca w programach komputerowych (projekt, animacja, moderacja), dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. promocja wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w Sieci
2. dobór narzędzi komputerowych do promocji wydarzeń
3. określanie celów i grupy docelowej projektu
4. specyfika projektu w Sieci
5. cyfrowe źródła wiedzy
6. prawo autorskie w Sieci
7. specyfika socjologiczna odbiorcy w Sieci
8. marketing w Sieci
9. Specyfika grup społecznościowych w Sieci
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- aktywna praca na zajęciach
- przedstawienie opisu projektu (cel, grupa docelowa, opis, narzędzia, inspiracje, terminarz pracy, bibliografia)
- wprowadzenie wydarzenia charakterze kulturalnym, naukowym, artystycznym, krytycznym w przestrzeń publiczną
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Jura J., Praca dyplomowa - technia pisania, Warszawa 2007
Kornak A.S, Konstruujemy i piszemy pracę dyplomową, Częstochowa 2004.
Korzeniowski R, Praca magisterska i licencjacka: poradnik metodyczny dla studentów, 2012.
Kierunek studiów: Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin