Dydaktyka ogólna (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania szkoły oraz systemu oświatowego,
jak również problemów współczesnej edukacji.
C2. Nabycie przez studentów podstaw wiedzy związanej ze skutecznym i efektywnym
nauczaniem
Wymagania wstępne
1. Psychologia.
2. Pedagogika.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Absolwent:
- opisuje strukturę i funkcje systemu edukacji – cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
- wymienia współczesne teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania;
- identyfikuje podmioty działalności pedagogicznej.
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent:
- ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działaniami w obszarze kształcenia szkolnego, umie ustrukturyzować proces dydaktyczny, zaprojektować jego przebieg i poddać krytycznej ocenie;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
- dostrzega znaczenie wiedzy specjalistycznej i przygotowania teoretycznego do wykonywania praktycznych zadań dydaktyczno-wychowawczych;
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
1. Prawny wymiar procesu edukacyjnego.
2. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki
3. Tradycje dydaktyki polskiej
4. Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe
5. Metody badań dydaktycznych
6. Modele współczesnej szkoły
7. Współczesne koncepcje nauczania
8. Proces nauczania – uczenia się
9. Cele edukacji szkolnej
10. Zasady kształcenia
11. Rola i znaczenie podstawy programowej.
12. Istota i klasyfikacja metod nauczania
13. Środki dydaktyczne w procesie kształcenia
14. Ocenianie w szkolnej codzienności.
15. Lekcja i jej budowa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
uczestnictwo, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką, WSiP, Warszawa 1991,
- B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007,
- K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe WNP, Warszawa 2004,
- R.I. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1995.
oraz:
M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2000,
- M. Taraszkiewicz, Jak uczyć jeszcze lepiej. Szkoła pełna ludzi, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2001,
- Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, cz. II: Szkoła – kształcenie – nauczyciel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004,
- D.C. Phillips, J.F. Soltis, Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003,
- E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się, Wydawnictwo UKS, Bydgoszcz 2008.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem