Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka praktyczna A1-A2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Niestorowicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu gramatyki praktycznej języka hiszpańskiego z uwzględnieniem różnorodności form, w zależności od sytuacji komunikacyjnej i intencji użytkownika języka.
Wymagania wstępne
W1. Student zna podstawowe terminy gramatyczne
W2. Student potrafi kreatywnie współpracować w grupie
W3. Student ma świadomość znaczenia użycia odpowiednich struktur gramatycznych dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student ma ugruntowaną wiedzę z zakresu struktur gramatycznych języka hiszpańskiego na poziomie A2 K_W12
2. student zna zasady stosowania struktur gramatycznych języka hiszpańskiego odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej K_W16
3. student dysponuje odpowiednim rejestrem językowym K_W18
4. student posiada uporządkowaną wiedzę na temat określonych problemów gramatycznych K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
1. student posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej K_U04
2. student potrafi wyodrębnić informacje ogólne i szczegółowe z tekstu K_U03
3. student właściwie interpretuje rozmaite struktury gramatyczne pojawiające się w komunikacji językowej K_U03
4. student potrafi unikać podstawowych błędów interferencyjnych K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności K_K03
2. student ma świadomość potrzeby ustawicznego doskonalenia własnych umiejętności językowych K_K02
3. student dokonuje autoewaluacji nabytych kompetencji językowych K-K01
4. student jest kreatywny i potrafi pracować samodzielnie i w grupie K_K04
Metody dydaktyczne
Metody podające: objaśnienie/wyjaśnienie
Metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna
Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe
Treści programowe przedmiotu
1. Rzeczownik: rodzaj męski i żeński.
2. Rzeczownik: tworzenie liczby mnogiej
3. Rodzajnik nieokreślony i określony.
4. Czasownik: czas presente de indicativo – tworzenie i zasady użycia (formy regularne).
5. Czasownik: czas presente de indicativo – tworzenie i zasady użycia (formy nieregularne).
6. Czasownik: użycie czasowników ser y estar.
7. Czasownik: użycie czasowników estar y haber.
8. Przymiotnik: rodzaj i liczba przymiotnika.
9. Przymiotnik: stopniowanie przymiotników.
10. Liczebnik: liczebniki główne i porządkowe, zasady użycia liczebników.
11. Przyimek: użycie wybranych przyimków, rekcja czasowników.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada uporządkowanej wiedzy na temat określonych struktur gramatycznych języka hiszpańskiego
(U) - Student nie potrafi wykorzystać struktur gramatycznych odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
(K) - Student nie wykazuje postawy nakierowanej na chęć komunikacji i otwartości w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada częściowo uporządkowaną wiedzę na temat określonych struktur gramatycznych języka hiszpańskiego
(U) - Student w sposób wystarczający posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
(K) - Student częściowo wykazuje postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności

Ocena dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat określonych struktur gramatycznych języka hiszpańskiego
(U) - Student posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
(K) - Student wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat określonych struktur gramatycznych języka hiszpańskiego oraz świadomość rozmaitych błędów interferencyjnych
(U) - Student biegle posługuje się różnorodnymi strukturami gramatycznymi odpowiednio do swoich intencji i sytuacji komunikacyjnej
(K) - Student wykazuje bardzo aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i dużą otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Castro, F., Aprende gramática y vocabulario 1 (nivel A1), SGEL, 2006.
2. Castro, F., Uso de la gramática española (elemental), Madrid, Edelsa, 1996.
3. Palomino, M.Á., Dual: Pretextos para hablar, Madrid, Edelsa, 2006.
4. Sánchez, A y P. Cantos Gómez, 450 ejercicios gramaticales, Madrid, SGEL, 1991.
5. Cárdenas Bernal, M., Vocabulario activo, ELI, 2003.
6. Bueso, I. y R. Vázquez, Gramática básica del español con ejercicios, Madrid, Edinumen, 2000.
7. Görrissen M., R. de Rösler, Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami - dla początkujących i średnio zaawansowanych, Lektorklett, 2003.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę