Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Judyta Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Nauka poprawnego redagowania różnych typów tekstów użytkowych.
C2. Nauka zasad typografii francuskiej.
C3. Opanowanie językowych sprawności komunikacyjnych na poziomie A2/A2+.
Wymagania wstępne
W1. Przedmiot jest częścią bloku Praktyczna Nauka Języka Francuskiego;
W2. Znajomość języka francuskiego na poziomie A1;
W3. Umiejętność konstruowania logicznego i spójnego tekstu w języku polskim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1 – Student opisuje teoretyczne zasady redagowania różnych form tekstów użytkowych stanowiących temat zajęć K_W12.
EKW2 – Studenty charakteryzuje podstawowe mechanizmy funkcjonowania różnych form tekstów użytkowych K_W12.
EKW3 – Student opisuje podstawowe zasady typografii francuskiej K_W17.
EKW4 – Student wzbogacił słownictwo w stopniu, który zbliża go do poziomu A2/A2+ K_W12.

UMIEJĘTNOŚCI
EKU1 – Student poprawnie redaguje różne typy tekstów użytkowych stanowiących temat zajęć K_U03, K_U13, K_U14, K_U18.
EKU2 – Student poprawnie pisze tekst na komputerze z zachowaniem zasad typografii francuskiej K_U18.
EKU3 – Student precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo formułuje treści i przekazuje infromacje w języku francuskim K_U03
EKU4 – Student czynnie stosuje poznane słownictwo w redagowanych przez siebie tekstach K_U01.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1 – Student wykorzystuje nabyte umiejętności w środowisku zawodowym K_K10.
EKK2 – Student dokonuje wyboru formy tekstu w zależności od sytuacji zawodowej K_K01.
EKK3 – Student pracuje w grupie w ramach redakcji tekstu K_K04.
EKK4 – Student sprawnie posługuje się poznanym słownictwem w konkretnej sytuacji życiowej lub zawodowej K_K07.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów;
Samodzielne redagowanie krótkich tekstów przez studenta; prezentacja prac na zajęciach, analiza danej pracy przez pozostałych studentów oraz prowadzącego zajęcia, dyskusja,
Ćwiczenia pisemne;
Ćwiczenia warsztatowe: miniwykład, dyskusja, analiza wzoru, symulacja, dyskusja ;
Aktywizacja.
Treści programowe przedmiotu
C1. Faire part: Faire part baptême, faire part mariage, faire part de naissance d’un bébé, carte de voeux, condoléances
C2. Publicité: objectifs de la publicité (formule AIDA), étapes de rédaction, vocabulaire
C3. Inventaire: inventaire de vos sens (Louis Delville), inventaire de Jacques Prévert
C4. Bulletin météo: vocabulaire géographique, expression du temps chronologique, expression du temps météorologique, conjugaison et emploi du temps, articulations logiques
C5. Bulletin météo: rédaction d\'un bulletin météorologique à partir des éléments donnés
C6. Portrait: l\'aspect physique/l\'aspect moral; méthode pour réussir un portrait; portrait chinois
C7. Portrait: portrait littéraire
C8. Lettre informelle: formules d\'appel, formules de politesse, corps de la lettre
C9. Lettre formelle: silhouette de la lettre (Lieu et date, Signature, Coordonnées du destinateur, Formule d’appel, Formule de politesse, Coordonnées de l’expéditeur, Nom imprimé, Corps de la lettre : Exposition du problème, Proposition de solution, Rappel des faits)
C10 Décrire un paysage: vocabulaire
C11. Décrire un paysage: structure
C12. Typographie française: clavier azerty-querty, règles de typographie et mise en page
C13. Enquête policière: sujet, lieu, victime, circonstances, suspects, coupable
C14. Faits divers: structure d\'un fait divers (règle de 5 w)
C15. Évaluation - signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie definiuje zasad redagowania i struktur typów tekstów użytkowych omawianych na zajęciach, nie charakteryzuje zasad typografii francuskiej.
(U) - Student nie redaguje danego typu tekstu użytkowego, nie pisze poprawnie tekstu na komputerze.
(K) - Student nie stosuje formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, nie przekazuje pisemnie określonych informacji, nie pracuje w grupie.

Ocena dostateczna
(W) - Student dysponuje niepełną i selektywną wiedzą w zakresie struktur określonych typów tekstów użytkowych, w niewielkim stopniu opanował zasady typografii.
(U) - Student redaguje poprawnie zaledwie niektóre części tekstu, potrafi napisać tekst na komputerze stosując zaledwie niektóre zasady typografii.
(K) - Student w stopniu ograniczonym stosuje różne formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, przekazuje pisemnie określone informacje, w stopniu mało zadowalającym pracuje w grupie.

Ocena dobra
(W) - Student w stopniu zadowalającym definiuje struktury określonych typów tekstów użytkowych, dobrze charakteryzuje zasady typografii francuskiej.
(U) - Student poprawnie redaguje teksty użytkowe, pisze tekst francuski na komputerze poprawnie stosując zasady typografii.
(K) - Student w stopniu zadowalającym stosuje różne formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, pisemnie przekazuje określone informacje, w stopniu zadowalającym pracuje w grupie.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student bardzo dobrze charakteryzuje struktury określonych typów tekstów użytkowych, swobodnie operuje wiedzą w zakresie reguł dotyczących typografii francuskiej.
(U) - Student buduje poprawną strukturę tekstu użytkowego i dostosowuje ją do określonej sytuacji, wypowiadając się w sposób logiczny, przejrzysty, poprawny i urozmaicony stylistycznie, posługując się adekwatnym słownictwem; poprawnie pisze tekst w języku francuskim na komputerze, z dbałością o jego estetykę, przejrzystość graficzną i zasady typografii.
(K) - Student swobodnie posługuje się różnymi formami tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, z łatwością przekazuje pisemnie określone informacje, sprawnie organizuje pracę w grupie w zakresie analizy i redakcji tekstów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zajęcia przygotowywane w oparciu o materiały własne – teksty znajdowane na bieżąco w internecie, w czasopismach
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę