Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Judyta Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Nauka poprawnego redagowania różnych typów tekstów użytkowych.
C2. Nauka zasad typografii francuskiej.
C3. Opanowanie językowych sprawności komunikacyjnych na poziomie A2/A2+.
Wymagania wstępne
W1. Przedmiot jest częścią bloku Praktyczna Nauka Języka Francuskiego;
W2. Znajomość języka francuskiego na poziomie A1;
W3. Umiejętność konstruowania logicznego i spójnego tekstu w języku polskim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1 – Student opisuje teoretyczne zasady redagowania różnych form tekstów użytkowych stanowiących temat zajęć K_W12.
EKW2 – Studenty charakteryzuje podstawowe mechanizmy funkcjonowania różnych form tekstów użytkowych K_W12.
EKW3 – Student opisuje podstawowe zasady typografii francuskiej K_W17.
EKW4 – Student wzbogacił słownictwo w stopniu, który zbliża go do poziomu A2/A2+ K_W12.

UMIEJĘTNOŚCI
EKU1 – Student poprawnie redaguje różne typy tekstów użytkowych stanowiących temat zajęć K_U03, K_U13, K_U14, K_U18.
EKU2 – Student poprawnie pisze tekst na komputerze z zachowaniem zasad typografii francuskiej K_U18.
EKU3 – Student precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo formułuje treści i przekazuje infromacje w języku francuskim K_U03
EKU4 – Student czynnie stosuje poznane słownictwo w redagowanych przez siebie tekstach K_U01.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1 – Student wykorzystuje nabyte umiejętności w środowisku zawodowym K_K10.
EKK2 – Student dokonuje wyboru formy tekstu w zależności od sytuacji zawodowej K_K01.
EKK3 – Student pracuje w grupie w ramach redakcji tekstu K_K04.
EKK4 – Student sprawnie posługuje się poznanym słownictwem w konkretnej sytuacji życiowej lub zawodowej K_K07.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów;
Samodzielne redagowanie krótkich tekstów przez studenta; prezentacja prac na zajęciach, analiza danej pracy przez pozostałych studentów oraz prowadzącego zajęcia, dyskusja,
Ćwiczenia pisemne;
Ćwiczenia warsztatowe: miniwykład, dyskusja, analiza wzoru, symulacja, dyskusja ;
Aktywizacja.
Treści programowe przedmiotu
C1. Faire part
C2. Publicité
C3. Inventaire
C4. Bulletin météo
C5. Bulletin météo
C6. Portrait
C7. Portrait
C8. Lettre informelle
C9. Lettre formelle
C10 Décrire un paysage
C11. Décrire un paysage
C12. Typographie française
C13. Enquête policière
C14. Faits divers
C15. Évaluation - signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie definiuje zasad redagowania i struktur typów tekstów użytkowych omawianych na zajęciach, nie charakteryzuje zasad typografii francuskiej.
(U) - Student nie redaguje danego typu tekstu użytkowego, nie pisze poprawnie tekstu na komputerze.
(K) - Student nie stosuje formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, nie przekazuje pisemnie określonych informacji, nie pracuje w grupie.

Ocena dostateczna
(W) - Student dysponuje niepełną i selektywną wiedzą w zakresie struktur określonych typów tekstów użytkowych, w niewielkim stopniu opanował zasady typografii.
(U) - Student redaguje poprawnie zaledwie niektóre części tekstu, potrafi napisać tekst na komputerze stosując zaledwie niektóre zasady typografii.
(K) - Student w stopniu ograniczonym stosuje różne formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, przekazuje pisemnie określone informacje, w stopniu mało zadowalającym pracuje w grupie.

Ocena dobra
(W) - Student w stopniu zadowalającym definiuje struktury określonych typów tekstów użytkowych, dobrze charakteryzuje zasady typografii francuskiej.
(U) - Student poprawnie redaguje teksty użytkowe, pisze tekst francuski na komputerze poprawnie stosując zasady typografii.
(K) - Student w stopniu zadowalającym stosuje różne formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, pisemnie przekazuje określone informacje, w stopniu zadowalającym pracuje w grupie.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student bardzo dobrze charakteryzuje struktury określonych typów tekstów użytkowych, swobodnie operuje wiedzą w zakresie reguł dotyczących typografii francuskiej.
(U) - Student buduje poprawną strukturę tekstu użytkowego i dostosowuje ją do określonej sytuacji, wypowiadając się w sposób logiczny, przejrzysty, poprawny i urozmaicony stylistycznie, posługując się adekwatnym słownictwem; poprawnie pisze tekst w języku francuskim na komputerze, z dbałością o jego estetykę, przejrzystość graficzną i zasady typografii.
(K) - Student swobodnie posługuje się różnymi formami tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, z łatwością przekazuje pisemnie określone informacje, sprawnie organizuje pracę w grupie w zakresie analizy i redakcji tekstów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zajęcia przygotowywane w oparciu o materiały własne – teksty znajdowane na bieżąco w internecie, w czasopismach
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę