Praktyczna nauka języka francuskiego - gramatyka zdania B1 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Katarzyna Wołowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Uzyskanie poszerzonej wiedzy z zakresu gramatyki francuskiej na poziomie B1, utrwalenie dotychczasowej wiedzy gramatycznej.
C2. Opanowanie zaawansowanego słownictwa z zakresu gramatyki języka francuskiego (oraz przypomnienie odpowiedników w języku polskim) z zakresu objętego programem nauczania usprawniające pogłębianie wiedzy gramatycznej na dalszych etapach nauczania.
C3. Uzyskanie sprawności w stosowaniu nabytych wiadomości w praktycznym użyciu języka - rozpoznawanie poznanych problemów gramatycznych w obrębie dowolnego materiału językowego (dostosowanego do poziomu opanowania języka) oraz tworzenie własnych wypowiedzi w języku francuskim (pisemnych i ustnych) z prawidłowym zastosowaniem nabytych wiadomości.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej A2.
W2. Znajomość podstawowych terminów i zasad gramatycznych w języku polskim i francuskim.
W3. Motywacja do pracy i zaakceptowanie reguł pracy w grupie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W-EK1: student opanował zaawansowane pojęcia z zakresu gramatyki języka francuskiego (dotyczące czasów i trybów na poziomie B1, zgodności czasów, konektorów logicznych i łączników zdaniowych / międzyzdaniowych organizujących tekst).
W-EK2: student zna podstawowe słownictwo z zakresu omawianych zagadnień gramatycznych.
W-EK3: student posiada wiadomości z zakresu użycia czasów i trybów w języku francuskim na poziomie B1, typów i zasad użycia konektorów i łączników zdaniowych w tekście.
W-EK4: student pogłębił ogólne wiadomości gramatyczne z zakresu języka ojczystego, potrafi posługiwać się zarówno francuską, jak i polską terminologią związaną z tematyką zajęć.

UMIEJĘTNOŚCI
U-EK1: student potrafi prawidłowo analizować dowolny materiał językowy, wykorzystując nabyte wiadomości z zakresu gramatyki w języku francuskim.
U-EK2: student potrafi poprawnie tworzyć złożone wypowiedzi w języku francuskim (w mowie i piśmie) wykorzystując nabyte wiadomości.
U-EK3: student potrafi prawidłowo używać podstawowego słownictwa z zakresu gramatyki w języku francuskim i polskim.
U-EK4: student potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę nad poznawanymi zagadnieniami gramatycznymi, prawidłowo posługiwać się słownikiem i teoretycznymi pracami z zakresu gramatyki języka francuskiego i polskiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K-EK1: student pogłębił umiejętność pracy w grupie i wspólnego poszukiwania wspólnego rozwiązywania problemów gramatycznych.
K-EK2: student potrafi dyskutować na poziomie metajęzykowym (zagadnienia z zakresu gramatyki), używać merytorycznych argumentów.
K-EK3: student rozumie znaczenie opanowania wiedzy gramatycznej w procesie uczenia się języka obcego.
K-EK4: student czuje potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy z zakresu gramatyki języka francuskiego.

KODY KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

WIEDZA: K_W02, K_W03, K_W15, K_W16, S_W06, S_W07.
UMIEJĘTNOŚCI: K_U01, K_U02, K_U07, K_U13, K_U16, K_U20, K_U21, K_U23, K_U24, S_U09.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K07, K_K08, K_K09, S_K01.
Metody dydaktyczne
W celu optymalizacji efektów kształcenia praca na zajęciach łączy następujące rodzaje aktywności:
1. Ogólna prezentacja danego problemu gramatycznego (na początku każdego modułu tematycznego) w formie dokumentu autorskiego przygotowanego przez prowadzącego, omówienie poszczególnych punktów, przedstawienie przykładów ilustrujących wiedzę teoretyczną .
2. Formuła pytań i odpowiedzi (po prezentacji tematu oraz po zakończeniu omawiania i ćwiczenia każdego z problemów gramatycznych) służąca pogłębieniu wiedzy przez studentów, rozwiania wątpliwości, przedyskutowania problemów szczegółowych (np. wyjątki od reguły, itp.).
3. Ćwiczenie kompetencji gramatycznych z zakresu omawianych zagadnień za pomocą ćwiczeń praktycznych w następujących formach:
a) wyrażenia lub zdania do uzupełnienia,
b) zdania do przekształcenia składniowego (wspólnie, indywidualnie lub z podziałem na grupy)
c) zdania i/lub teksty do ustnego przetłumaczenia z języka francuskiego na język polski oraz z języka polskiego na język francuski (wspólnie, indywidualnie lub z podziałem na grupy) wraz z dyskusją nad optymalną formą składniową tłumaczenia
d) praca warsztatowa ze słownikiem jedno- i dwujęzycznym (w podziale na grupy)
e) formułowanie własnych zdań w formie ustnej i/lub pisemnej (wspólnie, indywidualnie lub z podziałem na grupy).
4. Przeprowadzenie sprawdzianów wiadomości oraz omówienie ich wyników w celu utrwalenia materiału i uzupełnienia wiadomości.
Treści programowe przedmiotu
1. Tryb subjonctif (présent i passé) - formy i użycie
2. Zdania warunkowe i sposoby wyrażania hipotezy.
3. Mowa zależna i niezależna - formy i użycie.
4. Funkcje w zdaniu prostym - elementy analizy logicznej zdania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA BARDZO DOBRA:
Student bardzo dobrze poznał wymagane pojęcia z zakresu gramatyki języka francuskiego, opanował w stopniu bardzo dobrym wymagane słownictwo, pogłębił ogólne wiadomości gramatyczne z zakresu języka ojczystego, zna podstawowe różnice między omawianymi konstrukcjami w języku polskim i francuskim. Potrafi prawidłowo analizować dowolny materiał językowy oraz poprawnie tworzyć wypowiedzi w języku francuskim (w mowie i piśmie), wykorzystując nabyte wiadomości gramatyczne. Prawidłowo używa wymaganego słownictwa w języku francuskim i polskim, w stopniu bardzo dobrym opanował umiejętności potrzebne do samodzielnego pogłębiania wiedzy nad poznawanymi zagadnieniami gramatycznymi. Potrafi bardzo dobrze współpracować w grupie, czynnie uczestniczy w zajęciach, wyszukuje strategie rozwiązywania problemów gramatycznych, dyskutuje sprawnie na poziomie metajęzykowym, jest świadomy i zmotywowany do pracy, czuje potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy.

OCENA DOBRA
Student dobrze poznał wymagane pojęcia z zakresu gramatyki języka francuskiego, opanował w stopniu dobrym wymagane słownictwo, ma dobrze opanowane wiadomości z zakresu konstrukcji zdania prostego, pogłębił ogólne wiadomości gramatyczne z zakresu języka ojczystego, zna podstawowe różnice między omawianymi konstrukcjami w języku polskim i francuskim. Potrafi prawidłowo analizować dowolny materiał językowy oraz poprawnie tworzyć proste wypowiedzi w języku francuskim (w mowie i piśmie), wykorzystując nabyte wiadomości gramatyczne. Prawidłowo używa wymaganego słownictwa w języku francuskim i polskim, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności potrzebne do samodzielnego pogłębiania wiedzy nad poznawanymi zagadnieniami gramatycznymi. Potrafi dobrze współpracować w grupie, czynnie uczestniczy w zajęciach, stara się dyskutować na poziomie metajęzykowym, jest świadomy i zmotywowany do pracy, czuje potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy.

OCENA DOSTATECZNA
Student poznał wymagane pojęcia z zakresu gramatyki języka francuskiego oraz opanował wymagane słownictwo w stopniu dostatecznym, pogłębił ogólne wiadomości gramatyczne z zakresu języka ojczystego, zna podstawowe różnice między omawianymi konstrukcjami w języku polskim i francuskim. Potrafi w miarę prawidłowo analizować dowolny materiał językowy oraz dość poprawnie tworzyć proste wypowiedzi w języku francuskim (w mowie i piśmie), wykorzystując nabyte wiadomości gramatyczne. Używa wymaganego słownictwa w języku francuskim i polskim, w stopniu dostatecznym opanował umiejętności potrzebne do samodzielnego pogłębiania wiedzy nad poznawanymi zagadnieniami gramatycznymi. Potrafi współpracować w grupie, uczestniczy biernie w zajęciach, jest świadomy i zmotywowany do pracy, czuje potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy.

OCENA NIEDOSTATECZNA
Student nie opanował wymaganych pojęć i słownictwa z zakresu gramatyki języka francuskiego, nie pogłębił wystarczająco ogólnych wiadomości gramatycznych z zakresu języka ojczystego, nie zna podstawowych różnic między omawianymi konstrukcjami w języku polskim i francuskim. Nie radzi sobie z praktycznym zastosowaniem wiadomości (analiza materiału językowego, tworzenie własnych prostych wypowiedzi w języku francuskim w mowie i piśmie). Nie używa lub używa zbyt słabo wymaganego słownictwa w języku francuskim i polskim, nie opanował w stopniu dostatecznym umiejętności potrzebnych do samodzielnego pogłębiania wiedzy nad poznawanymi zagadnieniami gramatycznymi. Nie potrafi współpracować w grupie lub przyjmuje postawę bierną, uczestniczy biernie w zajęciach lub nie uczestniczy wcale, nie jest zmotywowany do pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
BEAUJEU C.M., CARLIER A., MIMRAN R., TORRES M, VRILLAUD-MEUNIER J., Grammaire. Cours de Civilisation française (Sorbonne), Hachette, Paris, 1991.
Dictionnaire des difficultés de la langue française, France Loisirs, Larousse, Paris, 1971.
GRZYWACZ B., HREHOROWICZ U., KRZEMIŃSKA E., Drôles de verbes, C&D, Kraków, 1994.
Le Bescherelle 1, l’art de conjuguer, Hatier, Paris, 1980.
Le Grand Robert (version papier ou électronique), Le Robert, Paris (www.lerobert.com).
MAUGER G., Grammaire pratique du français d’aujourd’hui, Hachette, Paris, 1968.
UCHEREK Eugeniusz, Francusko-polski słownik przyimków, PWN, Warszawa-Wrocław, 1997.
WAGNER R. L., PINCHON J., Grammaire du français classique et moderne, Hachette Supérieur, Paris, 1991.
WOŁOWSKA K., WOŁOWSKI W. (2009, 2012), Mots de liaison en français, t. I / II, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę