Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź pisemna B1 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Judyta Niedokos
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nauka poprawnego redagowania tekstu argumentacyjnego.
C2 Nauka poprawnego redagowania streszczenia.
C3 Opanowanie językowych sprawności komunikacyjnych na poziomie B1.
Wymagania wstępne
W1. Przedmiot jest częścią bloku Praktyczna Nauka Języka Francuskiego;
W2. Znajomość języka francuskiego na poziomie A2+;
W3. Umiejętność konstruowania logicznego i spójnego tekstu w języku polskim
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1 – Student opanował teoretyczne zasady redagowania rozprawki / tekstu argumentacyjnego K_W12.
EKW2 – Studenty zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania omawianych typów tekstów K_W12.
EKW3 – Student zna podstawowe zasady egzemplifikacji K_W17.
EKW4 – Student wzbogacił słownictwo w stopniu, który zbliża go do poziomu B1 K_W12.

UMIEJĘTNOŚCI
EKU1 – Student potrafi poprawnie zredagować rozprawkę i tekst argumentacyjny z tematyki ogólnospołecznej K_U03, K_U13, K_U14, K_U18.
EKU2 – Student potrafi poprawnie używać przykładów w celu skutecznej egzemplifikacji K_U18.
EKU3 – Student potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo formułować opinie i wyrażać swoje zdanie języku francuskim K_U03
EKU4 – Student potrafi czynnie zastosować poznane słownictwo w redagowanych przez siebie tekstach K_U01.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1 – Student potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w środowisku zawodowym K_K10.
EKK2 – Student potrafi dokonać wyboru formy tekstu w zależności od sytuacji zawodowej K_K01.
EKK3 – Student potrafi pracować w grupie w ramach redakcji tekstu K_K04.
EKK4 – Student sprawnie posługuje się poznanym słownictwem w konkretnej sytuacji życiowej lub zawodowej K_K07.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów;
Redagowanie krótkich tekstów w grupach;
Ćwiczenia pisemne;
Dyskusja ;
Aktywizacja;
Argumentacja.
Treści programowe przedmiotu
1. Comment chercher des idées / Comment batir un plan
2. Introduction
3. Introduction
4 Conclusion
5. Conclusion
6. Développement
7. Comment construire un paragraphe
8. Comment construire un paragraphe
9. Exemple
10. Types de plan : informer, analyser, discuter
11. Types de plan : informer, analyser, discuter
12. Résumé
13. Résumé
14. Résumé
15. Récapitulation - signatures
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zasad redagowania i struktur tekstu argumentacyjnego oraz streszczenia,
(U) - Student nie potrafi zredagować rozprawki, streszczenia, nie potrafi umieścić przykładów w tekście argumentacyjnym.
(K) - Student nie umie stosować formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, nie potrafi pisemnie wyrazić określonych poglądów ani swojej opinii, nie potrafi pracować w grupie.

Ocena dostateczna
(W) - Student dysponuje niepełną i selektywną wiedzą w zakresie struktur tekstu argumentacyjnego, streszczenia i egzemplifikacji.
(U) - Student redaguje poprawnie zaledwie niektóre części tekstu, wybiórczo stosując zasady.
(K) - Student w stopniu ograniczonym umie stosować różne formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, pisemnie wyrazić poglądy i opinie, w stopniu mało zadowalającym potrafi pracować w grupie.

Ocena dobra
(W) - Student w stopniu zadowalającym zna struktury tekstu argumentacyjnego, streszczenia i egzemplifikacji.
(U) - Student poprawnie redaguje rozprawkę, streszczenie, poprawnie ilustruje przykładami tekst argumentacyjny.
(K) - Student w stopniu zadowalającym potrafi stosować różne formy tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, pisemnie przekazać określone informacje, w stopniu zadowalającym potrafi pracować w grupie.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student bardzo dobrze opanował znajomość struktur tekstu argumentacyjnego, swobodnie operuje wiedzą w zakresie sporządzania streszczenia tekstu oraz egzemplifikacji.
(U) - Student potrafi zbudować poprawną strukturę argumentacji i dostosować ją do określonej sytuacji, wypowiadając się w sposób logiczny, przejrzysty, poprawny i urozmaicony stylistycznie, posługując się adekwatnym słownictwem; nie tylko prawidłowo redaguje streszczenie, ale również potrafi samodzielnie odnaleźć i przekazać w streszczeniu relacje logiczne w tekście, znajduje adekwatne synonimy do słów-kluczy użytych w oryginale, posługuje się poprawnym językiem francuskim; ilustruje argumentację adekwatnymi przykładami wyrażanymi w sposób przejrzysty i logiczny.
(K) - Student swobodnie posługuje się różnymi formami tekstu adekwatnie do określonej sytuacji życiowej bądź zawodowej, z łatwością potrafi pisemnie wyrazić poglądy i opinie, sprawnie organizuje pracę w grupie w zakresie analizy i redakcji tekstów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zajęcia przygotowywane w oparciu o materiały własne – teksty znajdowane na bieżąco w internecie, w czasopismach
oraz w oparciu o:
Abbadie Christian, Chovelon Bernadette, L’expression française écrite et orale, PUG, 1994 ;
Abensour Corinne , Pinhas Luc, Tournadre Marie-Hélène, Pratique de la communication écrite, Nathan, 1998 ;
Abry Dominique, Chalaron Marie-Laure, La grammaire des premiers temps vol 2, PUG, 1999 ;
Besson Robert, Guide pratique de la communication écrite, Casteilla, Paris, 1987 ;
Besson Robert, Guide pratique de rédaction, Casteilla, Paris, 1984 ;
Bouthier Claude, Drifter Marc S., Français, Michèle Vial, 1991 ;
Crépin F., Loridon M., Pouzalgues-Damon E., Français. Méthodes et techniques, Nathan, 1992 ;
Descotes-Genon Christiane, Morsel Marie-Hélène, Richou Claude, L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire, PUG, 1997 ;
Charnet Claire, Robin-Nipi, Rédiger un résumé, un compte-rendu, une synthèse, Hachette, 1997 ;
Chovelon Bernadette, , Morsel Marie-Hélène, Le résumé – Le compte-rendu – La synthèse, PUG, 2002.
Eterstein Claude, Lesot Adeline, Pratique du français¸Hatier, Paris, 1986;
Meyer Bernard, Maîtriser l’argumentation, Armand Colin, 1996;
Pagès Alain, Pagès-Pindon Joelle, Le français en seconde, Nathan, Paris, 1987.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę