Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studentów z rodzajami zdań, regułami budowania zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych w języku niemieckim.
2.Zajęcia mają na celu praktyczne ćwiczenia budowania zdań wg obowiązujących reguł składniowych oraz stosowanie ich w praktyce komunikacji językowej.
Wymagania wstępne
Zaliczenie poprzedniego semestru z przedmiotu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niemieckim
K_W03 zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim
K_W11 zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka
K_W15 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka)
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego
K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku filologia germańska
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
K_K03 rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego
Metody dydaktyczne
ćwiczenia składniowe- budowanie zdań za pomocą omawianych spójników, zamiana zdań złożonych współrzędnie na zdania podrzędnie złożone, i odwrotnie w zależności od spójników, analiza składniowa i semantyczna zdań złożonych
Treści programowe przedmiotu
1. Budowa, analiza zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych
2. Spójniki wieloczłonowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność na zajęciach, zaliczenie prac pisemnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bęza, S.,(2006): Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego,PWN,Warszawa.
Bęza, S., (1998): Gramatyka dla początkujących,PWN, Warszawa
Dinsel, S., Geiger, S. (2015): Großes Übungsbuch Grammatik A2-B2, Hueber Verlag, Ismaning
Dreyer H., Schmitt R.(2012): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik,Hueber Verlag, Ismaning
Fandrych,Ch., Tallowitz, U., (2013):Klip und Klar Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch,Klett, Stuttgart
Gottstein-Schram,B. (et.al.), (2016):DaF Grammatik-ganz klar!Übungsgrammatik A1-B1,Hueber Verlag, Ismaning

materiały autorskie prowadzącego

Literatura pomocnicza:
Helbig, G./Buscha J, (2001).: Deutsche Grammatik, Langenscheidt
Helbig, G./Buscha J (2000).: Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt
Hentschel, E/Weydt, H. (2013): Handbuch der deutschen Grammatik, De Gruyter Studium
Engel, U. (2004): Deutsche Grammatik, Iudicium
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę