Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim I (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marzena Górecka prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Rozwijanie kompetencji językowych
C2 Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy nt. niemieckiej kultury i literatury dawnej na przykładzie wybranych utworów literackich i literacko-muzycznych
C3 Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów
C4 Udoskonalenie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem literackim w oryginale i w przekładzie oraz aktywnego uczestnictwa w dyskusji
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość języka niemieckiego i ogólna wiedza humanistyczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię używaną w obrębie filologii germańskiej, zna jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych
K_W05 ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin filologicznych, właściwych dla kierunku filologia germańska
K_W12 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa niemieckojęzycznego
K_W13 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa niemieckojęzycznego
K _W1 Student zdobywa wiedzę nt. analizy i interpretacji tekstów staroniemieckich

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego
K_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim
K_U11 potrafi rozpoznać rodzaje wytworów kultury właściwych dla zakresu filologii germańskiej (kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia języka) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
K_U12 potrafi krytycznie czytać teksty źródłowe, utwory publicystyczno-literackie, a także teksty naukowe, językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze
EK U2 Student zdobywa umiejętność czytania tekstu literackiego ze zrozumieniem

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
EK K1Student nabywa umiejętność pracy w grupie
EK K2 Student jest zdolny do formułowania własnych tez i obrony ich
EK K3 Student potrafi wziąć udział w dyskusji
EK K4 Student jest zdolny do wyciągania samodzielnych oraz grupowych wniosków
Metody dydaktyczne
konwersacja - dyskusja, krytyczna analiza średniowiecznych tekstów źródłowych (800-1500), prezentacja
Treści programowe przedmiotu
Kształtowanie kompetencji językowych, konwersacja, dyskusja, argumentacja w języku niemieckim na podstawie analizy tekstów z zakresu literatury i kultury staroniemieckiej, poszerzanie słownictwa, w tym słownictwa specjalistycznego z zakresu literatury, kultury, historii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność
Zapoznanie się z lekturami w ramach pracy indywidualnej i zbiorowej (czytanie ze zrozumieniem)
Udział w dyskusji
Zaliczenie 2 testów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brandt, Rüdiger: Deutsche Literatur des Mittelalters für die Sekundarstufe. Stuttgart 1982.
H. D. Schlosser (Hg.): Althochdeutsche Literatur. Eine Textauswahl mit Übertragungen, Berlin 1998.
Pelster Th.: Arbeitsbuch Deutsch. Literaturepochen: Vom Mittelalter zum Barock. Einführung in Methoden der Texterschließung, München 1990. Jentzsch, P.:
Arbeitstexte für den Unterricht. Gedichte des Barock. Mit einer Einführung in die Interpretation, Stuttgart 1997.
Koch, Hans J. (Hg.): Die deutsche Literatur in Text und Darstellung. Bd. 1: Mittelalter. Stuttgart 1976.
Hartmann von Aue: Der arme Heinrich, Stuttgart 1984.
Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung. Hg. von H. Brackert, München 1986 (wybór). / Niedola Nibelungów, Przekład Ludomił German, Wrocław 1993.
Meister Eckhart, Vom Wunder der Seele. Eine Auswahl aus den Traktaten und Predigten, Stuttgart 1993. (wybór)
Johannes von Tepl: Der Ackermann und der Tod. Zweisprachig, Stuttgart 1984. (fragmenty)
Lindenhahn, R. (red.): Arbeitsheft zur Literaturgeschichte. Barock. Texte und Übungen, Berlin 2001.
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Der abentheuerliche Simplicissimus teutsch, gekürzte Ausgabe, hg. von W. Schafarschik, Stuttgart 1993. (fragmenty)
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: Przygody Simplicissimusa. Przekład Anna M. Linke, Warszawa 1958.
Andreas Gryphius, Absurda Comica oder Herr Peter Squentz, Stuttgart 1975.
Martin Luther, Sendbrief vom Dolmetschen, Stuttgart 1984.
Angelus Silesius, Aus dem Cherubinischen Wandersmann, Stuttgart 1983.
Anioł Ślązak: Cherubinowy wędrowiec, przełożył Andrzej Lam, Opole-Warszawa 2003.
Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Barock. Hrsg. von Katarzyna Dzikowska, Poznań 2010.
Die deutsche Literatur. Texte und Zeugnisse. Bd. 1, Frühmittelalter, München 1975.
Helmut Birkhan, Geschichte der altdeutschen Literatur im Licht ausgewählter Texte. Bd. I-VII: Wien 2002-2008.
Deutscher Minnesang. Mittelhochdeutsch - Neuhochdeutsch. Auswahl. Stuttgart 1995.
Martin Opitz, Buch von der Deutschen Poeterey, Stuttgart 1986.

Inne pomoce dydaktyczne
Link: www.gutenberg.spiegel.de
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę