Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Mariusz Lach
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Znajomość wybranych kategorii z zakresu krytyki literackiej i artystycznej (kierunki, prądy w sztuce, najważniejsi twórcy sztuki polskiej i światowej, instytucje kultury)
C2 Umiejętność analizy i interpretacji różnych rodzajów dzieł sztuki plastycznej i wizualnej
C3 Umiejętność oceny i hierarchizacji różnych zjawisk związanych ze sztuką plastyczną i wizualną, ocena w perspektywie tradycji szkół artystycznych, kierunków, prądów
Wymagania wstępne
W1 Podstawowa wiedza o tradycji, kulturze, instytucjach kultury oraz z zakresu historii sztuki
W2 Umiejętność krytycznego oglądu różnych zjawisk z zakresu sztuk plastycznych i wizualnych
W3 Predyspozycje do czynnego udziału w życiu kulturalnym, podejmowanie dyskusji, planowanie i tworzenie wydarzeń o charakterze artystycznym, komentowanie aktualnych wydarzeń artystycznych w różnych rodzajach mediów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
S_W04 - charakteryzuje powiązania antropologii kultury z innymi dyscyplinami humanistycznymi, takimi jak: kulturoznawstwo, socjologia kultury, semiologia, medioznawstwo, estetyka, filmoznawstwo, muzykologia, historia sztuki, etnologia, filozofia kultury
S_W08 - dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o instytucjach kultury oraz dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym
UMIEJĘTNOŚCI
S_U02 - posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie nauki o kulturze
S_U04 - umie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych tekstów kultury, uwzględniając nowe ujęcia badawcze i stawiając własne hipotezy
KOMPETENCJE
S_K02 - przewiduje społeczne skutki działań podejmowanych na niwie kultury i zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za jej przedstawianie, ocenę i animację
S_K04 - docenia znaczenie profesjonalizmu i etycznych aspektów działań w zakresie organizacji życia kulturalnego oraz aktywnie propaguje takie zachowania
S_K05 - świadomie uczestniczy w życiu kulturalnym, literackim i artystycznym i współtworzy je
Metody dydaktyczne
dyskusja, referat, wykład, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. podstawowe terminy z krytyki sztuk widowiskowych
2. najnowsza sztuka wobec tradycji
3. nowe dziedziny sztuki: performance, sztuka w Sieci
4. instytucje kultury i sztuki
5. sztuka: wobec religii, historii, wartości
6. sztuka amatorska
7. promocja wydarzenia artystycznego
8. lubelskie miejsca sztuki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- aktywne uczestnictwo w zajęciach
- przygotowanie prezentacji multimedialne na temat sztuki współczesnej
- przygotowanie recenzji wydarzenia o charakterze artystycznym
- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Białostocki J, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976.
Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, red. M. Marczak, Olsztyn 2014.
Guzek Ł, Performatyzacja sztuki : sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki, Gdańsk 2013.
Od awangardy do postmodernizmu, red. G. Dziamski, Warszawa 1996
Postacie końca sztuki w estetyce współczesnej, red. D. Czakon, Kraków 2013.
Sikora P., Krytyka instytucjonalna w Polsce w latach 2000-2010, Wrocław 2015.
Słownik wiedzy o teatrze, red. D. Kosiński, Bielsko-Biała 2005.
Smolińska M., Puls sztuki : około wybranych zagadnień sztuki współczesnej, Poznań 2010.
Starzyński J., O naukowo-krytycznej interpretacji dzieła sztuki, Warszawa 1950.
Sztuki wizualne jako nośnik ideologii, red. M. Lisiecki, Toruń 2009.
Teatr. Widowisko, red. M. Fik, Warszawa 2000.
Wiedza o kulturze. Epoki. Dzieła. Artyści, red. A. Włodarczyk-Kulak, Bielsko-Biała 2005.
Wobec sztuki : historia-krytyka-teoria, red. E. Wolicka, Lublin 1992.
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę