Praktyka kuratorska (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 85
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie się studenta z formami pracy wystawienniczej galerii/muzeum.
C2. Realizacja prac merytorycznych wskazanych przez opiekuna w muzeum/galerii (np. zbieranie dokumentacji, analiza ikonologiczna, opracowanie koncepcji przestrzennej wystawy itd.).
Wymagania wstępne
1. Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki i muzealnictwa.
2. Podstawowa wiedza z zakresu praw własności intelektualnej i regulacji ochrony zabytków.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Uzyskana wiedza praktyczna będzie zależna od tego, do jakiej galerii/muzeum student trafi.
W1. Poszerzona wiedza o administracyjnym etapie przygotowania wystawy (kosztorys, wypożyczenia, ubezpieczenia, logistyka transportu itd.).
W2. Poszerzona wiedza o merytorycznym przygotowaniu koncepcji danej wystawy.
W.3 Poszerzona wiedza o obiektach eksponowanych na danej wystawie (ikonografia, technologia i in.)
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Umiejętność zaplanowania wystawy (koncepcja, etap administracyjny).
U2. Umiejętność dostosowania koncepcji do warunków finansowych i lokalowych galerii/muzeum.
U3. Umiejętność merytorycznego opracowania koncepcji katalogu i odpowiednich not .
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1.Wypracowanie metod współpracy międzyinstytucjonalnej niezbędnych dla realizacji wystaw.
Zdobycie doświadczenia w zakresie współpracy przy organizacji wystaw, gromadzenia zbiorów i ich pracowania.
Metody dydaktyczne
Zależne od opiekuna w galerii/muzeum.
Treści programowe przedmiotu
Zależą od zadań powierzonych studentowi w galerii/muzeum.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student powinien przedstawić odpowiednie dokumenty (wg standardu uczelnianego) z odbycia i zaliczenia praktyki w muzeum. Oczywiście z pozytywną oceną końcową wystawioną przez opiekuna praktyki na terenie muzeum.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zależą od zadań powierzonych studentowi w galerii/muzeum.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem