Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - wypowiedź pisemna B2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Leticia López Martínez
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Kształcenie umiejętności pisania tekstów.
C2: Doskonalenie kompetencji produkcji tekstów pisanych.
C3: Kształcenie umiejętności analizy dokumentów pisanych w celu zbierania danych.
Wymagania wstępne
Student powinien posługiwać się językiem hiszpańskim na poziomie B1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1: Student będzie posiadał teoretyczną wiedzę związaną z opisywaniem osoby, przedmiotu, zjawiska.
W2: Student będzie posiadał teoretyczną wiedzę dotyczącą przedstawiania argumentów.
W3: Student będzie znał reguły stylistyczne.
W4: Student będzie znał reguły dotyczące organizacji tekstu.

UMIEJĘTNOŚCI
U1: Student będzie umiał napisać sekwencję deskryptywną.
U2: Student będzie umiał napisać sekwencję narracyjną.
U3: Student będzie umiał przedstawić w sposób logiczny fakty.
U4: Student będzie umiał napisać sekwencję argumentacyjną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1: Student będzie umiał zarządzać czasem.
K2: Student będzie umiał wyszukać wiarygodne źródła informacji.
K3: Student będzie umiał wyrażać się w sposób nie atakujący i nie obrażający innych.
K4: Student będzie umiał dzielić się swoją wiedzą.
Metody dydaktyczne
- prace pisemne
- ćwiczenia stylistyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Opis
2. Narracja
3. Wyjaśnienie
4. Argumentacja
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Student nie oddaje prac w terminie. Nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej sposobu pisania poszczególnych tekstów i sekwencji. Nie potrafi napisać logicznie spójnego, poprawnego stylistycznie tekstu.

Ocena dostateczna
Student oddaje prace z opóźnieniem, nie potrafi korzystać ze źródeł bibliograficznych. Posiada fragmentaryczną wiedzę dotyczącą sposobu pisania poszczególnych tekstów i sekwencji. Stosuje proste konstrukcje, popełnia błędy stylistyczno-składniowe, stosuje niewyszukane słownictwo, ale zachowuje logiczną strukturę tekstu.

Ocena dobra
Student oddaje prace punktualnie, jednak źródła z których korzysta są ogólnie dostępne i przedstawiają teorię z jednego najprostszego punktu widzenia. Posiada dobrze ugruntowaną podstawową wiedzę dotyczącą sposobu pisania poszczególnych tekstów i sekwencji.
Student ma bogate słownictwo, popełnia nieliczne błędy stylistyczno-składniowe.

Ocena bardzo dobra
Student oddaje prace w terminie. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą sposobu pisania poszczególnych tekstów i sekwencji.
Popełnia drobne błędy, stosuje wyszukane i zróżnicowane konstrukcje stylistyczne i bogate słownictwo.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Álvarez M., Álvarez Martínez M.A., en Escritura, ANAYA, Madrid, 2012;
Arnal C., Ruiz de Garibay A., Escribe en español, SGEL, Madrid, 2006;
Hernández G., Rellán C., Saber redactar 1, SGEL, Madrid, 2008;
Hernández G., Rellán C., Saber redactar 2, SGEL, Madrid, 2008.

Materiały własne prowadzącego.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę