Kultura i cywilizacja krajów romańskich (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sebastian Piotrowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przygotowanie na zredagowania pracy licencjackiej.
C2 Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących współczesnej Francji/ innych krajów romańskich: kultura, społeczeństwo, edukacja, polityka.
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka francuskiego (recepcja/ pisanie) na poziomie B2.
2. Umiejętność posługiwania się programami typu Word i Power Point.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Wiedza na temat roli stereotypów w poznawaniu kultury nierodzimej.
EK W2 Wiedza na temat instytucji politycznych i społecznych współczesnej Francji/ innych krajów romańskich.
EK W3 Wiedza na temat dziedzictwa kulturowego Francji/ innych krajów romańskich.
EK W4 Wiedza na temat szeroko pojętej kultury Francji/ innych krajów romańskich.

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Umiejętność zbierania informacji i prezentacji wybranych zagadnień w zakresie kultury i cywilizacji Francji/ innych krajów romańskich.
EK U2 Umiejętność wypowiadania się w języku francuskim na tematy poruszane na zajęciach.
EK U3 Umiejętność krytycznego dyskutowania zagadnień.
EK U4 Umiejętność zredagowania pracy dyplomowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Umiejętność efektywnej pracy w zespole.
EK K2 Umiejętność zbierania potrzebnych informacji z różnych źródeł.
EK K3 Umiejętność krytycznego konfrontowania różnych systemów wartości.
EK K4 Umiejętność krytycznego spojrzenia na nierodzime wzorce kulturowe.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja, indywidualne konsultacje
Treści programowe przedmiotu
K1. Organisation du séminaire. 2
K2. Les stéréotypes dans les relations franco-polonaises. 2
K3. Le système politique de la Ve République. 2
K4. La société de consommation. 4
K5. Mai 68. 4
K6. L’école. 4
K7. L’immigration. 4
K8. La famille. 4
K9. Présentations. 4
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
EK W Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat współczesnej kultury i cywilizacji Francji/ innych krajów romańskich. Zna ich najważniejsze wzorce i kody kulturowe.
EK U1 Umiejętność zbierania informacji i prezentacji wybranych zagadnień w zakresie kultury i cywilizacji krajów romańskich. Student potrafi zebrać potrzebne informacje. Prezentacja jest wyczerpująca.
EK U2 Umiejętność wypowiadania się w języku francuskim na tematy poruszane na zajęciach. Student potrafi wypowiedzieć się na wybrany temat w wyczerpujący sposób. Potrafi dodać własne, trafne komentarze.
EK U3 Umiejętność krytycznego dyskutowania zagadnień. Student potrafi krytycznie dyskutować na wybrany temat w wyczerpujący sposób.
EK U4 Umiejętność zredagowania pracy dyplomowej. Student potrafi zredagować pracę dyplomową zgodnie z przyjętem planem pracy i harmonogramem.
EK K Student potrafi zdobyć potrzebne informacje i dyskutować o wybranych zagadnieniach. Potrafi celnie argumentować i umiejętnie bronić stanowiska. Trafnie odczytuje intencje i argumenty innych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa :
Revel, J.-F. 1999. Fin du siècle des ombres. Chroniques politiques et littéraires. Fayard.
Sirinelli, J.-F. (éd.). 1995. Dictionnaire de la vie politique française au XXe siècle. PUF.
Weil, P. 2002. Qu’est-ce qu’un Français? Grasset.

Literatura uzupełniająca :
Ash, T. G. 2000. Historia na gorąco. Eseje i reportaże z Europy lat 90. Znak.
Borella, F. 1990. Les partis politiques dans la France d’aujourd’hui. Seuil.
Fontaine, P. 1994. L’Union européenne. Seuil.
Pactet, P. 1993. Les institutions françaises. PUF.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę