Językoznawstwo (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paulina Mazurkiewicz
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Poznanie metod prowadzenia badań w dziedzinie językoznawstwa.
C2 Poznanie technik i zasad pisania pracy licencjackiej w obrębie językoznawstwa.
C3 Zredagowanie pracy licencjackiej i przygotowanie się do egzaminu licencjackiego.
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej B2.
2. Umiejętność tworzenia logicznej, poprawnej gramatycznie, semantycznie i stylistycznie wypowiedzi pisemnej w języku francuskim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
EK W1 Student posiada podstawową wiedzę o metodologii badań językoznawczych.
EK W2 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną i posługuje się stosowną terminologią w zakresie językoznawstwa.
EK W3 Student ma elementarną wiedzę na temat ścieżki własnego rozwoju.
EK W4 Student posługuje się narzędziami informatycznymi potrzebnymi do prowadzenia samodzielnych badań.
EK W5 Student potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy korpusu badań.
EK U1 Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa ogólnego.
EK U2 Student potrafi rozpoznać struktury gramatyczne i leksykalne, tworzyć poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym, posługiwać się pojęciami z dziedziny językoznawczej i gramatyki i wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną na potrzeby komunikacji językowej oraz prowadzonych działań zawodowych.
EK U3 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze zgodnie z poleceniami promotora.
EK U4 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę językoznawczą w korpusie badań.
EK U5 Student posiada znajomość w obsłudze programów komputerowych.
EK K1 Student potrafi określić cele służące realizacji pracy licencjackiej.
EK K2 Student prawidłowo przewiduje, identyfikuje i rozwiązuje sytuacje problematyczne związane analizą faktów językowych.
EK K3 Student ma świadomość rzetelnego i poprawnego wykonywania działań zawodowych oraz stosowania się do norm etycznych w pracy zawodowej; odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
EK K4 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie.
EK K5 Student czynnie angażuje się w proces tworzenia nauki na rzecz poprawy warunków życia innych.
Metody dydaktyczne
1. Podręczniki i artykuły naukowe.
2. Fragmenty redagowanych prac.
3. Poradniki redakcyjne w języku polskim i francuskim.
Treści programowe przedmiotu
1. Zapoznanie z wymogami dotyczącymi pracy licencjackiej i egzaminu licencjackiego. Prezentacja przykładowych badań z zakresu językoznawstwa romańskiego
2. Omówienie metodologii badań językoznawczych
3. Prezentacja możliwości doboru materiałów źródłowych (teksty specjalistyczne, słowniki, leksykony, prasa, internet)
4. Wybór tematów prac i tekstów źródłowych
5. Omówienie bibliografii dotyczącej podejmowanych badań, sposoby zapisu bibliograficznego
6. Podstawowe cechy stylu naukowego (słownictwo i zjawiska składniowe), sposoby argumentacji, prezentacji stanowisk badawczych, wnioskowania, zachowania koherencji tekstu
7. Prezentacja planów prac licencjackich.
8. Określenie celu pracy, zadań badawczych, zakresu korpusu badań
9. Redakcja części teoretycznej pracy licencjackiej
10. Omówienie tez na egzamin licencjacki z zakresu językoznawstwa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę bardzo dobrą:
EK 1. Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z metodologią badań językoznawczych, posługuje się terminologią właściwą tej dziedzinie. Zna narzędzia informatyczne wykorzystywane w badaniach językoznawczych.
EK 2. Student poprawnie przeprowadza analizy, odpowiednio prezentuje wyniki badań. Potrafi również dyskutować nt. podjętego projektu badawczego skutecznie broniąc swoich racji. Potrafi również odpowiednio ilustrować wywód naukowy za pomocą elementów graficznych i tekstowych. Potrafi samodzielnie wyselekcjonować korpus tekstów do badań i krytycznie ocenić stopień jego użyteczności. Doskonale opanował technikę pisania pracy licencjackiej i posługuje się bardzo dobrą francuszczyzną.
EK 3. Student umiejętnie współpracuje w grupie, inicjuje i angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy i innych.

Na ocenę dobrą:
EK 1. Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z metodologią badań językoznawczych, posługuje się terminologią właściwą tej dziedzinie.
EK 2. Student poprawnie przeprowadza analizy, odpowiednio prezentuje wyniki badań. Potrafi również dyskutować nt. podjętego projektu badawczego skutecznie broniąc swoich racji. Potrafi również samodzielnie wyselekcjonować korpus tekstów do badań. Dobrze opanował technikę pisania prac i posługuje się dobrą francuszczyzną.
EK 3. Student umiejętnie współpracuje w grupie, angażuje się w działania na rzecz poszerzenia swojej wiedzy.

Na ocenę dostateczną:
EK 1. Student posiada bardzo ogólną wiedzę na temat metodologii badań językoznawczych.
EK 2. Student potrafi, w sposób „odtwórczy”, przedstawić problem badawczy i własne wyniki, ale bez ich dogłębnej analizy. Przyjęte teksty źródłowe opiera na bibliografii dostarczonej przez promotora.
EK 3. Student współpracuje w grupie w ograniczonym stopniu: wykonuje polecenia promotora, odpowiada na pytania, ale nie podejmuje inicjatywy i nie angażuje się we wspólne działania.

Na ocenę niedostateczną:
EK 1. Student nie posiada wiedzy na temat metodologii badań językoznawczych.
EK 2. Student nie potrafi przeprowadzać analiz językoznawczych, ani przedstawić ich wyników w sposób właściwy uwzględniając techniki redagowania pracy i poprawność językową wywodu. Nie potrafi samodzielnie skonstruować korpusu badań.
EK 3. Student nie potrafi współpracować w grupie, w sposób bierny uczestniczy w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura dobierana jest do indywidualnych potrzeb studenta.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę