Gramatyka opisowa (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Dorota Śliwa
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zdobycie pogłębionej wiedzy dot. poziomów analizy gramatycznej języka francuskiego.
C2 Uzyskanie sprawności syntezy znanych problemów gramatycznych z ćwiczeń praktycznych.
C3 Zaznajomienie się z terminologią językoznawczą w języku francuskim.
Wymagania wstępne
Znajomość języka francuskiego na poziomie B1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK_W1. Student posiada uporządkowaną wiedzę z gramatyki współczesnego języka francuskiego.
EK_W2. Ma świadomość usytuowania analizy gramatycznej na różnych poziomach.
EK_W3 Ma elementarną wiedzę o metodach opisu poszczególnych działów gramatyki języka francuskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
EK_U1 Student potrafi określić problem gramatyczny.
EK_U2 Potrafi krytycznie oceniać metody opisu gramatycznego jednostek językowych.
EK_U3 Potrafi właściwie opisywać jednostki językowe z użyciem adekwatnej do teorii terminologii.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK_K1 Student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu gramatyki języka francuskiego.
EK_K2 Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy językoznawcze dla właściwej komunikacji językowej.
EK_K3 Rozumie możliwości zastosowania metodologii badań właściwych dla dyscyplin z zakresu językoznawstwa do rozwiązywania problemów w dydaktyce i tłumaczeniach.
EK_K4 Zna poziom i wartość swojej wiedzy i umiejętności, odpowiedzialnie i sumiennie przygotowuje się do powierzonych zadań.
Metody dydaktyczne
Metody podawcze (czytanie ze zrozumieniem, objaśnienie).
Treści programowe przedmiotu
1. L’énonciation
2. La ponctuation
3. Les structures de la phrase
4. Les groupes (syntagmes) et les fonctions syntaxiques
5. Les types des phrases
6. La phrase complexe
7. La structuration du texte
8. La morphologie flexionnelle (grammaticale) des parties du discours (nom, verbe, adjectif)
9. La phonologie et le système orthographique français
10. La sémantique du signe et de la phrase
11. Les relations de sens
12. La référence
13. La morphologie lexicale et la formation de mots
14. Les grammaires et l’analyse linguistique : une discipline et son objet
15. Les livres de grammaire française
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wymagania:
aktywne uczestnictwo w zajęciach, prezentacja wybranego zagadnienia

Ocena niedostateczna (2)
(W) Student nie posiada żadnej wiedzy z gramatyki języka francuskiego.
(U) Student nie potrafi zidentyfikować jednostek językowych.
(K) Student nie przygotowuje się odpowiedzialnie i sumiennie do powierzonych zadań.

Ocena dostateczna (3)
(W) - Student posiada elementarną wiedzę o gramatyce języka francuskiego.
(U) – Student potrafi zidentyfikować jednostki językowe.
(K) - Student wykonuje wszystkie zlecane mu prace, ale bez zaangażowania i prawidłowej identyfikacji problemów językowych oraz dobrej jakości analizy językoznawczej.

Ocena dobra (4)
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę o problemach gramatycznych języka francuskiego.
(U) – Student potrafi zidentyfikować jednostki językowe oraz je prawidłowo zdefiniować
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, angażuje się w zlecane prace, które wykonuje z należytą starannością i bierze za nie odpowiedzialność.

Ocena bardzo dobra (5)
(W) - Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o problemach gramatycznych języka francuskiego, zna metody analizy, wie o innych opracowaniach z gramatyki opisowej języka francuskiego.
(U) – Student potrafi zidentyfikować jednostki językowe, podać właściwe definicje i posługiwać się terminologią gramatyczną
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach i sumiennie przygotowuje się do powierzonych zadań, wykazuje samodzielność w budowaniu warsztatu naukowego, wie jak wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w swoim życiu zawodowym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
RIEGEL, Martin, PELLAT, Jean-Christophe, RIOUL, René, 1994/2004/2009/2016 \"Grammaire méthodique du français\", Paris, PUF.
GREVISSE Maurice, 1993 (13e éd. Refondue par André Goosse), Le bon usage, Grammaire française, Paris / Louvain-le-Neuve.
LE GOFFIC P. 1993, Grammaire de la Phrase Française, Paris, Hachette
WAGNER R.-L. et PINCHON J., 1962 (1991), Grammaire du français classique et moderne, Paris, Hachette.
Słowniki terminologiczne z językoznawstwa (bibliografia podana będzie na zajęciach).
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin