Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności językowe (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Skrzat
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Student zdobywa i rozwija podstawowe umiejętności komunikacyjne obejmujące typowe sytuacje codzienne.
C2: Student zdobywa podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego.
C3: Student zdobywa podstawowe wiadomości z zakresu kultury i cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego.
Wymagania wstępne
W1: Student posiada ogólną wiedzę na temat hiszpańskiego obszaru językowego.
W2: Student potrafi zidentyfikować elementy cywilizacji hiszpańskiej.
W3: Student ma świadomość znaczenia użycia odpowiedniego słownictwa dla prawidłowego przebiegu komunikacji językowej.
W4: Student ma świadomość odmienności kulturowej i różnorodności hiszpańskiego terytorium językowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1: Student zna podstawowe słownictwo i struktury służące komunikacji ustnej w życiu codziennym.
W2: Student rozpoznaje rodzaj sytuacji komunikacyjnej i dostosowuje do niej rodzaj wypowiedzi.
W3: Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów.
W4: Student rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych.

UMIEJĘTNOŚCI
U1: Student potrafi opisać sytuację.
U2. Student potrafi sformułować krótką wypowiedź o sobie i innych (zainteresowania, plany itp.).
U3. Student potrafi wyrażać własne opinie oraz zasięgać opinii rozmówcy.
U4. Student potrafi inicjować i prowadzić rozmowę sytuacyjną.
U5. Student potrafi napisać notatkę, e-mail, pocztówkę i list prywatny.
U6. Student potrafi rozpoznać szczegółowe informacje w tekstach dotyczących życia codziennego: ogłoszenia, reklamy, karty dań, instrukcje obsługi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student aktywnie uczestniczy w dyskusji na określony temat.
K2. Student sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.
K3. Student jest otwarty na współpracę z grupą.
K4. Student rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy filologicznej i konieczność doskonalenia swoich kompetencji językowych.
K5. Student jest otwarty na nową wiedzę i inną kulturę.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika i materiałów autorskich w postaci glosariuszy oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
1- 2) Przedstawianie siebie i innych osób. Wiek, narodowość, zawód, adres.
3) Zawody i miejsca pracy.
4) Edukacja.
5) Opis postaci. Wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, nastrój.
6) Mieszkanie.
7) Obowiązki domowe- typowe czynności wykonywane w domu.
8) Czas wolny. Upodobania, zainteresowania. Wyrażanie preferencji.
9) Miasto i wieś- opis.
10) Poruszanie się w mieście. Plany, znaki, wskazówki dotyczące drogi.
11) Zdrowie- choroby, leczenie. Zdrowy tryb życia.
12) Ubranie, elementy ubioru.
13) Kuchnia- restauracja, typowe dania.
14) Zakupy- sklepy i artykuły spożywcze i przemysłowe.
15) Test semestralny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
Student nie uczestniczy w zajęciach, nie zalicza testów kontrolnych (poprawność poniżej 60%), nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

Ocena dostateczna:
Student biernie uczestniczy w zajęciach; wykonuje ćwiczenia językowe na polecenie prowadzącego.
Uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 60%-76%).

Ocena dobra:
Student czynnie uczestniczy w zajęciach; poprawnie wykonuje zadania i wykazuje chęć współpracy z grupą i prowadzącym.
Uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 77%-89%).

Ocena bardzo dobra:
Student aktywnie uczestniczy w zajęciach; bierze udział w dyskusjach; potrafi wykorzystać kompetencje językowe w praktyce.
Uzyskuje zaliczenia z testów kontrolnych (poprawność: 90%-100%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Alonso Cuenca M., Prieto Prieto R., Embarque 1, Edelsa, Madrid, 2011.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę