Interkulturowość w nauczaniu języków obcych (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lucyna Krzysiak
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Studenci rozumieją konieczność rozwijania kompetencji międzykulturowej w ramach nauczania języków obcych.
C2 - Studenci są świadomi roli nauczyciela języka obcego jako mediatora (między)kulturowego.
C3 - Studenci potrafią zastosować wybrane techniki i typy zadań/ćwiczeń do rozwijania kompetencji międzykulturowej na lekcjach języka obcego.
Wymagania wstępne
W1 zaliczony drugi semestr studiów licencjackich o specjalności nauczycielskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
S_W04 posiada wiedzę na temat roli nauczyciela w zakresie rozwijania kompetencji międzykulturowej
UMIEJĘTNOŚCI
S_U01 potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce dydaktycznej w rozwijaniu kompetencji międzykulturowej
S_U04 potrafi formułować cele lekcji i planować sekwencje dydaktyczne dotyczące rozwijania kompetencji międzykulturowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie perspektywy dalszego rozwoju
Metody dydaktyczne
dyskusja, prezentacja, przygotowanie i prezentacja sekwencji ćwiczeń, projekt, praca w grupach;
Treści programowe przedmiotu
1. Relacje język - kultura z perspektywy generatywnej i społecznej
2. Kultura i kulturoznawstwo w nauczaniu języków obcych – rys historyczny
3. Edukacja językowa i (między)kulturowa jako element polityki edukacyjnej
4. Rozwijanie kompetencji międzykulturowej w kształceniu językowym w świetle podstawy programowej i dokumentów Rady Europy
5. Rola nauczyciela języka obcego jako mediatora (między)kulturowego
6. Możliwości wykorzystania podręczników języka niemieckiego w rozwijaniu kompetencji międzykulturowej
7. Techniki i typy zadań/ćwiczeń stosowane w rozwijaniu kompetencji międzykulturowej na lekcjach języka obcego
8. Przygotowanie, prezentacja i ewaluacja sekwencji zadań/ćwiczeń rozwijających kompetencję międzykulturową
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach
- Bieżące wykonywanie zadań zleconych na zajęciach
- Wykonywanie prac domowych
- Przygotowanie, przedstawienie i ewaluacja prezentacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Aleksandrowicz-Pędich, Lucyna (2007): Interkulturowość w kształceniu językowym w Polsce i innych krajach europejskich. W: Komorowska, Hanna (red.): Nauczanie języków obcych – Polska a Europa. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica, 39-56.
Bandura, Ewa (2007): Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Tertium.
Biechele, Markus/Padrós, Alicia (2003): Didaktik der Landeskunde. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt.
Bolten, Jürgen (2007): Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für Politische Bildung Thüringen.
Mihułka, Krystyna (2012): Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego. W: Języki Obce w Szkole 2:106-117.
Mihułka, Krystyna (2014): Dylematy współczesnej glottodydaktyki: język – kultura, interlingwalizm – interkulturowość. W: Języki Obce w Szkole 3:78-87.
Mihułka, Krystyna (2009): Mediator interkulturowy – nowa rola nauczyciela języków obcych. W: Pawlak, Mirosław/ Mystkowska-Wiertelak, Agnieszka/Pietrzykowska, Agnieszka (red.): Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. Kalisz, Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu/UAM w Poznaniu, 61-70.
Zawadzka, Elżbieta (2004): Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków:Impuls.
Podręczniki do nauki języka niemieckiego jako obcego
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę