Języki specjalistyczne: Język niemiecki w obsłudze ruchu turystycznego (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Jakubów
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przygotowanie do komunikacji w języku niemieckim z użyciem form i słownictwa stosowanego w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii i obsługi ruchu turystycznego
Wymagania wstępne
znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/ B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 student zna podstawowe pojęcia z dziedziny organizacji turystyki
W2 student zna podstawowe normy kulturowe i zasady zachowania obowiązujące w obsłudze ruchu turystycznego


UMIEJĘTNOŚCI
U1 student student potrafi stosować fachowe słownictwo związane z obsługą ruchu turystycznego
U2 student rozumie teksty i wypowiedzi, w których występuje fachowe słownictwo z dziedziny hotelarstwa, gastronomii i turystyki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Student rozumie konieczność nieustannego poszerzania własnych kompetencji językowych w dziedzinie ekonomicznej - K_K01, K_K02, K_K03
K2 Wyznaczone cele dydaktyczne oraz problemy merytoryczne potrafi rozwiązywać samodzielnie, w grupach lub zespołowo w oparciu o literaturę przedmiotu i inne źródła
Metody dydaktyczne
- ćwiczenia leksykalne służące utrwaleniu nowego słownictwa fachowego
- ćwiczenia konwersacyjne: dialogi w sytuacjach typowych dla obsługi ruchu turystycznego
- ćwiczenia rozumienia ze słuchu
Treści programowe przedmiotu
- podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa w języku polskim i niemieckim
- słownictwo dotyczące popularnych form turystyki i typowej oferty turystycznej
- standardy zachowania w sytuacjach typowych dla obsługi ruchu turystycznego ( informacja, rezerwacja, doradztwo, reklamacje, itp)
- rozszerzone słownictwo dotyczące gastronomii, organizacji podróży, typowych atrakcji turystycznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna/brak zaliczenia
W: Student poczynił nikłe postępy w poznawaniu nowego słownictwa i struktur gramatycznych. Oceny niedostateczne z testów cząstkowych i brak ich zaliczenia (poniżej 60%)
U: Student nie potrafi czynnie zastosować wymaganego słownictwa i struktur gramatycznych.
K: Student nie wykazuje zainteresowania zdobywaniem wiedzy i doskonaleniem swoich umiejętności. Stopień nabytej wiedzy i umiejętności nie pozwala na ich wykorzystanie w środowisku zawodowym.
Ocena dostateczna:
W: Student poczynił niewielkie postępy w poznawaniu nowego słownictwa i struktur gramatycznych. Oceny dostateczne z testów cząstkowych(przedział 60% - 75,9%)
U: Student częściowo i w sposób niedoskonały potrafi stosować fachowe słownictwo.
K: Student wykazuje umiarkowane zainteresowania zdobywaniem wiedzy. Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na wykorzystanie ich w ograniczonym stopniu w środowisku zawodowym.
Ocena dobra
W: Student poczynił zauważalne postępy w poznawaniu nowego słownictwa i struktur gramatycznych. Jego wiedza jest uporządkowana. Oceny dobre z testów cząstkowych(przedział 76% - 91,9%)
U: Student potrafi w sposób poprawny stosować fachowe słownictwo.
K: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich zadowalające wykorzystanie w środowisku zawodowym; student potrafi dostosować formę tekstu do odpowiedniej sytuacji, potrafi pracować w parach, zespołowo; wykazuje chęć poznania materiału, przyswaja dobrze wiedzę i zdobywa nowe umiejętności.
Ocena bardzo dobra
W: Student bardzo dobrze opanował fachowe słownictwo. Jego wiedza jest kompletna i uporządkowana. Oceny bardzo dobre z testów cząstkowych(przedział 92% - 100%)
U: Student potrafi bezbłędnie (lub prawie bezbłędnie) zastosować fachowe słownictwo. Praktycznie nie popełnia kalek językowych; potrafi dokonać korekty własnych tekstów.
K: Stopień nabytej wiedzy i umiejętności pozwala na ich pełne wykorzystanie w środowisku zawodowym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Levy-Hillerich, Dorothea: Kommunikation im Tourismus. Muenchen 2005.
Lipczak, Amadeusz; Ławniczak, Magdalena; Olech, Kinga: Deutsch fuer Profis. Branża hotelarsko-turystyczna. Poznań 2013.
Schuemann, A.; Schurig, C.; Schaefer, B,; van der Werff, F.: Menschen im Beruf. Tourismus. Muenchen 2015.
Hagemeyer, J.: All inclusive. Fachwisssen Tourismus. B.2. Haan-Gruiten 2015.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę