Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Grzesiuk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1- ćwiczenie podstawowych umiejętności, istotnych dla komunikacji pisemnej – naukowej: streszczanie tekstów (zwłaszcza popularnonaukowych i naukowych);
C 2 - redagowanie tekstów poprawnych pod względem leksykalno-gramatycznym, kompozycyjnym i stylistycznym;
C 3 - ćwiczenie zasad ortografii i interpunkcji (dyktanda);
C 4 - ćwiczenie wiedzy gramatycznej z zakresu słowotwórstwa i synonimiki języka niemieckiego;
Wymagania wstępne
W 1- Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 1 - Student zna podstawową terminologię filologiczną w języku niemieckim (K_W02) i polskim (K_W03);
W 2 - Student rozpoznaje i i charakteryzuje różne typy tekstów użytkowych (np. podanie, protokół, itp.);
W 3 - Student rozpoznaje podstawowe dla tekstów (zwłaszcza naukowych) operacje myślowe (definiowanie, formułowanie tez, przypuszczanie itp.) i formy argumentacji;
W 4 - Student zna normy poprawnościowe języka niemieckiego (stylistyka, pisownia, interpunkcja);
W 5 - Student zna procesy słowotwórcze w języku niemieckim i posiada umiejętność ich wykorzystywania;

UMIEJĘTNOŚCI
U 1 - Student pisze teksty użytkowe przy zachowaniu wymogów formalnych i poprawnościowych (K_U03).
U 2 - Student zna i potrafi korzystać z podstawowych dla filologii germańskiej bibliografii naukowych (K_U05);
U 3 - Student streszcza teksty (zwłaszcza artykuły prasowe, teksty naukowe i popularnonaukowe z zachowaniem koniecznego dystansu w dyskursie naukowym): analizuje formę tekstu i jego treść, tworzy spis treści, potrafi dokonać selekcji informacji (K_U04).
U 4 - Student potrafi sporządzić bibliografię do wybranego tematu (K_U05).
U 5 - Student pisze teksty zgodnie z normami poprawnościowymi języka niemieckiego (stylistyka, pisownia, interpunkcja) (K_U16).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K 1 Student posiada umiejętność wyrażania własnych sądów i opinii;
K 2 Student posiada umiejętność wyrażania opinii krytycznych wobec cudzych sądów i opinii;
K 3 - Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego (K_K03).
K 4 - Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role (K_K04).
K 5 - Student rozumie zależność między jakością i poziomem własnej kompetencji językowej a ich postrzeganiem przez świat zewnętrzny (K_K07).
Metody dydaktyczne
Forma zajęć: Ćwiczenia w oparciu o metody praktyczne i problemowe.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych – materiały mulitmedialne, laptop, rzutnik mulitmedialny
Treści programowe przedmiotu
Ujmujące strukturę i intencje autora streszczanie wybranych tekstów z antologii: Gerhard Prause: Tratschkes Lexikon für Besserwisser. Dichtung und Wahrheit in der Geschichte. München: dtv, 1986.
Identyfikacja ważnych operacji umysłowych: np. definicji, tez, hipotez (przypuszczeń).
Używanie fraz wyrażających dystans, przyzwolenie lub kwestionowanie cudzej opinii.
Neutralny referat cudzego stanowiska wykorzystujący stosowne środki językowe (Konjunktiv I).
Polemiczny referat cudzych opinii wykorzystujący stosowne środki językowe (Konjunktiv II).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra: kolokwia gramatyczne i teksty pisane samodzielnie na ocenę bardzo dobrą, aktywność na zajęciach, dobra frekwencja.
Ocena dobra: kolokwia gramatyczne i teksty pisane samodzielnie na ocenę dobrą, aktywność na zajęciach, dobra frekwencja.
Ocena dostateczna: kolokwia gramatyczne i teksty pisane samodzielnie na ocenę dostateczną (do 10 błędów gramatycznych i stylistycznych), dostateczna aktywność, dostateczna frekwencja.
Ocena niedostateczna: kolokwia gramatyczne i teksty pisane samodzielnie na ocenę niedostateczną (więcej niż 10 błędów gramatycznych i stylistycznych), brak aktywności na zajęciach, niedostateczna frekwencja (powyżej trzech nieusprawiedliwionych nieobecności).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

Aufsatz. Argumentation – Erörterung – Interpretation. Wissen – Üben – Testen. Mannheim-Zürich: Dudenverlag 2011.
Deutsch: Diktat. 3. aktual. und erw. Auflage. Mannheim -Berlin u.a.: Duden Schulbuchverlag 2009.
Deutsch: Aufsatz. 3. aktual. und erw. Auflage. Mannheim -Berlin u.a.: Duden Schulbuchverlag 2010.
Bieli, Alex/ Ruedi Fricker: Deutsch Kompaktwissen. Band 2: Textsorten, Stilistik. Bern 2007.
Duden. Briefe gut und richtig schreiben! Ratgeber für ein richtiges und modernes schreiben. Mannheim 2006.
Duden. Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim 2001.
Duden. Das Stilwörterbuch. Mannheim 2001.

Literatura z zakresu synonimiki i słowotwórstwa:
Eichheim, H./ Storch, G.: Mit Erfolg zum Zertifikat. München 1999.
Ferenbach, M., Schüßler, I.: Wörter zur Wahl. Stuttgart 2002.
Hall, K./ Scheiner, B.: Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Ismaning 2006.
Hantschel, H. – J. / Krieger. P.: Mit Erfolg zur Mittelstufenprüfung. Stuttgart 2002.
Földeak, Hans: Sag\'s besser. Tl. 2. München 2010.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę