Praktyka muzealna (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Dorota Kudelska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 85
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie się studenta z formami pracy w muzeum.
2. Realizacja prac merytorycznych wskazanych przez opiekuna wyznaczonego przez muzeum .
Wymagania wstępne
1. Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuki i muzealnictwa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnym życiu kulturalnym.
K_W02 Ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania sztuki w świecie nowoczesnych mediów i dotyczącą współczesnej kultury wizualnej.
K_W03 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Ma pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące wyszukiwanie, porządkowanie i analizowanie informacji z wykorzystaniem różnych źródeł, krytyczną analizę źródeł, umiejętność syntezy, definiowania problemów , dobór właściwych metod badawczych, samodzielne formułowanie wniosków: komputerowe wypełnianie kart katalogowych obiektów.
U2. Umiejętność datowania obiektów i określania technik .
U3. Umiejetność określania podstawowych potrzeb konserwatorskich obiektu.
U 4. Zdobycie doświadczenia wieloaspektowej analizie dzieł
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K. Zdobycie praktyki w przygotowywaniu wystaw (wieloosobowa współpraca).
Metody dydaktyczne
Szczegółowo zależą od miejsca i zakresu zadań, szczególnie od prowadzących dany dział muzealny.
Treści programowe przedmiotu
Szczegółowo zależą od miejsca i zakresu zadań muzealnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przedstawienie odpowiednich dokumentów (wg standardu uczelnianego) z odbycia i zaliczenia praktyki w muzeum.
Zależą od miejsca i zakresu zadań muzealnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zależą od miejsca i zakresu zadań muzealnych.
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. podpisem