Sztuka wczesnochrześcijańska (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie wybranych zagadnień z historii sztuki wczesnochrześcijanskiej
C2 - Pokazanie, na wybranych przykładach, znaczenia sztuki wczesnochrześcijańskiej jako fundamentu twórczości artystycznej chrześcijańskiej Europy
Wymagania wstępne
W1 - Elementarna wiedza na temat historii pierwszych wieków chrześcijanstwa
W2 - Znajomość podstaw religii chrześcijańskiej i tekstów biblijnych (przynajmniej na poziomie licealnej edukacji religijnej)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W04 - Student wykazuje się podstawową i uporządkowaną wiedzą na temat początków twórczości artystycznej chrześcijan.
K_U01- Student rozpoznaje dzieła sztuki wczesnochrześcijańskiej, potrafi określić czas ich powstania oraz wskazać ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym.
K_K01 - Student ma świadomość znaczenia kultury i sztuki w życiu społecznym oraz wagi upowszechniania wiedzy o kulturze.
Metody dydaktyczne
Wykład problemowy z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
1. Zarys historii badań nad początkami sztuki wczesnochrześcijańskiej
2. Malarstwo katakumbowe i reliefy sarkofagowe w III i IV w. n.e.
3. Początki chrześcijańskiej ikonografii
4. Początki chrześcijańskiej architektury
5. Wczesnochrześcijańskie mozaiki
6. Wczesnochrześcijańskie relikwiarze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ustny egzamin sprawdzający wiedzę uzyskaną na podstawie wykładów i lektur
Kryteria oceny:
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna (nie potrafi rozpoznać) najważniejszych, przedstawionych podczas wykładów, zabytków sztuki wczesnochrześcijańskiej.
(U) - Student nie potrafi właściwie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii zidentyfikować, opisać i zinterpretować dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej.
Ocena dostateczna:
(W) - Student zna (potrafi rozpoznać) najważniejsze, przedstawione podczas wykładów, zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej.
(U) - Student potrafi właściwie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii zidentyfikować, opisać i zinterpretować dzieła sztuki wczesnochrześcijańskiej.
Ocena dobra:
(W) - Student zna (potrafi rozpoznać) najważniejsze zabytki sztuki prahistorycznej i starożytnej, a ponadto zapoznał się z treścią podstawowych lektur przedmiotu.
(U) - Student potrafi właściwie i z zastosowaniem odpowiedniej terminologii zidentyfikować, opisać i zinterpretować najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej, a także – na podstawie przeczytanych lektur - potrafi umieścić je w kontekście kulturowym.
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student zna najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej, a ponadto zapoznał się z treścią nie tylko lektur podstawowych, ale i wybranych lektur uzupełniających.
(U) - Student potrafi na podstawie przeczytanych lektur umieścić w kontekście kulturowym najważniejsze zabytki sztuki wczesnochrześcijańskiej oraz ocenić ich znaczenie dla rozwoju twórczości artystycznej późniejszych epok.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- podstawowa:
F.W. Deichmann, Archeologia chrześcijańska, Warszawa 1994
B. Filarska, Archeologia chrześcijańska zachodniej części Imperium Rzymskiego, Warszawa 1999
E. Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008
B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Chrystus – Bóg i człowiek na sarkofagach z pierwszej połowy IV wieku, w: R. Knapiński, A. Kramiszewska (red.), Fides ex visu, Lublin 2011, s. 111-118
B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Domus, ecclesia, aedes - Powstanie świątyni chrze- ścijańskiej, w: B. Iwaszkiewicz-Wronikowska (red.), Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, Lublin 1998, s. 11-45
B. Wronikowska, Picturae sacrae, Lublin 1990
- uzupełniająca:
B. Filarska, Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983
B. Filarska, Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986
M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1981
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin