Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Wasilewski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie słuchaczy z warsztatem tłumaczeniowym w oparciu o zróżnicowany korpus różnego rodzaju tekstów specjalistycznych: tekstów technicznych (m.in. instrukcje obsługi, opisy techniczne urządzeń, itd.), specjalistycznych tekstów dotyczących środków masowego przekazu (np. mediów elektronicznych), specjalistycznych tekstów prasowych, tekstów handlowych (listy, umowy, itd.), tekstów prawniczych, tekstów naukowych, tekstów administracji państwowej i innych.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

1 Student zna leksykę dotyczącą różnego rodzaju tekstów - K_W02
2 Student zna wyrażenia idiomatyczne, przydatne w różnego rodzaju tekstach. - K_W02
3 Student jest zaznajomiony z warsztatem tłumaczeń tekstów.- K_W01
4 Student zna specyfikę języka specjalistycznego formalnego i nieformalnego. - K_W05
5 Student zna szerokie spektrum sformułowań, niezbędnych dla przetłumaczenia tekstu adekwatne do szeroko pojętego kontekstu leksykalno-sytuacyjnego - K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

1 Student potrafi adekwatnie korzystać z poznanej leksyki różnorodnych tekstów, dobiera właściwe sformułowania. - K_U24
2 Student potrafi przetłumaczyć tekst z języka polskiego na język hiszpański - K_U06
3 Student potrafi stosować różnorodną terminologię w języku formalnym i nieformalnym. - K_U06
4 Student dobiera właściwe sformułowania, niezbędne dla przetłumaczenia tekstu adekwatne do szeroko pojętego kontekstu leksykalno-sytuacyjnego.- K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

1 Student potrafi prowadzić rozmowy w języku hiszpańskim z innymi podmiotami, dotyczące różnorodnej tematyki w języku hiszpańskim. - K_K04
2 Student potrafi krytycznie ustosunkować się do treści różnorodnych pism w języku hiszpańskim. - K_K08
3 Student potrafi właściwie użyć i krytycznie ustosunkować się do zróżnicowanych treści formalnych i nieformalnych. - K_K08
4 Student jest zdolny do dyskutowania i wyrażania sądów z wykorzystaniem zróżnicowanej terminologii w języku hiszpańskim. - K_K04
5 Student potrafi poprawnie prowadzić rozmowy i korespondencję w języku hiszpańskim z innymi podmiotami, dotyczące zróżnicowanej tematyki w języku hiszpańskim. - K_K04
Metody dydaktyczne
1. Metody podające – objaśnienie/wyjaśnienie.
2. Metody problemowe aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.
3. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe.
Treści programowe przedmiotu
Problematyka ćwiczeń:

ĆW 1. Terminologia sądowa – pełnomocnictwa.
ĆW 2. Terminologia formalna związana z prawem pracy.
ĆW 3. Terminologia związana z produktami ubezpieczeniowymi
ĆW 4. Terminologia formalna związana z prawem budowlanym.
ĆW 5. Prośba o przedłużenie wizy do Hiszpanii.
ĆW 6. Używki – słownictwo słownikowe i potoczne.
ĆW 7-8. Instrukcje obsługi urządzeń.
ĆW 9-10. Folder promocyjny uczelni.
ĆW 11-12. Umowy o pracę.
ĆW 13-14. Tłumaczenie hiszpańskiego tekstu literackiego z wieku XVIII.
ĆW 15. Test podsumowujący oraz wystawienie ocen.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna

(W) Student nie zna leksyki dotyczącej różnego rodzaju tekstów.
(U) Student nie dobiera właściwych sformułowań niezbędnych dla przetłumaczenia tekstu.
(K) Student nie potrafi prowadzić rozmowy w języku hiszpańskim z innymi podmiotami, dotyczącej tematyki specjalistycznej w języku hiszpańskim.

Ocena dostateczna

(W) Student zna podstawową leksykę dotyczącą różnego rodzaju tekstów.
(U) Student dobiera właściwe sformułowania, niezbędne dla przetłumaczenia tekstu.
(K) Student potrafi prowadzić rozmowy w języku hiszpańskim z innymi podmiotami, dotyczące tematyki specjalistycznej w języku hiszpańskim ale w bardzo ograniczonym stopniu wykorzystuje leksykę.

Ocena dobra

(W) Student zna leksykę dotyczącą różnego rodzaju tekstów.
(U) Student dobiera właściwe sformułowania, ale nie zawsze adekwatnie do szeroko pojętego kontekstu leksykalno-sytuacyjnego.
(K) Student potrafi prowadzić rozmowy w języku hiszpańskim z innymi podmiotami, dotyczące tematyki specjalistycznej w języku hiszpańskim ale nie wykorzystując pełnego zasobu słownictwa.

Ocena bardzo dobra

(W) Student wykazuje aktywną postawę wobec poznanej leksyki używanej w tekstach. Próbuje wykraczać poza wiedzę prezentowaną na zajęciach.
(U) Student dobiera właściwe sformułowania, niezbędne dla przetłumaczenia tekstu adekwatne do szeroko pojętego kontekstu leksykalno-sytuacyjnego
(K) Student potrafi poprawnie prowadzić rozmowy w języku hiszpańskim z innymi podmiotami, dotyczące tematyki specjalistycznej w języku hiszpańskim.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Abegg B., Moreno J.E., 100 listów Język hiszpański, biznes, handel, administracja, Langenscheidt, Warszawa, 2004.
Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa,Wyd. WSJOiE, Częstochowa, 2000.
Gran diccionario de uso del español actual, SGEL, Alcobendas, 2001.
Hejwowski K. (red.), Teoria i dydaktyka przekładu, Wszechnica Mazurska, Olecko, 2003.
Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wyd Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
Kielar B.Z., Zarys translatoryki, Katedra Języków Specjalistyczncyh, Warszawa, 2003.
Komarnicki M., Komarnicki I., Komarnicka E., Diccionario de Terminología Jurídica español-polaco, C.H.Beck, Warszawa, 2006.
Lukszyn J. (red.), Tezaurus terminologii translatorycznej, Wyd Naukowe PWN, Warszawa, 1993.
Lukszyn J. (red.), Gramatyki translacyjne, Topos, Warszawa, 1996.
Moliner M., Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, 1981.
Newmark P., Manual de traducción, Cátedra, Madrid, 1992.
Ruiz Pulido J., Leniec-Lincow D., Idiomy polsko-hiszpańskie, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa, 2003.
Salas R., Los 1500 errores más frecuentes de español, Ed. De Vecchi, Barcelona, 1978.
Santamaría A., Cuartas A., Diccionario de incorrecciones, particularidades y curiosidades,
Paraninfo, Madrid, 1989.
Pienkoś J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze, Kraków,
2003.
Tamames R., Diccionario de Economía, Alianza Editorial, Madrid, 2001.
Seco M., Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Santillana, Madrid,
1996.
Wawrykowicz A., Słownik gramatyczno-stylistyczny języka hiszpańskiego, Wyd. Europa,
Wrocław, 2001.
Weroniecki T., Słownik techniczny hiszpańsko-polski i Słownik techniczny polsko hiszpański,
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007.
inne:
- słowniki i leksykony specjalistyczne jedno- i dwujęzyczne (np. Diccionario de publicidad, Ed. SM, Diccionario de internet, SM, Diccionario de informática, Acento, Słownik Biznes w 11 językach, wyd. Muza S.A., itd.)
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę