Praktyczna nauka języka francuskiego - wypowiedź ustna B2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sebastian Piotrowski
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język francuski
Cele przedmiotu
C1 Wykształcenie kompetencji wypowiadania się w języku francuskim w określonych sytuacjach i kontekstach.
C2 Wykształcenie umiejętności dostosowania się do rozmówcy.
C3 Wykształcenie umiejętności publicznego zabierania głosu.
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka francuskiego na poziomie B2.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK W1 Wiedza na temat schematów komunikacji.
EK W2 Wiedza na temat sytuacji i kontekstu komunikacji.
EK W3 Wiedza na temat dostosowania wypowiedzi do intencji i sytuacji komunikacyjnej.
EK W4 Wiedza na temat publicznej dyskusji.
EK W5 Wiedza na temat argumentowania w wypowiedzi ustnej.

UMIEJĘTNOŚCI
EK U1 Umiejętność prezentowania argumentów w wypowiedzi ustnej.
EK U2 Umiejętność wypowiadania się przed publicznością.
EK U3 Umiejętność wypowiadania się w reakcji na określoną sytuację.
EK U4 Umiejętność wypowiadania się w reakcji na określony tekst.
EK U5 Umiejętność wypowiadania się pod presją czasu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK K1 Umiejętność wzięcia pod uwagę argumentów innych uczestników.
EK K2 Umiejętność dostosowania wypowiedzi do intencji komunikacyjnej.
EK K3 Umiejętność właściwej prezentacji podczas wypowiedzi ustnej.
EK K4 Umiejętność doboru środków parawerbalnych.
EK K5 Umiejętność dostrzegania cech zmieniających się kontekstów komunikacyjnych.
Metody dydaktyczne
praca indywidualna i w parach; tworzenie indywidualnych wypowiedzi na bazie obrazu; praca w grupach, dyskusje.
Treści programowe przedmiotu
K1 Wypowiedź ustna – reakcja na określoną sytuację.
K2 Wypowiedź ustna – reakcja na określony tekst.
K3 Publiczne zabieranie głosu w dyskusji.
K4 Argumentowanie w publicznej dyskusji.
K5 Wypowiedź ustna w ściśle określonych ramach czasowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
EKW 2:Student nie posiada żadnej wiedzy na temat komunikacji werbalnej.
EKW 3: Student posiada ograniczoną wiedzę na temat komunikacji werbalnej.
EKW 4: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna podstawowe wymogi dotyczące kontekstu komunikacji.
EKW 5: Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat komunikacji werbalnej. Zna ograniczenia i wymogi dotyczące kontekstu, sytuacji, rozmówcy.
EKU1 2:Student nie potrafi zaprezentować żadnych argumentów w wypowiedzi ustnej.
EKU1 3:Student potrafi zaprezentować część argumentów, inne pomija, albo przedstawia we fragmentaryczny sposób. Błędy językowe utrudniają zrozumienie treści wypowiedzi.
EKU1 4: Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najwazniejsze argumenty. Błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
EKU1 5: Student potrafi rzeczowo zaprezentować wszystkie najwazniejsze argumenty. Drobne błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi. Wypowiedź cechuje klarowność i wysoki poziom językowy.
EKU2 2:Student nie potrafi zaprezentować się przed publicznością. Jego wypowiedź jest niezrozumiała dla innych uczestników.
EKU2 3: Student potrafi wypowiedzieć się przed publicznością. Zrozumienie części wypowiedzi utrudniają błędy językowe.
EKU2 4: Student potrafi zaprezentować się przed publicznością. Wypowiedź jest klarowna, a błędy językowe nie mają wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
EKU2 5: Student potrafi właściwie zaprezentować się przed publicznością. Jego wypowiedź jest uporządkowana, klarowna i dostosowana do publiczności. Cechuje ją wysoki poziom językowy.
EKU3 2: Student nie potrafi wypowiedzieć się w reakcji na określoną sytuację. Jego wypowiedź jest niejasna albo niezrozumiała dla rozmówcy.
EKU3 3: Student potrafi wypowiedzieć się w reakcji na określoną sytuację biorąc pod uwagę tylko niektóre jej uwarunkowania. Wypowiedź zawiera liczne błędy językowe mające wpływ na jej zrozumienie.
EKU3 4: Student potrafi wypowiedzieć się w reakcji na określoną sytuację biorąc pod uwagę jej istotne uwarunkowania. Błędy językowe nie mają większego wpływu na zrozumienie wypowiedzi.
EKU3 5: Student potrafi wypowiedzieć się w reakcji na określoną sytuację biorąc pod uwagę jej wszystkie istotne uwarunkowania. Jego wypowiedź cechuje klarowność, celność i wysoki poziom językowy.
EKK 2:Student nie potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań nie potrafi współpracować z innymi.
EKK 3: Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc w ograniczonym stopniu pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi w ograniczonym stopniu współpracować z innymi.
EKK 4: Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi.
EKK 5: Student potrafi wypowiedzieć się publicznie biorąc pod uwagę kontekst, sytuację i rozmówcę. Podczas wykonywania zadań potrafi współpracować z innymi. Potrafi dostostować się do zmieniających się warunków.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Garnier, S. & A.D. Savage. 2011. Rédiger un texte académique en français. Niveau B2 à C1. Ophrys.
(rozdział 3: Argumentation: raisonnement et rhétorique)
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę