Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - gramatyka kontrastywna hiszpańsko-polska (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Janusz Bień prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Opanowanie podstawowych cech leksykalnych oraz mechanizmów gramatycznych języka polskiego i hiszpańskiego ze szczególnym akcentem położonym na różnicach systemowych
C2 - Umiejętność unikania wszelkiego typu błędów wynikających z interferencji między obydwoma językami
Wymagania wstępne
W1 - Zna elementarną terminologię językoznawczą w obydwu językach
W2 - Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną z zakresu gramatyki języka ojczystego oraz zna podstawy gramatyki języka hiszpańskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma ugruntowaną wiedzę na temat podstawowych cech leksykalnych oraz mechanizmów gramatycznych języka polskiego i hiszpańskiego ze szczególnym akcentem położonym na różnicach systemowych K_W12
2. Zna podstawowe mechanizmy różnicujące obydwa języki, ich wariancje dialektalne oraz przyczyny wynikające z zachodzących w nich zmian K_W11

UMIEJĘTNOŚCI
1.Student potrafi wyszukiwać przykłady tekstowe i analizować teoretyczne zagadnienia kontrastywne polsko-hiszpańskie K- U08
2. Potrafi unikać wszelkiego typu błędów wynikających z interferencji między obydwoma językami K_U03
3. Potrafi odnieść mechanizmy kontrastywne polsko-hiszpańskie do innego języka obcego (angielskiego lub francuskiego) stanowiącego \"tertium comparationis\" K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość zdobytego poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz refleksji dotyczącej zagadnień kontrastywnych K_K01
2. Student rozumie potrzebę ciągłego utrzymywania swoich kompetencji na tym polu K_K02
3.Student rozumie możliwości zastosowania swojej wiedzy dotyczącej mechanizmów kontrastywnych podczas swojej przyszłej aktywności zawodowej (tłumaczenia, nauczanie języka, itd.) K_K08
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne
metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład konwersatoryjny
metody aktywizujące: dyskusja, prezentacje indywidualne studentów
metody interakcyjne: prowadzący czeka na obserwacje i odpowiada na pytania ze strony studentów
metody praktyczne: wyszukiwanie i samodzielna interpretacja przykładów; analiza tekstów
Treści programowe przedmiotu
morfologia kontrastywna cd.
11. Derywacja niewłaściwa i regresywna
12. Apokopa
13. Funkcjonowanie skrótów i skrótowców w obydwu językach

Składnia kontrastywna

14. Specyfika prefiksów hiszpańskich
15. Różnice syntagmatyczne
16. Szyk słów– gramatyczne i semantyczne przyczyny różnic
17. Różnice w systemie aspektowym i czasowym obydwu języków
18. Polskie czasowniki prefiksowe czasowe i przestrzenne, sposoby tłumaczeń
19. Hiszpańskie peryfrazy czasownikowe, sposoby tłumaczeń
20. Ekonomia składniowa języka polskiego vs redundancja języka hiszpańskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych zjawisk językowych, nie przyswoił podstawowych terminów z językoznawstwa ogólnego i szczegółowego
(U) Nie potrafi przeprowadzić samodzielnie podstawowej analizy językoznawczej, nie rozumie mechanizmów kontrastywnych; nie potrafi uczestniczyć w dyskusjach
(K) Nie uczestniczy regularnie w zajęciach; nie szuka pomocy merytorycznej u innych studentów ani u prowadzącego zajęcia; nie przygotowuje zleconych zadań ani prac domowych

Ocena dostateczna
(W) Student przyswoił podstawowe pojęcia ale nie ma dokładnie uporządkowanej wiedzy terminologicznej z zakresu językoznawstwa; rozumie podstawowe mechanizmy kontrastywne różnicujące język polski i język hiszpański
(U) Potrafi przeprowadzić samodzielną analizę przykładów; podczas zajęć jest w stanie komentować przykłady, uczestniczyć w dyskusji
(K) Uczestniczy w zajęciach, wykorzystuje pomoc i uwagi prowadzącego w celu podwyższenia swojej wiedzy i kompetencji; student ma świadomość swoich braków; widzi i poprawia swoje błędy

Ocena dobra
(W) Student dobrze operuje aparatem pojęciowym, dobrze rozróżnia i analizuje zjawiska językowe; zna większość różnic kontrastywnych istniejących pomiędzy językiem hiszpańskim a językiem polskim
(U) Potrafi właściwie zastosować opanowany aparat pojęciowy do analizy tekstu lub przykładów
(K) Uczestniczy regularnie w zajęciach; ma świadomość zdobytej wiedzy z zakresu językoznawstwa kontrastywnego; wie jak wykorzystać ją w dalszym toku studiów, jest świadomy tego, iż należy doskonalić swoją wiedzę

Ocena bardzo dobra
(W) Student doskonale operuje aparatem pojęciowym, zna mechanizmy leksykalne i gramatyczne języka polskiego i hiszpańskiego, wie, które różnice między językami są powierzchowne a które mają charakter systemowy
(U) Potrafi przeprowadzić własną oryginalną analizę tekstu lub przykładów; doskonale operuje aparatem pojęciowym podczas dyskusji i komentarzy oraz stosuje je w pracach domowych, które zawsze cechuje oryginalność
(K) Uczestniczy regularnie w zajęciach i jest zawsze dobrze przygotowany; jest twórczy, potrafi zastosować zdobytą wiedzę z zakresu językoznawstwa kontrastywnego w dalszym toku studiów; wie jak wykorzystać ją w przyszłym życiu zawodowym (tłumaczenia, uczenie języków obcych)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa :
Bosque I., Demonte V., (dir.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 1-3, Espasa Calpe, Madrid, 2000.
Campos P., El español para hablantes de polaco, SGEL, Madrid, 2006.
Casado M., El castellano actual: usos y normas, Eunsa, Pamplona 1997.
Chapron J., Daón A., Espagnol; grammaire pour tous, Press Pocket, Paris, 1990.
Gómez Torrego, L., Manual de español correcto (I y II), Madrid: Arco Libros, 1989.
González Cremona P., Palka E., Guía de pecadores, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004
Jaskot M., Ortografia języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, PWN Warszawa, 2009.
Molina Redondo de J.A., Usos de ‚se’, SGEL, Madrid, 1994.
Pawlik J., Selección de problemas de gramática española, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2001.
Perlin O., Zarys gramatyki języka hiszpańskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1993.
Ratajczak-Matusiak E., Claves del español para hablantes de polaco, SM, Madrid, 2008.
Salas R., Los 1500 errores más frecuentes de español, Ed. De Vecchi, Barcelona, 1978.
Seco M., Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Santillana, Madrid 1996.
Wawrykowicz A., Słownik gramatyczno-stylistyczny języka hiszpańskiego, Wyd. Europa, Wrocław, 2001.

Literatura uzupełniająca:
- słowniki dwujęzyczne, słowniki terminologii językoznawczej
- gramatyki opisowe i praktyczne
- wybór artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa kontrastywnego
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę