Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - zintegrowane sprawności B2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Leticia López Martínez
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Student zdobywa ugruntowaną wiedzę o języku i cywilizacji obszaru języka hiszpańskiego,
C2 osiąga zaawansowany poziom znajomości języka hiszpańskiego,
C3 ma świadomość własnych umiejętności i dąży do samodzielnego rozwijania kompetencji komunikatywnych w zakresie szczegółowych dyscyplin życia zawodowego.
Wymagania wstępne
W1 Student ma ugruntowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego oraz umie zastosować ją w praktyce,
W2 umie zastosować zdobytą wiedzę gramatyczno-leksykalną do konstruowania samodzielnych i kreatywnych wypowiedzi na szczegółowe zagadnienia,
W3 potrafi w znacznym stopniu zidentyfikować elementy cywilizacji hiszpańskiej oraz je opisać.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1: ma ugruntowaną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa na poziomie zaawansowanym
EKW2: zna wyróżniki cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego oraz umie je rozpoznać i opisać
EKW3: umie formułować rozbudowane i przejrzyste wypowiedzi na tematy ogólne i szczegółowe
EKW4: rozumie dłuższe wypowiedzi mówione i pisane oraz interpretuje wiadomości o sprawach bieżących
EKW5: umie przedstawić swoje zdanie i bronić swoich poglądów
UMIEJĘTNOŚCI
EKU1: potrafi swobodnie porozumiewać się w sytuacjach zwyczajowych i życia zawodowego
EKU2: potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi mówione i pisane na tematy życia codziennego
EKU3: jest w stanie czytać ze zrozumieniem artykuły prasowe i reportaże dotyczące wielu dziedzin
EKU4: potrafi prowadzić rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka w zakresie wielu dziedzin
EKU5: jest w stanie formułować szczegółowe wypowiedzi w zakresie ogólnych i szczegółowych zagadnień
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności
EKK2: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych oraz przygotowania dłuższych wystąpień ustnych
EKK3: potrafi pracować w zespole oraz pełnić w nim różne role
EKK4: umie interpretować sens dłuższych komunikatów mówionych i pisanych
EKK5: umie wyrażać swój punkt widzenia w danej kwestii
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikatywną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem technik tłumaczeniowych oraz w oparciu o wybrany podręcznik i materiały autorskie przygotowane przez prowadzącego w postaci konspektów, glosariuszy, plansz oraz materiałów multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
ĆW1 Tiempos del pasado - revisión de las formas verbales del Indicativo.
ĆW2 Ejercicios de léxico y de comprensión.
CW3 Imperativo y pronombres personales.
ĆW4 Test nr 1.
ĆW5 Expresión de la probabilidad. Ser y Estar - usos. Ejercicios de léxico y de comprensión.
ĆW6 Pronombres personales y preposiciones: tipos, usos.
ĆW7 Ejercicios de léxico y de comprensión.
ĆW8 Test nr 2.
ĆW9 Indicativo o Subjuntivo – ejercicios.
ĆW10 Expresión de la causa.
ĆW11 Expresión de la finalidad.
ĆW12 Test nr 3.
ĆW13 Perífrasis verbales.
ĆW14 Expresión de la impersonalidad. La voz pasiva.
ĆW15 Test final de evaluación.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
EKW: Nie zna w znacznym stopniu gramatyki języka hiszpańskiego.
EKU: Nie zalicza testów kontrolnych ani nie oddaje prac pisemnych.
EKK: Nie uczęszcza na zajęcia.
Ocena dostateczna:
EKW: Posiada wystarczjacą wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa ogólnego.
EKU: Nie potrafi skutecznie zastosować wiedzy w formułowaniu własnych wypowiedzi.
EKK: Nie potrafi skutecznie porozumiewać się w sytuacjach zwyczajowych i życia zawodowego.
Ocena dobra:
EKW: Posiada wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa ogólnego i specjalistycznego.
EKU: Umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.
EKK: Potrafi porozumiewać się w sytuacjach zwyczajowych i życia zawodowego.
Ocena bardzo dobra:
EKW: Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa ogólnego i specjalistycznego.
EKU: Umie w pełni zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.
EKK: Wykazuje aktywną i kreatywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Aprende gramática y vocabulario 4, SGEL, Madrid, 2008.
Castro Viúdez F., Uso de la gramática española. Nivel avanzado. Edelsa, Madrid, 2005.
Cybulska-Janczew M., Perlin J.: Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
Literatura uzupełniająca:
Aragonés L., Palencia R., Gramática de uso del español. Teoría y práctica. Ediciones SM, Madrid.
Castro Viúdez F., Benítez Rubio M.T., Español en marcha 4, Libro del Alumno, SGEL, Madrid, 2006.
Matte Bon F., Gramática Comunicativa del español, Tomo 1-2, Edelsa, Madrid, 2004.
Pawlik J., Selección de problemas de gramática española, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2001.
Perlin O., Zarys gramatyki języka hiszpańskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1993.
Pulido Ruiz J., Leniec-Lincow D.: Idiomy polsko-hiszpańskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2003.
Wielki Słownik polsko-hiszpański, Perlin O., Wyd. WP, 2006.
Podręczny Słownik hiszpańsko-polski, Wawrzkowicz S., Hiszpański K., Wyd. WP, 2000.
Wielki Słownik hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański płyta CD-ROM, Wyd. Lexland/WP, 2004.
Słownik gramatyczno-stylistyczny języka hiszpańskiego, Wawrykowicz A., Wyd. Europa, Wrocław, 2001.
Bartkowiak E., Español. Repetytorium tematyczno-leksykalne (+CD), Wagros, Poznań, 2009.
¿Español? Sí, gracias (dwumiesięcznik), ColorfulMedia 2003-2016.
http://cvc.cervantes.es/ ejercicios de (auto)aprendizaje
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę