Praktyczna nauka języka francuskiego - tłumaczenia B2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Witold Wołowski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Romańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Doskonalenie umiejętności tłumaczenia na język francuski i na język polski
C2. Doskonalenie umiejętności gromadzenia i organizacji zasobów terminologiczno-składniowych
C3. Opanowanie określonych obszarów terminologicznych
Wymagania wstępne
1. Znajomość języka polskiego i francuskiego na poziomie B1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W-EK1: Poznanie zasadniczych źródeł informacji terminologicznych i strategii tłumaczeniowych (w aspekcie gramatyki kontrastywnej)
W-EK2: Poznanie zasadniczych procesów technologicznych i społecznych zachodzących w badanych obszarach terminologicznych
W-EK3: Poznanie wybranych dziedzin słownictwa w języku polskim i francuskim
W-EK4: Poznanie podstawowych technik gromadzenia i organizacji zasobów językowych

UMIEJĘTNOŚCI
U-EK1: Doskonalenie umiejętności analizy materiałów językowych pod kątem terminologicznym
U-EK2: Doskonalenie umiejętności tworzenia mini-słowników tematycznych
U-EK3: Doskonalenie umiejętności elastycznego stosowania zasobów terminologicznych w tłumaczeniu na język francuski i polski
U-EK4: Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi rejestrami języka francuskiego i polskiego

KOMPENTENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K-EK1: Kształtowanie samodzielności i kreatywności w poszukiwaniu informacji
K-EK2: Uwrażliwianie na etyczny aspekt funkcjonowania społeczeństwa (elementy deontologii dziedzin aktywności ludzkiej, które odpowiadają sektorom terminologicznym opracowywanym w ramach zajęć)
K-EK3: Kształtowanie umiejętności współpracy zespołowej
Metody dydaktyczne
Analiza terminologiczna i składniowa dokumentów autentycznych (tekstowych i audiowizualnych) w języku francuskim i polskim (samodzielna praca studentów). Budowanie mini-słowników (prace warsztatowe w grupach). Eksploracja zasobów internetowych, dokumentów specjalistycznych pod kątem zasad i procesów rządzących badaną domeną. Uwrażliwianie na wielość wersji tłumaczeniowych (gramatycznych i stylistycznych) i ich wydźwięku w perspektywie odbiorczej. Tłumaczenie wspólne pod kontrolą prowadzącego i – częściowo - samodzielna praca studentów w małych zespołach zadaniowych. Zważywszy że grupa II jest grupą bardziej zaawansowaną niż grupa I, w tym przypadku wykonujemy większą ilość ćwiczeń i tłumaczymy więcej tekstów na język francuski, mniej na język polski.
Narzędzia dydaktyczne:
Większość materiałów prowadzący dostarcza w formie kserokopii i dokumentów autentycznych (do analizy) - są to materiały internetowe, artykuły, fragmenty książek, dokumenty życia społecznego, zestawy specjalnie utworzonych bądź wyselekcjonowanych zdań, słowniki i inne materiały encyklopedyczno-leksykalne (np. QUID), prasa specjalistyczna, dokumentacje techniczne, materiały graficzne (komiksy), katalogi producentów i sieci dystrybucyjnych, filmy instruktażowe, podcasty
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie: informacje o zajęciach, podstawowe strategie tłumaczeniowe (metoda paradygmatyczna - wielość wersji)
2. Moduł tematyczny: dziennikarstwo (kryzys prasy drukowanej)
3. Dziennikarstwo c.d. - zawód dziennikarza (dylematy deontologiczne)
4. Dziennikarstwo c.d. - praca reportera i praca animatora radiowego
5. Test
6. Tłumaczenie zdań o dużym stopniu kontrastu językowego
7. Moduł tematyczny: tłumaczenie idiomów (cz.1)
8. Tłumaczenie idiomów (cz.2)
9. Tłumaczenie idiomów (cz.3)
10. Test
11. Moduł tematyczny: transport
12. Transport c.d. (motoryzacja i sieć drogowa we Francji)
13. Transport c.d. (lotnictwo)
14. Transport c.d. (kolej)
15. Test
Uwaga: w przypadku grupy drugiej wprowadzane jest punktowo (w ramach przerywników) więcej krótkich ćwiczeń niż w grupie I z innych dziedzin tematycznych (zdrowie, żywność, biografie znanych osób, teatr, film, muzyka, ekologia, geologia itp...)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Bardzo dobra – regularna obecność na zajęciach, aktywny udział w samodzielnych i grupowych pracach ćwiczeniowych, zaliczenie testów na minimum 70% punktacji
Dobra – regularna obecność na zajęciach, udział w większości prac grupowych i samodzielnych, zaliczenie testów na min 60% punktacji
Dostateczna – w miarę regularna obecność na zajęciach i zaliczenie testów na minimum 40% punktacji
Niedostateczna – nieodpowiednia frekwencja, brak uczestnictwa w ćwiczeniach grupowych i samodzielnych, wyniki testowe poniżej 40% punktacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zważywszy na czysto praktyczny charakter zajęć, prowadzący nie podaję bibliografii teoretycznej. Konieczne odniesienia bibliograficzne zostaną zasygnalizowane w odpowiednim momencie na zajęciach. Prowadzący regularnie dostarcza studentom wiadomości na temat źródeł bibliograficznych i internetowych, do których warto sięgnąć w ramach powtórzenia materiału i samokształcenia.
Kierunek studiów: Filologia Romańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę