Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 1 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Jakubów
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Rozwój różnorodnych kompetencji językowych poprzez ich zintegrowanie.
C2 Rozwój umiejętności pracy z tekstem niemieckojęzycznym połączony z poszerzaniem zasobu leksykalnego i wiedzy o obszarze niemieckojęzycznym.
C3 Poszerzanie i aktywizacja zasobu leksykalnego oraz utrwalanie stosowania poprawnych konstrukcji językowych (rozwój kompetencji rozumienia ze słuchu oraz mówienia- dyskusje i dialogi).
C4 Rozwijanie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnej z uwzględnieniem zasad poprawności gramatycznej i leksykalnej
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma świadmość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowych (K_W15).
2. Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli (K_W16).

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego (K_U01).
2. Student umie posługiwać się podstawowymi słownikami jedno- i dwujęzycznymi (K_U23).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego (K_K03).
2. Student potrafi współdziałać w zespole, przyjmując w nim różne role (K_04).
3. Student potrafi zrealizować zlecone zadanie wg priorytetów (K_K06).
Metody dydaktyczne
1. Praca z tekstami niemieckojęzycznymi o różnym charakterze.
2. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu.
3. Rozwijanie sprawności mówienia w języku niemieckim (ćwiczenia komunikacyjne- dyskusje i dialogi).
4. Samodzielne redagowanie prostych form wypowiedzi pisemnej.
Treści programowe przedmiotu
Odpowiednie do pracy z grupą średniozaawansowaną teksty niemieckojęzyczne dotyczące tematyki życia codziennego oraz kulturalnego będące bazą do dyskusji, poszerzania słownictwa i unaoczniania struktur gramatycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra:
W- Bardzo dobra znajomość podstawowych zagadnień programowych.
U- Student rozumie niemal wszystkie treści przekazywane podczas ćwiczeń i potrafi bardzo dobrze zastosować przyswojony materiał w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych..
K- Aktywność studenta na zajęciach jest bardzo wyraźnie zauważalna.

Ocena dobra:
W- Dobra znajomość podstawowych zagadnień programowych.
U- Student dobrze radzi sobie ze zrozumieniem treści przekazywanych podczas ćwiczeń i potrafi dobrze zastosować przyswojony materiał w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych.
K- Aktywność studenta na zajęciach jest wyraźnie zauważalna.

Ocena dostateczna:
W- Słaba znajomość podstawowych zagadnień programowych.
U- Student słabo radzi sobie ze zrozumieniem treści przekazywanych podczas ćwiczeń i niezbyt umiejętnie stosuje przyswojony materiał w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych.
K- Student wykazuje niską aktywność na zajęciach.

Ocena niedostateczna:
W- Student nie opanował podstawowych zagadnień programowych.
U- Student nie rozumie treści przekazywanych podczas ćwiczeń i nie umie zastosować przyswojonego materiału w swoich wypowiedziach pisemnych i ustnych.
K- Student przejawia bierną postawę w odniesieniu do efektów kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Koithan, U., Schmitz, H., Sieber, T., Sonntag, R: Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Muenchen 2014.
Hering, A, Matussek, M. Perlmann-Balme, M: Uebungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning 2006.
Różnorodne teksty publicystyczne i literackie poszerzające słownictwo w danej dziedzinie.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę