Praktyczna nauka języka niemieckiego: komplexes Deutsch 2 (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Justyna Ofierska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Paralerny rozwój kilku kompetencji językowych poprzez ich zintegrowanie.
C2 Rozwój umiejętności pracy z tekstem niemieckojęzycznym połączony z poszerzaniem zasobu leksykalnego, elementami tłumaczeń oraz ze zwróceniem uwagi na występujące w nim struktury gramatyczne oraz treści kulturoznawcze.
C3 Poszerzanie i aktywizacja zasobu leksykalnego oraz utrwalanie stosowania poprawnych konstrukcji językowych z wykorzystaniem środków audiowizualnych w j. niemieckim (rozwój kompetencji rozumienia ze słuchu oraz mówienia - dyskusje i dialogi).
C4 Rozwijanie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnej z uwzględnieniem zasad poprawności gramatycznej i leksykalnej.
C5 Zwracanie uwagi na prawidłową wymowę w języku niemieckim.
Wymagania wstępne
W1 Znajomość języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W15 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz złożoności kompetencji językowych (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, gramatyka, leksyka).
K_W16 Student rozumie potrzebę dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów.
K_W17 Student zna różne rejestry języka – potoczny, urzędowy, literacki, a także rejestr języka akademickiego.
K_W 21 Student orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury, literatury, filmu, teatru, muzyki i sztuki niemieckojęzycznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka niemieckiego.
K_U03 Student potrafi precyzyjnie, poprawnie i logicznie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niemieckim.
K_U04 Student stosuje różne rejestry języka: potoczny, urzędowy, literacki oraz akademicki.
K_U16 Student potrafi poprawnie pod względem leksykalno-gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym, kompozycyjno-stylistycznym redagować różnorodne wypowiedzi pisemne w języku niemieckim.
K_U23 Student umie posługiwać się podstawowymi i fachowymi słownikami jedno- i dwujęzycznymi.
K_U24 Student posiada umiejętność tłumaczenia struktur z języka niemieckiego na polski i odwrotnie.
K_U20 Student posiada umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania znajomości języka niemieckiego.
K_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.
K_K06 Student potrafi zrealizować zlecone zadanie wg priorytetów.
Metody dydaktyczne
1. Analiza tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków wyrazowych.
2. Wprowadzanie treści audiowizualnych (ćwiczenia audiowizualne w laboratorium językowym, prezentacje DVD uzupełniane komentarzem językowym).
3. Rozwijanie sprawności mówienia w języku niemieckim (ćwiczenia komunikatywne - dyskusje i dialogi).
4. Prace sprawdzające umiejętność samodzielnego redagowania prostych form wypowiedzi pisemnej - oddawanie własnymi słowami treści zrozumianych ze słuchu.
Treści programowe przedmiotu
1. Fragmenty wybitnych ekranizacji literatury niemieckojęzycznej, filmów fabularnych i dokumentalnych odnoszących się do życia społecznego i kulturalnego krajów niemieckojęzycznych ze zwróceniem uwagi na rolę elementów pozajęzykowych w przekazach audiowizualnych oraz na rodzaje związków między nimi.
2. Odpowiednie do pracy z grupą średniozaawansowaną teksty niemieckojęzyczne dotyczące tematyki życia codziennego oraz kulturalnego będące bazą do dyskusji, poszerzania słownictwa, unaoczniania struktur gramatycznych, próby tłumaczeń oraz ćwiczenia prawidłowej wymowy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra:
W- Bardzo dobra znajomość podstawowych zagadnień programowych.
U- Student rozumie niemal wszystkie treści przekazywane podczas ćwiczeń audiowizualnych i świetnie radzi sobie z analizą tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków językowych.
K- Aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie są bardzo wyraźnie dostrzegalne.

Ocena dobra:
W- Dobra znajomość podstawowych zagadnień programowych.
U- Student dobrze radzi sobie ze zrozumieniem treści przekazywanych podczas ćwiczeń audiowizualnych oraz dobrze radzi sobie z analizą tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków językowych.
K- Aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie są wyraźnie dostrzegalne.

Ocena dostateczna:
W- Dostateczna znajomość podstawowych zagadnień programowych.
U- Student dostatecznie radzi sobie ze zrozumieniem treści przekazywanych podczas ćwiczeń audiowizualnych oraz dostatecznie radzi sobie z analizą tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków językowych.
K- Aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie są dostateczne.

Ocena niedostateczna:
W- Student nie opanował podstawowych zagadnień programowych.
U- Student nie rozumie treści przekazywanych podczas ćwiczeń audiowizualnych i nie potrafi analizować tekstów pod względem celowości, przydatności i stosowności użytych w nich środków językowych.
K- Student przejawia bierną postawę w odniesieniu do efektów kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Białek, E.: Deutsch für Lerner und Lehrer. Teksty i ćwiczenia. Warszawa/ Wrocław 1999.
Fix, U.: Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Ein Lehr- und Arbeitsbuch.Frankfurt a. M. 2003.
Głowania, M./ Nycz, K.: Zertifikat Deutsch Wortschatztraining. Warszawa 2007.
Hopfinger, M.: Doświadczenia audiowizualne. Warszawa 2003.
Knirsch, M.: Hören und Sprechen. Hueber 2010.
Mynarik, L.: Język niemiecki. Pytania i odpowiedzi egzaminacyjne. Warszawa 2010.
Schmidt R./ Gębal, P./ Ganczar M. / Kołsut S.:Język niemiecki. Repetytorium leksykalne przygotowanie do egzaminów językowych. Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę