Sztuka starożytna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Głowa
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Kształcenie umiejętności analizowania i interpretowania wybranych dzieł sztuki pradziejowej i starożytnej.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student wskazuje czynniki kształtujące sztukę pradziejową i starożytną (K_W04).
2. Student charakteryzuje metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania dzieł sztuki pradziejowej i starożytnej (K_W03).

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student rozpoznaje dzieła sztuki pradziejowej i starożytnej (wskazując ich czas powstania, styl, krąg kulturowy, autora), wskazuje ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym (K_U01).
2. Student samodzielnie wyszukuje informacje na temat dzieł sztuki starożytnej, korzystając z fachowej literatury i elektronicznych baz danych (K_U02).
3. Student analizuje i interpretuje dzieła sztuki pradziejowej i starożytnej (K_U05).
4. Student w sposób klarowny i spójny wypowiada się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące dzieł sztuki starożytnej (K_U06).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi zaplanować i zrealizować określone przez siebie lub innych zadania (K_K04).
2. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego dokształcania się zawodowego, doskonalenia swoich umiejętności (K_K06).
3. Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa antyku dla kultury europejskiej (K_K05).
Metody dydaktyczne
1. Przygotowywane przez studentów referaty z prezentacjami multimedialnymi i dyskusja na temat poruszonych w referacie zagadnień
2. Konwersacja na podstawie zadanych lektur.
3. Ćwiczenie opisywania, analizowania i interpretowania dzieł sztuki.
Treści programowe przedmiotu
1. Problemy interpretacji sztuki pradziejowej i starożytnej.
2. Przemiany form artystycznych, treści i funkcji dzieł sztuki prahistorycznej i starożytnej w odniesieniu do uwarunkowań kulturowych, społecznych, historycznych i religijnych.
3. Początki twórczości artystycznej – rzeźba i malarstwo w epoce paleolitu.
4. Sztuka neolitu - przeobrażenia formy i treści.
5. Sztuka starożytnej Mezopotamii (Sumerowie, Akadowie, Kasyci, Asyria, Babilonia) – ciągłość i różnorodność tradycji artystycznych na obszarze Międzyrzecza od IV do I tysiąclecia p.n.e.
6. Sztuka starożytnego Egiptu - rola kanonu w malarstwie i rzeźbie.
7. Sztuka egejska (tzw. idole cykladzkie; pałace minojskie i ich dekoracja).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach, wygłoszenie 2 referatów i oddanie ich w formie pisemnej, a także zaliczenie 2 kolokwiów. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie referatu równa się ocenie niedostatecznej za tenże referat, bez możliwości poprawy (w razie choroby lub innych okoliczności usprawiedliwiających nieobecność na zajęciach referat i prezentację należy przekazać przez kogoś z kolegów). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zapowiedzianym kolokwium równa się ocenie niedostatecznej za to kolokwium, z możliwością zaliczenia go w innym terminie. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium nie skutkuje oceną niedostateczną, student ma jednak obowiązek zaliczyć to kolokwium w innym terminie. Kryteria oceny kolokwiów: 5 – 90-100 % poprawnych odpowiedzi 4 – 75-90 %; 3 – 50-75 %; 2 – poniżej 50 %
UWAGA: każda forma plagiatu skutkuje oceną niedostateczną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. D\'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2008.
A. D\'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Kraków 2012.
H. Belting, Antropologia obrazu: szkice do nauki o obrazie, Warszawa 2007.
E. Bugaj, Problemy interpretacji zjawisk sztuki w archeologii w kontekście nieoczywistości sztuki, [w:] Estetyka
w archeologii, red. B. Gediga, A. P. Kowalski, Gdańsk 2003, s. 11–20.
E. Bugaj, Antropomorficzne figurki pradziejowe jako źródło poznania złożoności kultury ludzkiej, (w:) Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne, red. B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław 2008, s. 85-102.
E. Bugaj, Ikonografia pradziejowa jako źródło „mówiące”. Kilka uwag dotyczących metodologicznych problemów badań nad tzw. sztuką w pradziejach, (w:) Sztuka epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, red. B.
Gediga, A. Mierzwiński, W. Piotrowski, Wrocław-Biskupin 2001.
Bugaj E., Idole cykladzkie. Krótka charakterystyka źródeł oraz kilka refleksji na temat funkcji i znaczenia, (w:) Eurazja i Antyk, red. A. Bednarczuk, E. Bugaj, W. Rządek, Poznań 2007, s. 151-178.
J. Clottes, D. Lewis-Williams, Prehistoryczni szamani; trans i magia w zdobionych grotach, Warszawa 2009.
D. Minta-Tworzowska, Granice poznania dzieła malarskiego jako dzieła „sztuki” pradziejowej. Na kanwie rozważań Romana Ingardena, Na kanwie rozważań Romana Ingardena, „Folia Praehistorica Posnaniensia”
20 (2015), s. 339–356.
D. Minta-Tworzowska, Symbole i symbolika w perspektywie badań archeologicznych, w: Kultura symboliczna w kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej, B. Gediga, D. Piotrowska (red.), Warszawa-Wrocław-Biskupin 2000, s. 45-54.
A. Rozwadowski, Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej , Poznań 2009.
A. Rozwadowski, Zobaczyć nie znaczy zrozumieć: Doświadczanie sztuki naskalnej, \"Zeszyty artystyczne\" 29 (2016), s. 139-150.
F. Stępniowski, Między pradziejami a sztuką klasyczną. estetyka sztuki starożytnego Wschodu, [w:] Estetyka
w archeologii, red. B. Gediga, A. P. Kowalski, Gdańsk 2003.

SYNTETYCZNE OPRACOWANIA POSZCZEGÓLNYCH EPOK i KRĘGÓW KULTUROWYCH:
J. Gąssowski, Prahistoria sztuki, Warszawa 2008.
K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975.
J. Lipińska, Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu, Warszawa 1978.
J. Lipińska, W cieniu piramid, Wrocław 2003.
K. Michałowski, Nie tylko piramidy, Warszawa 1966.
A. Mierzejewski, Sztuka Starożytnego Wschodu, t. I-II, Warszawa 1983.
J. Śliwa, Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1997
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę